สืบค้นงานวิจัย
ผลผลิตไข่และต้นทุนการผลิตลูกของไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ที่เลี้ยงในกรงตับ
อำนวย เลี้ยวธารากุล - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลผลิตไข่และต้นทุนการผลิตลูกของไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ที่เลี้ยงในกรงตับ
ชื่อเรื่อง (EN): Egg Production and Chick Production Cost of Indigenous Chicken (Praduhangdum Chiang Mai 1) Raised in Battery Cages
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อำนวย เลี้ยวธารากุล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Amnuay Leotaragul
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ข้อมูลรวบรวมจากแม่ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ชั่วอายุที่ 6 จำนวน 360 ตัว ที่เลี้ยงในกรงตับขังเดี่ยว ผสมพันธุ์โดยการผสมเทียม เมื่อเลี้ยงไก่จนครบอายุการไข่ 1 ปี พบว่าผลผลิต ของไก่เมื่อให้ไข่ได้ 6 และ 12 เดือน เท่ากับ 82.32 ± 21.90, 146.95 ± 34.32 ฟอง/ตัว  ส่วนอัตราการผสมติด อัตราการฟักออกจากไข่มีเชื้อ และ อัตราการฟักออกจากไข่เข้าฟัก เท่ากับ 82.74 ± 2.96, 82.39 ± 3.30 และ 68.20 ± 3.85 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ  สำหรับต้นทุนการผลิตลูกไก่อายุ 1 วันเมื่อแม่ไก่ให้ไข่ 6 และ 12 เดือน เท่ากับ 10.40 และ 9.89 บาท/ตัว ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): Data are collected from 360 heads of Praduhangdum Chiang Mai 1 breeding hens, generation 6, being mated by artificial insemination and raised in single battery cages at Chiang Mai Livestock Breeding and Research Center. The result from 1 year laying period revealed that total egg production from month 1 to 6 and month 1 to 12 were 82.32 ± 21.90, 146.95 ± 34.32 eggs/bird, respectively. Fertility, hatchability from fertile eggs and hatchability from egg set were 82.74 ± 2.96, 82.39 ± 3.30 and 68.20 ± 3.85 %, respectively. Production cost of 1 day old chicks from breeding hens at 6 and 12 months of laying period were 10.40 and 9.89 baht/bird, respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/246128/168271
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลผลิตไข่และต้นทุนการผลิตลูกของไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเชียงใหม่ 1 ที่เลี้ยงในกรงตับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2553
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของสถานที่ การศึกษา สายพันธุ์ และวัตถุประสงค์การผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อรายได้ของเกษตรกรในวังทอง เมือง บางระกำ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่ การปรับวิธีการเลี้ยงของเกษตรกรเพื่อยกระดับการผลิตไก่พื้นเมือง ต้นทุนการผลิตน้ำยางข้น การจัดการการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดสกลนคร การใช้แหนใหญ่เลี้ยงไก่พื้นเมือง การศึกษาการผลิตอาหารสุนัข การใช้ข้าวเปลือกเจ้าแทนปลายข้าวในอาหารไก่พันธุ์เซี่ยงไฮ้พื้นเมืองที่เลี้ยงในกรง การศึกษาสมการการผลิตและต้นทุนผลตอบแทนจาก การปลูกยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี การศึกษาการผสมพันธุ์ไก่พื้นเมืองและใช้ตู้ฟักไข่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมือง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก