สืบค้นงานวิจัย
การคัดพันธุ์ปลานิลสายพันธุ์ “GIFT”
นวลมณี พงศ์ธนา, ประจักษ์ บัวเนียม, นนท์ปวิธ ออกแดง, มัลลิกา ทองสง่า - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การคัดพันธุ์ปลานิลสายพันธุ์ “GIFT”
ชื่อเรื่อง (EN): Family selection in the GIFT strain tilapia
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การคัดพันธุ?ปลานิลสายพันธุ? GIFT โดยดูลักษณะตัวเอง (individual selection) จากการเจริญเติบโตเป?นระยะเวลา 2 ชั่วอายุได?ดําเนินการระหว?างเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนกันยายน 2551 ณ ศูนย?วิจัยและทดสอบพันธุ?สัตว?น้ําปทุมธานี โดยนําปลานิลสายพันธุ? GIFT รุ?นที่ 9 จาก WorldFish Center ประเทศมาเลเซีย มาเป?นประชากรรุ?นพ?อแม?แบ?งประชากรเป?น 2 กลุ?ม ได?แก?กลุ?มคัดพันธุ?และกลุ?มควบคุม ผลจากการคัดพันธุ?พบว?าปลานิลสายพันธุ? GIFT อายุ 180 วัน กล?ุมคัดพันธุ?รุ?นที่ 1 และ 2 มีความยาวและน้ําหนักมากกว?าปลานิลสายพันธุ? GIFT กลุ?มควบคุมในรุ?นเดียวกันอย?างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ค?าอัตราพันธุกรรมประจักษ?ของความยาวและน้ําหนักปลาอายุ 180 วัน มีค?าเท?ากับ 0.32 และ 0.35 ตามลําดับค?า genetic gain ของความยาวปลาอายุ 180 วัน รุ?นที่ 1 และ 2 อยู?ในช?วง 4.33-4.87 เปอร?เซ็นต?ต?อชั่วอายุค?า genetic gain ของน้ําหนักปลาอายุ 180 วัน รุ?นที่ 1 และ 2 อยู?ในช?วง 9.17-10.10 เปอร?เซ็นต?ต?อชั่วอายุ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะต?างๆ ของปลานิลแปลงเพศสายพันธุ? GIFT พันธุ?คัดกับปลานิลแปลง-เพศสายพันธุ?จิตรลดา 3 ซึ่งคัดพันธุ?โดยนวลมณี (2550) โดยการทดลองเลี้ยงปลาทั้ง 2 กลุ?ม อายุ 60 วัน รวมกันในกระชังขนาด 25 ลูกบาศก?เมตรจํานวน 3 กระชังความหนาแน?น 125 ตัว/กลุ?ม/กระชัง ระยะเวลา 120 วัน จากการวิเคราะห?ผลทางสถิติพบว?าปลานิลแปลงเพศสายพันธุ? GIFT พันธุ?คัดมีน้ําหนัก, ความยาว, ความกว?าง, ความหนา, อัตราการรอด, อัตราการ- เจริญเติบโตจําเพาะ, เปอร?เซ็นต?เนื้อแล?และผลผลิตสูงกว?าปลานิลแปลงเพศสายพันธุ?จิตรลดา 3 (นวลมณี, 2550) อย?างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) คําสําคัญ : ปลานิลสายพันธุ? GIFT individual selection
บทคัดย่อ (EN): Two generations of individual selection for growth of the 9th generation GIFT strain tilapia introduced from World Fish Center, Malaysia, were carried out at Pathumthani Fisheries Test and Research Center during October 2005 to September 2008. Two groups were produced from the selection program including the selected and the control groups. The 1st and 2nd generation selected groups of the GIFT strain tilapia at 180 days of ages performed significantly (p<0.05) better in total length and body weight than the 1st and 2nd generation control groups. The estimated realized heritabilities of total length and body weight at 180 days of ages were 0.31 and 0.56 respectively. The genetic gain for total length of fish at 180 days of ages was 4.17-4.73% per generation. The genetic gain for body weight of fish at 180 days of ages was 10.09-10.76% per generation. Comparison of growth and other traits between the sex reversed selected GIFT strain tilapia and the sex reversed Chitralada 3 strain tilapia which was selected by Pongthana (2007) was conducted by communal stocking of 60 days old fingerlings in three 25 m3 floating cages, 125 fish per group per cage, for a period of 120 days. Results from the statistical analyses showed that the sex reversed selected GIFT strain tilapia performed significantly (p<0.05) better in body weight, total length, body depth, body width, survival rate, specific growth rate, percent fillet yield and production than the sex reversed Chitralada 3 strain tilapia (Pongthana, 2007). Key words : GIFT strain tilapia, individual selection
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคัดพันธุ์ปลานิลสายพันธุ์ “GIFT”
กรมประมง
30 กันยายน 2552
กรมประมง
การจำแนกสายพันธุ์ข้าวสารพันธุ์หอมมะลิและพันธุ์ปทุมธานี 1 โดยใช้รามานสเปคโตสโคปี การปรับปรุงพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์แม่โจ้ 2 จากข้าวเจ้าพันธุ์ปทุมธานี 1 ด้วยวิธีผสมกลับ เเละใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของสายพันธุ์ปลานิลที่เลี้ยงในจังหวัดพะเยา สารสกัดสมุนไพรไทยเร่งการเจริญพันธุ์ในปลานิล การจำแนกสายพันธุ์และความต้านทานต่อโรค Streptococcosis ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus) โครงการขึ้นทะเบียนพันธุ์ คุ้มครองพันธุ์ และจัดแปลงสาธิตสายพันธุ์/พันธุ์แตงกวา และฟักทอง การคัดพันธุ์ปลานิลแดงให้ทนทานต่อความเค็ม การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 3.สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ สายพันธุ์นอร์เวย์ และสายพันธุ์อเมริกา เพื่อผลิตสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ 2.2 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์แลนด์เรซสายสายพันธุ์แคนาดาของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานีในสภาพฟาร์มเกษตรกร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก