สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาปริมาณการผลิตไม้ยางพารา
ดารุณี โกศัยเสวี - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: ศึกษาปริมาณการผลิตไม้ยางพารา
ชื่อเรื่อง (EN): Study on the Quantity of Rubberwood Production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดารุณี โกศัยเสวี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: "ศึกษาปริมาณการผลิตไม้ยางพาราเพื่อทราบข้อมูลอายุ พันธุ์ และจำนวนต้นยางคงเหลือต่อไร่ ของสวนยางที่โค่น ราคา วิธีการ และช่องทางการขายไม้ยางพาราของเกษตรกร ปริมาตรไม้ยางพารา รวมที่ได้จากการโค่นต้นยางหนึ่งหน่วยพื้นที่ และแยกเป็นไม้ท่อนขนาดตามการใช้ประโยชน์ ทำการศึกษาในภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง และภาคตะวันออก การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ทั่วไป การโค่นและการซื้อขายต้นยางพารา ใช้สถิติพรรณนาแสดงค่าการวิเคราะห์ด้วยค่าร้อยละ และ การบรรยายข้อมูลส่วนที่เกี่ยวข้องกับขนาดเส้นรอบวงของลำต้นนำไปวิเคราะห์หาปริมาตรไม้รวม และ แยกเป็นไม้ท่อนความยาวท่อนละ 1- 1.30 เมตร ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ขนาดตามการใช้ประโยชน์ ด้วย สูตรการคำนวณไม้แต่ละพันธุ์ และพันธุ์คละ ผลการศึกษาที่สำคัญมีดังนี้ เกษตรกรในภาคใต้ตอนล่าง โค่นยางอายุมากที่สุด โดยร้อยละ 63.49 โค่นยางเมื่อสวนมีอายุ 25 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ ภาคใต้ ตอนบนและภาคตะวันออกเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 50.36 และ 54.74 โค่นยางเมื่อสวนมีอายุ 18-24 ปี พันธุ์ยางที่มีพื้นที่โค่นมากสองอันดับแรกของทุกภาค คือ พันธุ์ RRIM 600 และ GT 1 ส่วนพันธุ์ยางที่มี พื้นที่โค่นมากเป็นลำดับที่ 3 ของภาคใต้ตอนบนคือ พันธุ์ PR 255 ภาคใต้ตอนล่างคือ พันธุ์ PB 5/51 จำนวนต้นยางคงเหลือต่อไร่ของทุกภาคใกล้เคียงกัน 65-67 ต้น ราคาไม้ยางเฉลี่ยต่อไร่ที่ขายได้ภาคใต้ ตอนล่างได้ราคาสูงที่สุดไร่ละ 17,384 บาท รองลงมาคือภาคตะวันออก และต่ำที่สุดคือ ภาคใต้ตอนบน ราคาไร่ละ 15,041 และ 11,891 บาท ตามลำดับ วิธีการขายไม้ทุกภาคใช้วิธีขายเป็นไร่มากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ 55.05, 89.06 และ85.71 ในภาคภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง และและภาคตะวันออก ตามลำดับ การขายเป็นไร่เกิดขึ้นในกรณีคำนวณจำนวนต้นยางที่มีขนาดสมควรแก่การใช้ประโยชน์มี จำนวนกี่ต้นต่อไร่โดยเฉลี่ยแล้วตกลงราคาขายเป็นไร่ รองลงมาคือการขายเหมาสวนซึ่งเกิดขึ้นในกรณี ที่ต้นยางในสวนมีขนาดใกล้เคียงกันจึงตีราคาเหมาทั้งแปลงในคราวเดียวกัน รูปแบบของการจ้างโค่นทั้งสามภาคเกษตรกรเกือบทั้งหมดร้อยละ 96-97 ใช้วิธีโค่นและซื้อไม้ไปด้วย การขายไม้ยางส่วนมากขาย ให้กับพ่อค้าคนกลางทั่วไปซึ่งในที่นี้เรียกว่าผู้รับเหมา การคำนวณหาปริมาตรไม้ยางพาราของภาคต่างๆ คำนวณโดยใช้สูตรพันธุ์เฉพาะแยกเป็นพันธุ์ กรณีที่มีปริมาณตัวอย่างมากพอที่ข้อมูลจะมีการกระจายเป็นเส้นโค้งปกติ (Normal curve) หรือใกล้เคียง กรณีที่จำนวนตัวอย่างในพันธุ์นั้นๆ มีอยู่น้อยเกินไปใช้การรวมคำนวณหลายพันธุ์ในคราวเดียวกันโดย ใช้สูตรพันธุ์คละ เมื่อทราบปริมาตรไม้ยางต่อการใช้แยกตามพันธุ์ของแต่ละภาคแล้ว นำไปปริมาตรไม้ ยางเหล่านั้นไปหาปริมาตรไม้เฉลี่ยของแต่ละภาค โดยการถ่วงน้ำหนักด้วยพื้นที่โค่นยางแต่ละพันธุ์ ทำ ให้ได้ปริมาตรไม้เฉลี่ยต่อไร่รวมและแยกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละภาคดังนี้ ผลการศึกษาพบว่าแปลงยางโค่นในภาคใต้ตอนล่างให้ปริมาณไม้สูงสุด คือ ประมาณ 44 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ประกอบด้วยไม้ท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วขึ้นไปคิดเป็นปริมาตร 24 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 6 – 29 นิ้วคิดเป็นปริมาตร 9 ลูกบาศก์เมตร และขนาด 3 – 5.9 นิ้ว คิดเป็น ปริมาตร 11 ลูกบาศก์เมตร รองลงมาได้แก่ภาคตะวันออกให้ปริมาณไม้ประมาณ 43 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แยกเป็นไม้ท่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วขึ้นไปคิดเป็น ปริมาตร 24 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 6 – 7.9 นิ้ว คิดเป็นปริมาตร 8 ลูกบาศก์เมตร และขนาด 3 – 5.9 นิ้ว คิดเป็นปริมาตร 11 ลูกบาศก์เมตร ส่วนภาคใต้ ตอนล่างให้ปริมาณไม้ต่ำสุด คือ ประมาณ 33 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ แยกเป็นไม้ท่อนขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ขึ้นไปคิดเป็นปริมาตร 18 ลูกบาศก์เมตร ขนาด 6 – 7.9 นิ้ว คิดเป็นปริมาตร 7 ลูกบาศก์เมตร และขนาด 3 – 5.9 นิ้ว คิดเป็นปริมาตร 8 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า ปริมาตรไม้ที่ผลิตได้ในแต่ละภาคมีความสอดคล้องกับราคาไม้ต่อไร่เฉลี่ยที่เกษตรกรในแต่ละภาคได้รับ"
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาปริมาณการผลิตไม้ยางพารา
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กลุ่มวิจัยยางพารา การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation สำรวจและวิเคราะห์ปริมาณไม้ยางพาราของประเทศรายปี องค์ประกอบหลักทางเคมีของน้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การเปรียบเทียบระบบซื้อขายไม้ยางพาราระหว่างตลาดกลางไม้ยางพาราสุราษฎร์ธานีกับตลาดไม้ยางพาราแบบดั้งเดิม การผลิตกระเบื้องจากขี้เถ้าไม้ยางพารา โครงการศึกษาวัดประสิทธิภาพการผลิตยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การวิจัยและพัฒนาไม้ยางพารา สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตถ่านกัมมันต์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก