สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
ชื่อเรื่อง (EN): Molecular Breeding of Jasmine IR57514 Rice Lines Resistance to Blast and Brown Planthopper using Marker Assisted Selection
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:           สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก” แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย รศ.สุรีพร เกตุงาม เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนที่มีลักษณะคุณภาพการหุงต้มคล้ายข้าวขาวดอกมะลิ105 ทนน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานโรคไหม้ (qBl1 และ qBl11) และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (Bph3) โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก จากการศึกษาวิจัยพบว่า การปรับปรุงพันธุ์แบบผสมกลับและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดเลือกลักษณะเป้าหมายดำเนินการสร้างประชากรผสมกลับ 2 ประชากร ใช้สายพันธุ์Jasmine IR57514 เป็นพันธุ์รับ และสายพันธุ์ UBN03007-47-7-7-26-35-19 (IR77955-24-75*2/DHL279) ที่มี QTLs ต้านทานโรคไหม้บนโครโมโซม 1 และ 11 (qBl1 และ qBl11) และ สายพันธุ์ UBN03078-101-342-4-141 (Rathu Heenati/ 3*KDML105) ที่มียีน Bph3 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลบนโครโมโซม 6 เป็นพันธุ์ให้ลักษณะเป้าหมาย ในแต่ละรุ่นของประชากร ผสมกลับ (BC) ใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก qBl1 และ qBl11 และ Bph3 จากพันธุ์ให้ (ในแต่ละประชากร) พร้อมกับคัดเลือกยีนที่ควบคุมลักษณะดีเด่นของ Jasmine IR57514 ให้คงอยู่ในพันธุ์รับ ได้แก่ Sub1 (ลักษณะทนน้ำท่วมฉับพลัน) badh2 (ความหอม) Wxb (ปริมาณอะไมโลสต่ำ) และ SSIIaTT (อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานวิจัย 3 ปี ผลการดำเนินงานในปีที่ 2 ได้ดำเนินการปลูกประชากร BC2F1 จากคู่ผสม Jasmine IR57514*3/UBN03007-47-7-7-26-35-19 และ Jasmine IR57514*3/UBN3078-101-342-4-141 ที่มี qBl1/ qBl11 และ Bph3 จำนวน 349 และ 228 ต้น ตามลำดับ คัดเลือกต้นที่มียีนเป้าหมายได้จำนวน 25 และ 30 ต้น ตามลำดับ จากนั้นปล่อยให้ผสม ตัวเองสร้างเมล็ด BC2F2 ได้ประมาณ 3,000 และ 5,000 เมล็ด ตามลำดับ จากนั้นแบ่งเมล็ด BC2F2 ดังกล่าวมาปลูก จำนวน 807 และ 450 เมล็ด ตามลำดับ และใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก qBl1 และ qBl11 และ Bph3 จากพันธุ์ให้และยีน Sub1 badh2 Wxb และ SSIIa-TT จากพันธุ์รับ Jasmine IR57514 ในรูปแบบโฮโมไซกัสทุกตำแหน่งได้ จำนวน 42 ต้น และ 53 ต้น ตามลำดับ จากนั้นนำต้น BC2F2 ที่มียีนเป้าหมายดังกล่าวมาผสมกันเพื่อสร้างประชากร Py-F1 โดยให้ BC2F2 ที่มีลักษณะต้านทานโรคไหม้ (qBl1 และ qBl11) เป็นสายพันธุ์แม่ และ BC2F2 ที่มี ลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Bph3 เป็นสายพันธุ์พ่อ สามารถสร้างเมล็ด Py-F1 ได้จำนวน ประมาณ 2,041 เมล็ด ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการปลูกประชากร Py-F2 เพื่อคัดเลือกลักษณะ ทรงต้นและลักษณะทางการเกษตรที่เหมาะสมและใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกลักษณะเป้าหมาย ทั้ง 6 ลักษณะต่อไป ส่วนเมล็ด BC2F2 ที่เหลือในแต่ละคู่ผสม จำนวน 2,160 และ 4,230 เมล็ด ตามลำดับ ถูกนำมาปลูกเพื่อคัดเลือกลักษณะทางการเกษตรที่เหมาะสม พบว่าสามารถคัดเลือกประชากร BC2F2 ในแต่ละคู่ผสมได้ จำนวน 213 และ 131 ต้น ตามลำดับ จากนั้นจะนำไปคัดเลือก ลักษณะเป้าหมายของแต่ละคู่ผสมโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกต่อไป            ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้ คือ ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับข้าวสายพันธุ์ UBN03078-101-342-4-141 ซึ่งมียีน Bph3 เป็นแหล่งพันธุกรรมที่เหมาะสมที่ใช้เป็นสายพันธุ์ให้ลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-08-24
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-08-23
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2556
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23 สิงหาคม 2557
การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว Jasmine IR57514 ให้ต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก มุมมองเรื่องชีวชนิดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม สี CNT07001-35-3-2-1: ข้าวอายุสั้นผลผลิตสูง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคไหม้ การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก น้ำตาลกับช็อกโกแลต อาร์โทรปอตในระบบนิเวศน์นาข้าวพันธุ์อ่อนแอและพันธุ์ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก