สืบค้นงานวิจัย
การประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ศศิวิมล จิตรากร - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้
ชื่อเรื่อง (EN): Quality assessment of Khao Dawk Mali 105 rice grown in Lower North of Thailand and Toong Kula area
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศศิวิมล จิตรากร
คำสำคัญ: คุณสมบัติทางเคมี
คำสำคัญ (EN): Chemical properties
บทคัดย่อ:  การประเมินคุณภาพของข้าวดอกมะลิ 105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้            โครงการการประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพ รวมไปถึง ปริมาณ 2-Acetyl-1-pyrroline (2AP) ซึ่งเป็นสารให้ความหอมหลักของข้าวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับข้าวหอมมะลิ 105 ที่ปลูกในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ทั้งก่อนและหลังการหุงต้ม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย (Outcome)   ทำให้ทราบความแตกต่างของข้าวหอมมะลิ ที่ปลูกในสองเขต ซึ่งผลที่ได้สามารถประเมินคุณภาพของข้าวหอมมะลิที่ปลูกในสองเขตพื้นที่ 
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-04-28
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-04-27
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2555
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
27 เมษายน 2556
คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อคุณภาพของข้าวดอกมะลิ 105 และผลตกค้างของสารในข้าว ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 23 เรื่อง การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของสมุนไพรหญ้าดอกขาว การทดลองปุ๋ยยูเรียแคลเซี่ยมไนเตรทในการเพิ่มผลผลิตของข้าวไร่และข้าวสาลีและผลที่มีต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การบริหารจัดการคุณภาพน้ำชลประทานเพื่อรักษาพื้นที่ชลประทานให้มีศักยภาพสูงในการให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ระบบโทรมาตร: กรณีศึกษาที่ I การปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีของน้ำชลประทานในคลองระบายเพื่อติดตามและแก้ ผลของปุ๋ยหมักระยะยาวต่อผลผลิตพืชร่วมระบบถั่วเหลือง-ข้าวและคุณสมบัติทางเคมีของดินนาชุดสระบุรี ค่ากลูโคสที่ถูกย่อยเร็วและค่ากลูโคสที่ถูกย่อยช้าในข้าว และความสัมพันธ์กับคุณสมบัติทางเคมีของแป้ง การประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้ การประเมินคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ105 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างเปรียบเทียบกับเขตทุ่งกุลาร้องไห้

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก