สืบค้นงานวิจัย
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพา
สุภาพร มหันต์กิจ, นุชนรี ทองศรี - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพา
ชื่อเรื่อง (EN): Optimum Protein and Energy in Feed of Chao - Phraya Giant Catfish Pangasius sanitwongsei (Smith, 1945)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพาขนาดเล็ก วางแผนการทดลองแบบแฟคตอเรียลที่มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ระดับโปรตีน (30, 35 และ 40 เปอร์เซ็นต์) และระดับพลังงาน (350, 400 และ 450 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม) โดยสร้างสูตรอาหารทดลอง 9 สูตร นำมาเลี้ยงปลาเทพาน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 0.67+ 0.02 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 4.15+ 0.03 เซนติเมตร ในกระชังขนาด 1.0 x 1.0 x 1.0 เมตร จำนวน 27 กระชัง ที่อัตราความหนาแน่น 70 ตัวต่อกระชัง ด้วยระบบน้ำไหลผ่านตลอด โดยให้กินอาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า ไม่มีอิทธิพลร่วมกันระหว่างระดับโปรตีน และระดับพลังงานต่อการเจริญเติบโตของปลาเทพาขนาดเล็ก เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าปลาเทพาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย (36.59+3.57, 40.26+3.54 และ 43.08+2.29 กรัมตามลำดับ) เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม (5,389.21+517.54, 5,945.31+589.07 และ 6,367.97+428.67 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ) อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ (4.76+0.10, 4.87+0.12 และ 4.96+0.08 เปอร์เซ็นต์ต่อวันตามลำดับ) และอัตราแลกเนื้อ (1.14+0.11, 1.05+0.05 และ 1.02+0.10 ตามลำดับ) มีค่าไม่แตกต่างกับปลาเทพาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ (p> 0.05) แต่มีค่ามากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p 0.05) สำหรับผลของระดับพลังงานในอาหารที่ 350, 400 และ 450 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพของอาหาร พบว่ามีค่าไม่แตกต่างกันในทุกระดับพลังงาน (p> 0.05) จากการทดลองสรุปว่าอาหารที่มีระดับโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงาน 350 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาเทพาขนาดเล็ก
บทคัดย่อ (EN): The optimum protein and energy levels in Chao Phraya Giant Catfish fingerlings diet were studied by using 3x3 factorial design with 3 replications. The protein levels of 30, 35 and 40 percentage and the energy levels of 350, 400 and 450 kcal/100 g diet feed were designed and formulated to 9 experimental diets. The fingerlings, with which the average initial weight was 0.67+0.02 g and the average initial length was 4.15+0.03 cm, were released in twenty-seven 1x1x1 m. cages at 70 fingerlings/cage stocking density. All cages were assigned in the flow-through water system. The fingerlings had been fed twice a day at satiation for 12 weeks. The result came out that there was no interaction between the protein levels and energy levels on the growth performances and feed efficiencies of fingerlings. Finally, the fingerlings fed with 35 % percentage protein gave the average final weight (36.59?3.57, 40.26+3.54 and 43.08?2.29 g, respectively), the average percentage weight gain (5,389.21+517.54, 5,945.31+589.07 and 6,67.97+428.67 %, respectively), the average specific growth rate (4.76+0.10, 4.87+0.12 and 4.96+0.08 %/day, respectively), and the average feed conversion rate (1.14+0.11, 1.05+0.05 and 1.02+0.10, respectively) which were not significantly different with the fingerlings fed with 40 % protein (p>0.05) but significant difference with the fingerlings fed with 30 % protein (p0.05). And fish fed with 350, 400 and 450 kcal/100g diet show no significant difference on growth performances and feed efficiencies (p>0.05). On conclusion, the feed with 35 % protein and 350 kcal/100 g diet was suitable feed for Chao Phraya Giant Catfish Fingerlings.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-03-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพา
กรมประมง
30 กันยายน 2554
กรมประมง
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพาขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสลิด ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่นาง ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดกลาง ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารสำหรับลูกโคที่หย่านมก่อนกำหนด ผลของระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารสำหรับห่านที่ช่วงอายุต่างๆ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 4) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับ เป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรีช่วงระยะไข่ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 1) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี ช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก