สืบค้นงานวิจัย
โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
อัจฉรา พยัพพานนท์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
ชื่อเรื่อง (EN): Project Study of Mushroom Production Technology
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อัจฉรา พยัพพานนท์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Berk.
บทคัดย่อ: การผลิตเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น มีคุณภาพ ตามที่ตลาดและผู้บริโภคต้องการจะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้อย่างแน่นอน จึงได้ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเห็ด ในกิจกรรม การปรับปรุงพันธุ์ การเขตกรรมและการจัดการผลิตเห็ด การพัฒนาเทคโนโลยีการอารักขาเห็ด และกิจกรรม การวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเห็ด ดำเนินการโดย สำรวจ ศึกษานิเวศวิทยา เห็ด จุลินทรีย์ แมลง ไร รวบรวม จำแนก และประเมินการใช้ประโยชน์และให้ผลผลิตเห็ด วิธีป้องกันกำจัด จุลินทรีย์ แมลง ไร ทดลองวิธีการเพาะ วิธีการใช้วัสดุเหลือใช้เพาะเห็ดเพื่อลดต้นทุนทดสอบวิธีการเก็บรักษายืดอายุเก็บรักษาทั้งเห็ดสดและเห็ดแห้งตั้งแต่ปี พ.ศ.2549-2553 ผลการศึกษาวิจัย การปรับปรุงพันธุ์เห็ด คัดเลือกได้สายพันธุ์เห็ดหอม สกุลนางรม เป๋าฮื้อ ขอนขาว ลม ตีนแรด ที่เหมาะสมกับการเพาะในพื้นที่ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้เห็ดพื้นเมือง ตีนแรด ต่งฝนและ Oudemansiella spp. เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และวิจัยพัฒนาต่อด้านสารชีวภัณฑ์ ผลการศึกษาวิจัย การเขตกรรมและการจัดการผลิตเห็ด ได้ระบบการผลิตเห็ดที่สร้างรูปแบบกระบวนการผลิตเห็ดฟางที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น กำหนดผลผลิตได้ ได้วิธีการเพาะเห็ด สกุลนางรม ที่ใช้ฟางข้าว เศษเหลือไม้เนื้ออ่อน วัสดุเหลือเหลือจากปาล์มน้ำมัน แกลบ ได้เทคโนโลยีการผลิตเห็ดตับเต่า สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลการศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการอารักขาเห็ด ได้ข้อมูลนิเวศวิทยาของ ราTrichoderma ราเมือก แมลงหางดีด หนอนแมลงวัน แมลงวันเซียริด ไรลูกโป่งและไรดีด ได้วิธีป้องกันกำจัดราHypomycesในเห็ดหูหนู Trichoderma,, Pseudomonase และแมลงหางดีดในสกุลนางรม โดยใช้ สารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ ไรดีด ไรลูกโป่ง โดยใช้สารรมฟอสฟีน และสารฆ่าไร และได้เทคนิคการพ่นสารป้องกันกำจัดแมลงและไรศัตรูเห็ด ผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปเห็ด ได้วิธีการยืดอายุเก็บรักษาเห็ดหอม ฟางสด การผลิตเห็ดฟางสามรสบรรจุกระป๋อง ได้ข้อมูลชนิดแมลงศัตรูเห็ดแห้ง วิธีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูเห็ดหอมแห้ง และวิธีเก็บรักษาเห็ดหอมแห้งที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเห็ด
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2553
เห็ดบางชนิดในสกุล Ganoderma และสกุลใกล้เคียง โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดบดเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเห็ดของเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเห็ดของเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน) เทคโนโลยีการผลิตพืชแห่งศตวรรษที่ 21 การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อผลิตลำไยนอกฤดูในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ระยะที่ 1 การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตป่านศรนารายณ์ของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตมันฝรั่ง การศึกษาสภาพการผลิตมะนาวในจังหวัดเพชรบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก