สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์
พิลาณี ไวถนอมสัตย์, สุคันธรส ธาดากิตติสาร, วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์
ชื่อเรื่อง (EN): Extraction and characterization of Jatropha curcas lipase for the oil quality and alternative application /utilization
บทคัดย่อ: ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาเก็บรักษาที่มีผลต่อความชื้น ปริมาณกรดไขมันอิสระ (FFA) และค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสจากสบู่ดำ 4 สายพันธุ์ (KUBP 80-3, KUBP 78-9, KUBP 33-1 และ KUBP 16-1) ที่อายุเก็บเกี่ยวต่างกัน พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม วันออกดอก 50% และจำนวนดอกตัวผู้ต่อดอกตัวเมียของสบู่ดำทั้ง 4 สายพันธุ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ในเกือบทุกลักษณะ ผลการประเมินความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยเทคนิค AFLP ไม่พบความแตกต่าง ส่วนผลการประเมินการตอบสนองระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมของการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน นำเมล็ดสบู่ดำสองสายพันธุ์ KUBP 78-9 และ KUBP 16-1 มาศึกษาพบว่าค่าความชื้นที่อุณหภูมิ 20, 37 และ 50? C จาก 7.1-7.8 % db ลดลงเหลือ 5.4-5.6, 4.6-5.1 และ 2.7-2.8% db ตามลำดับ หลังเก็บรักษาเป็นเวลาห้าเดือน ปริมาณ FFA จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นจาก 0.24-0.27 % เป็น 0.3-0.35 และ 0.38-0.45%ที่อุณหภูมิ 37 และ 50? C ตามลำดับ โดยเมล็ดจากเปลือกผลสีดำจะเพิ่มสูงกว่าสีเหลือง ส่วนไลเปสของเมล็ดจากเปลือกผลสีดำเริ่มต้นสูงกว่าผลสีเหลืองทั้งสองสายพันธุ์แต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าและ KUBP 16-1เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า KUBP 78-9โดยเฉพาะที่อุณหภูมิ 37?C ในน้ำมันสบู่ดำจากเปลือกผลสีดำทั้งสองสายพันธุ์มีปริมาณFFAเริ่มต้นสูงกว่าเปลือกผลสีเหลืองและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูง เช่นเดียวกับในเมล็ด ซึ่งสอดคล้องกับค่ากิจกรรมไลเปส ทั้ง FFA และไลเปสจาก KUBP 16-1 เพิ่มสูงกว่า KUBP 78-9 จึงพอสรุปได้ว่า ควรเก็บเกี่ยวเมล็ดสบู่ดำที่ระยะเปลือกผลสีเหลือง เพราะการเสื่อมคุณภาพของน้ำมันช้ากว่า และช่วยลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวด้วย โดยก่อนเก็บรักษาควรแยกกากตะกอนน้ำมันออกก่อน ผลการสกัดไลเปสจากกากเมล็ดสบู่ดำ พบว่าผลผลิตจากการหีบน้ำมันเมล็ดสบู่ดำสายพันธุ์ KUBP 16-1 จากเปลือกผลสีดำให้น้ำมันมากกว่าเปลือกผลสีเหลือง(29.13 และ19.8 % ของน้ำหนักเมล็ด ตามลำดับ) โดยมากกว่า KUBP 78-9 (22.22 และ 17.73 % ของน้ำหนักเมล็ด ตามลำดับ) โดยปริมาณกากที่ได้ไม่ต่างกัน (68-71% ของน้ำหนักเมล็ด) ส่วนไลเปสสกัดจากเปลือกสีดำมีค่าสูงกว่าเปลือกสีเหลือง ทั้งKUBP 78-9 (2.47 และ 1.39 U/2g ตามลำดับ) และ KUBP 16-1 (2.3 และ 1.67 U/2g ตามลำดับ) ผลการสกัดไลเปสจากสบู่ดำสายพันธุ์ KUBP 78-9 เปลือกผลสีดำ พบว่า ไลเปสจากกากสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจากเมล็ดแห้ง และเมล็ดที่เพาะ (308.35, 250.89 และ 263.16 U/2g ตามลำดับ) ในทำนองเดียวกับค่ากิจกรรมจำเพาะที่กากสูงกว่า เมล็ดแห้ง และเมล็ดที่เพาะ (288.68, 146.17 และ 33.73 หน่วยต่อมก.โปรตีน ตามลำดับ) ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น 98.53 27.79 17.48 เท่า ตามลำดับ ส่วนไลเปสสกัดจากกากเมล็ดเปลือกผลสีเหลือง มีค่ากิจกรรมจำเพาะ น้อยกว่า คือ 102.59 หน่วยต่อมก.โปรตีน ความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเพียง 35.49 เท่า ตรวจสอบความบริสุทธิ์โดยการแยกด้วย SDS-PAGE โดยนำไลเปสบริสุทธิ์บางส่วนที่สกัดได้มาศึกษาคุณสมบัติ พบว่าพีเอช 8 เหมาะสมที่สุด แต่เสถียรที่พีเอช 7 และอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 37?C และเสถียรที่อุณหภูมิ 20-80?Cผลของอุณหภูมิและระยะเวลาเก็บรักษาที่มีผลต่อความชื้น ปริมาณกรดไขมันอิสระ (FFA) และค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสจากสบู่ดำ 4 สายพันธุ์ (KUBP 80-3, KUBP 78-9, KUBP 33-1 และ KUBP 16-1) ที่อายุเก็บเกี่ยวต่างกัน พบว่าลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ ความสูง ความกว้างทรงพุ่ม วันออกดอก 50% และจำนวนดอกตัวผู้ต่อดอกตัวเมียของสบู่ดำทั้ง 4 สายพันธุ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.05) ในเกือบทุกลักษณะ ผลการประเมินความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยเทคนิค AFLP ไม่พบความแตกต่าง ส่วนผลการประเมินการตอบสนองระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมของการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน นำเมล็ดสบู่ดำสองสายพันธุ์ KUBP 78-9 และ KUBP 16-1 มาศึกษาพบว่าค่าความชื้นที่อุณหภูมิ 20, 37 และ 50? C จาก 7.1-7.8 % db ลดลงเหลือ 5.4-5.6, 4.6-5.1 และ 2.7-2.8% db ตามลำดับ หลังเก็บรักษาเป็นเวลาห้าเดือน ปริมาณ FFA จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้นจาก 0.24-0.27 % เป็น 0.3-0.35 และ 0.38-0.45%ที่อุณหภูมิ 37 และ 50? C ตามลำดับ โดยเมล็ดจากเปลือกผลสีดำจะเพิ่มสูงกว่าสีเหลือง ส่วนไลเปสของเมล็ดจากเปลือกผลสีดำเริ่มต้นสูงกว่าผลสีเหลืองทั้งสองสายพันธุ์แต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าและ KUBP 16-1เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า KUBP 78-9โดยเฉพาะที่อุณหภูมิ 37?C ในน้ำมันสบู่ดำจากเปลือกผลสีดำทั้งสองสายพันธุ์มีปริมาณFFAเริ่มต้นสูงกว่าเปลือกผลสีเหลืองและเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูง เช่นเดียวกับในเมล็ด ซึ่งสอดคล้องกับค่ากิจกรรมไลเปส ทั้ง FFA และไลเปสจาก KUBP 16-1 เพิ่มสูงกว่า KUBP 78-9 จึงพอสรุปได้ว่า ควรเก็บเกี่ยวเมล็ดสบู่ดำที่ระยะเปลือกผลสีเหลือง เพราะการเสื่อมคุณภาพของน้ำมันช้ากว่า และช่วยลดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวด้วย โดยก่อนเก็บรักษาควรแยกกากตะกอนน้ำมันออกก่อน ผลการสกัดไลเปสจากกากเมล็ดสบู่ดำ พบว่าผลผลิตจากการหีบน้ำมันเมล็ดสบู่ดำสายพันธุ์ KUBP 16-1 จากเปลือกผลสีดำให้น้ำมันมากกว่าเปลือกผลสีเหลือง(29.13 และ19.8 % ของน้ำหนักเมล็ด ตามลำดับ) โดยมากกว่า KUBP 78-9 (22.22 และ 17.73 % ของน้ำหนักเมล็ด ตามลำดับ) โดยปริมาณกากที่ได้ไม่ต่างกัน (68-71% ของน้ำหนักเมล็ด) ส่วนไลเปสสกัดจากเปลือกสีดำมีค่าสูงกว่าเปลือกสีเหลือง ทั้งKUBP 78-9 (2.47 และ 1.39 U/2g ตามลำดับ) และ KUBP 16-1 (2.3 และ 1.67 U/2g ตามลำดับ) ผลการสกัดไลเปสจากสบู่ดำสายพันธุ์ KUBP 78-9 เปลือกผลสีดำ พบว่า ไลเปสจากกากสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจากเมล็ดแห้ง และเมล็ดที่เพาะ (308.35, 250.89 และ 263.16 U/2g ตามลำดับ) ในทำนองเดียวกับค่ากิจกรรมจำเพาะที่กากสูงกว่า เมล็ดแห้ง และเมล็ดที่เพาะ (288.68, 146.17 และ 33.73 หน่วยต่อมก.โปรตีน ตามลำดับ) ความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น 98.53 27.79 17.48 เท่า ตามลำดับ ส่วนไลเปสสกัดจากกากเมล็ดเปลือกผลสีเหลือง มีค่ากิจกรรมจำเพาะ น้อยกว่า คือ 102.59 หน่วยต่อมก.โปรตีน ความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเพียง 35.49 เท่า ตรวจสอบความบริสุทธิ์โดยการแยกด้วย SDS-PAGE โดยนำไลเปสบริสุทธิ์บางส่วนที่สกัดได้มาศึกษาคุณสมบัติ พบว่าพีเอช 8 เหมาะสมที่สุด แต่เสถียรที่พีเอช 7 และอุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 37?C และเสถียรที่อุณหภูมิ 20-80?C
บทคัดย่อ (EN): The effect of temperature and storage duration on moisture, free fatty acid (FFA) and lipase activity in four lines of Jatropha (KUBP 80-3, KUBP 78-9, KUBP 33-1 and KUBP 16-1) at different harvested stages. The Split-split-split plot experimental design was conducted with two replications. The lipase extraction from Jatropha seed cake also studied. The results showed morphological characteristics, including height, flowering date, canopy width and 50% of the male flowers to the female flowers. The four species of Jatropha are significantly different (P <0.05) in almost every aspect. The evaluation of genetic differences by using AFLP, the results showed not different. The assessment of response between genes and environment preservation that different. Storage of Jatropha lines, KUBP 78-9 and KUBP 16-1 moisture content of seeds from both lines at 20, 37 and 50?C decreased from 5.4 to 5.6, 4.6 to 5.1 and 2.7 to 2.8% db, respectively, for seed from yellow fruit and black fruit after five months. FFA contents was decreased with decreasing seed MC during storage at 50 than 37, 20?C, respectively, for all seed treatment. The lipase activity of both KUBP 78-9 and KUBP 16-1 yellow-fruit seeds originated less than black-fruit seeds but increased at all storage temperature. Lipase of KUBP 16-1 yellow-fruit seed increased gradually with storage time especially at 37?C . The black-fruit seed lipase originated at higher level than yellow-fruit seed but it was less increased than yellow-fruit seed. The results of FFA contents in oil from yellow-fruit seed of the two lines were less than black-fruit seed oil. The black-fruit seed oil FFA of both lines were increased more rapidly at high temperature. The black-fruit seed of lines contained more FFA than yellow-fruit seed at the begining which was consistant with the highest lipase content. As a result of this study, it was recommended that the harvesting stage for jatropha should be at the yellow-fruit stage in order to reduce the time until harvest and to increase the storage stability of the seed and oil. The KUBP 16-1 lines of yellow and black fruit could extract more oil (19.8 and 29.13% of the seed weight, respectively) than KUBP 78-9 (17.73 and 22.22% of the seed weight, respectively). KUBP 78-9 residue left over KUBP 16-1 black- fruit (70% of seed weight). The yellow fruit seed of KUBP 78-9 had higher fat content than black fruit, but for KUBP 16-1 no different. The seed of black fruit has a higher lipase activity than yellow fruit. The lipase extracted from residue of KUBP 78-9 black fruit seed has higher activity than lipase of dry seeds and germinated seeds (308.35, 250.89 and 263.16 U/2g respectively). The specific activity of the partially purified lipase from seed residue was higher than dry seeds and germinated seeds (288.68, 146.17 and 33.73 units/mg protein, respectively) and also as the purity (98.53, 27.79 and 17.48 fold, respectively). The specific activity of lipase from yellow fruit seed residue is less (102.59 units per mg protein) and purity is 35.49 fold. The purity of lipase was analyzed by SDS-PAGE. The partially purified lipase showed pH optimum at pH 8 and most stable at pH 7 and temperature optimum at 37 ? C and stable at temperatures between 20-80 ? C. The effect of temperature and storage duration on moisture, free fatty acid (FFA) and lipase activity in four lines of Jatropha (KUBP 80-3, KUBP 78-9, KUBP 33-1 and KUBP 16-1) at different harvested stages. The Split-split-split plot experimental design was conducted with two replications. The lipase extraction from Jatropha seed cake also studied. The results showed morphological characteristics, including height, flowering date, canopy width and 50% of the male flowers to the female flowers. The four species of Jatropha are significantly different (P <0.05) in almost every aspect. The evaluation of genetic differences by using AFLP, the results showed not different. The assessment of response between genes and environment preservation that different. Storage of Jatropha lines, KUBP 78-9 and KUBP 16-1 moisture content of seeds from both lines at 20, 37 and 50?C decreased from 5.4 to 5.6, 4.6 to 5.1 and 2.7 to 2.8% db, respectively, for seed from yellow fruit and black fruit after five months. FFA contents was decreased with decreasing seed MC during storage at 50 than 37, 20?C, respectively, for all seed treatment. The lipase activity of both KUBP 78-9 and KUBP 16-1 yellow-fruit seeds originated less than black-fruit seeds but increased at all storage temperature. Lipase of KUBP 16-1 yellow-fruit seed increased gradually with storage time especially at 37?C . The black-fruit seed lipase originated at higher level than yellow-fruit seed but it was less increased than yellow-fruit seed. The results of FFA contents in oil from yellow-fruit seed of the two lines were less than black-fruit seed oil. The black-fruit seed oil FFA of both lines were increased more rapidly at high temperature. The black-fruit seed of lines contained more FFA than yellow-fruit seed at the begining which was consistant with the highest lipase content. As a result of this study, it was recommended that the harvesting stage for jatropha should be at the yellow-fruit stage in order to reduce the time until harvest and to increase the storage stability of the seed and oil. The KUBP 16-1 lines of yellow and black fruit could extract more oil (19.8 and 29.13% of the seed weight, respectively) than KUBP 78-9 (17.73 and 22.22% of the seed weight, respectively). KUBP 78-9 residue left over KUBP 16-1 black- fruit (70% of seed weight). The yellow fruit seed of KUBP 78-9 had higher fat content than black fruit, but for KUBP 16-1 no different. The seed of black fruit has a higher lipase activity than yellow fruit. The lipase extracted from residue of KUBP 78-9 black fruit seed has higher activity than lipase of dry seeds and germinated seeds (308.35, 250.89 and 263.16 U/2g respectively). The specific activity of the partially purified lipase from seed residue was higher than dry seeds and germinated seeds (288.68, 146.17 and 33.73 units/mg protein, respectively) and also as the purity (98.53, 27.79 and 17.48 fold, respectively). The specific activity of lipase from yellow fruit seed residue is less (102.59 units per mg protein) and purity is 35.49 fold. The purity of lipase was analyzed by SDS-PAGE. The partially purified lipase showed pH optimum at pH 8 and most stable at pH 7 and temperature optimum at 37 ? C and stable at temperatures between 20-80 ? C.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาและสกัดเอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำมันและเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2554
การใช้ประโยชน์จากน้ำมันสบู่ดำในการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำในชุมชน การเพิ่มคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและเชื้อจุลินทรีย์ของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยการการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีด้วยการประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปส การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดยางพาราสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดและปริมาณน้ำมันโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มที่ใช้แล้วโดยเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่มีความจำเพาะต่างกัน เครื่องหีบสกัดน้ำมันสบู่ดำ การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดสบู่ดำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการใช้ประโยชน์สบู่ดำ การผลิตเอนไซม์ไลเปสจากยีสต์เพื่ออุตสาหกรรม
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก