สืบค้นงานวิจัย
การควบคุมโรคใบจุดนูนและใบจุดก้างปลาของกล้ายางพารา (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) โดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อ Trichoderma spp.
อนันต์ วงเจริญ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การควบคุมโรคใบจุดนูนและใบจุดก้างปลาของกล้ายางพารา (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) โดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อ Trichoderma spp.
ชื่อเรื่อง (EN): Biological control of Colletotrichum and Corynespora leaf spot diseases of rubber tree seedling (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) using Trichoderma spp.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อนันต์ วงเจริญ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Anan Wongcharoen
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
บทคัดย่อ: โรคใบจุดนูนสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และใบจุดก้างปลาที่เกิดจากเชื้อรา Corynespora cassiicola เป็นโรคที่สำคัญของยางพารา (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) และพบการระบาดได้ทั่วโลก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma spp. ต่อการควบคุมโรคใบจุดนูนและใบจุดก้างปลาในยางพาราระยะกล้า โดยใช้ T. harzianum GR03 และ T. ghanense GR06 พ่นใบยางพาราที่ระยะเวลาแตกต่างกัน ได้แก่ การพ่นพร้อมปลูกเชื้อสาเหตุโรคและการพ่นก่อนปลูกเชื้อสาเหตุโรค เป็นเวลา 7 และ 14 วัน จากการศึกษาพบว่าใบที่พ่นด้วย Trichoderma spp. มีความรุนแรงของโรคใบจุดนูนและใบจุดก้างปลา ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (P<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับใบที่ไม่ได้พ่น Trichoderma spp. นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้ T. harzianum GR03 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแผลไม่แตกต่างจากการใช้ mancozeb ตรงข้ามกับผลของการใช้ T. ghanense GR06 มีความรุนแรงของโรคต่ำกว่าการใช้ mancozeb อย่างมีนัยสำคัญ (P<0.01) โดยพบความแตกต่างที่กรรมวิธี 14 วัน ก่อนการปลูก C. gloeosporioides และกรรมวิธี 7 และ 14 วัน ก่อนการปลูก C. cassiicola อีกทั้งระยะเวลาในการใช้ Trichoderma spp. แต่ละชนิดมีความรุนแรงของโรคไม่แตกต่างกัน การตรวจสอบความมีชีวิตบนใบยางพารา พบว่า T. harzianum GR03 และ T. ghanense GR06 สามารถมีชีวิตบนใบยางพาราได้นานอย่างน้อย 35 วัน โดยดำรงชีพได้ทั้งที่ผิวใบ (epiphyte) และในเนื้อเยื่อใบ (endophyte) การศึกษานี้พบว่า T. harzianum GR03 และ T. ghanense GR06 มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคใบจุดนูนและใบจุดก้างปลาได้อย่างน้อย 14 วัน ดังนั้น T. harzianum GR03 และT. ghanense GR06 จึงมีศักยภาพในการนำมาใช้ควบคุมโรคใบจุดนูนและใบจุดก้างปลาโดยชีววิธีในการผลิตกล้ายางพารา
บทคัดย่อ (EN): Leaf spot diseases caused by Colletotrichum gloeosporioides and Corynespora cassiilcola are the important diseases in rubber tree (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) and these diseases were distributed worldwide. This study aimed to assess the effects of Trichoderma spp. on severity of leaf spot diseases in rubber seedling. Trichoderma harzianum GR03 and T. ghanense GR06 were applied at three different times for suppressing leaf spot diseases: simultaneous with pathogen, and 7 and 14 days prior to inoculation of the pathogen (DPI). The result showed treated leaves with Trichoderma spp. were significantly (P<0.01) reduced disease severity in both of leaf spot diseases when compared with untreated leaves. Furthermore, there was no significant difference in lesion diameter of both diseases between treated leaves with T. harzianum GR03 and mancozeb. On the other hand, treated leaves with T. ghanense GR06 had significantly (P<0.01) lower disease severity than treated leaves with mancozeb at 14 DPI for C. gloeosporioides and 7 and 14 DPI for C. cassiilcola. Furthermore, among the three application times, there was no significant difference in disease severity of Trichoderma spp. applications. Investigation of viability of Trichoderma spp. With different application time showed that both T. harzianum GR03 and T. ghanense GR06 were survived in treated leaves, which colonize both on leaf surface (epiphyte) and inside leaf tissue (endophyte), at least 35 days after application. This study indicated that T. harzianum GR03 and T. ghanense GR06 can effectively control both diseases at least 14 days after application. Thus T. harzianum GR03 and T. ghanense GR06 can be potential as biological agents for the control of Colletotrichum and Corynespora leaf spot diseases in rubber tree seedling production.
ชื่อแหล่งทุน: ทุนอุดหนุนทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=O037 Pat10.pdf&id=2251&keeptrack=3
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2556
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การควบคุมโรคใบจุดนูนและใบจุดก้างปลาของกล้ายางพารา (Hevea brasiliensis Müll. Arg.) โดยชีววิธีด้วยการใช้เชื้อ Trichoderma spp.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2556
เอกสารแนบ 1
การคัดกรองเชื้อรา Trichoderma spp. เบื้องต้นเพื่อควบคุมโรคใบจุดผักสลัด การทดสอบสารเคมีในการควบคุมเชื้อรา Cylindrocladium sp. สาเหตุโรคใบจุดของยูคาลิปตัส โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ ศึกษาชีววิธีในการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์วิบริโอด้วยจุลินทรีย์บาซิลลัสในห้องปฏิบัติการ การควบคุมโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ Colletotrichum sp. และปลวกที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต้นยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อิทธิพลของปุ๋ยเคมีและวัสดุปลูกที่มีผลต่อการผลิตกล้ายางพาราคุณภาพดี การสร้างสรรค์ใบยางพารา เพื่อใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งและของชำร่วย การคัดเลือกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่แยกจากใบปาล์มน้ำมันเพื่อควบคุมรา Curvularia oryzae Bugnic. สาเหตุโรคใบจุดของต้นกล้าปาล์มน้ำมัน โครงการย่อย 9:การคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคขอบใบไหม้กะหล่ำปลีและใบจุดตากบผักกาดหอมห่อบนพื้นที่สูง การควบคุมเชื้อรา Phytophthora parasitica Dastur. สาเหตโรคใบร่วงยางพารา โดยเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก