สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบการปรับเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการฟักเทียมไข่ไหม
บัณฑรี โชติมโนธรรม - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การทดสอบการปรับเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการฟักเทียมไข่ไหม
ชื่อเรื่อง (EN): Testing on Adjustment of Technology in Silkworm Egg Storage and Artificial Hatching
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: บัณฑรี โชติมโนธรรม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Banthari Chotimanothum
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): The process of storage of silkworm egg and artificial hatching silkworm eggs are equally important to silkworm rearing. Because sericulture workers both processes to control silkworm hatching, which satisfy farmers demand. The objective of the study was to replace the Walk-in Chamber Temperature and Temperature and Humidity Chamber, reducing utility bills (electricity) and maintenance cost. Including artificial hatching with distilled water to reduce the use of chemicals in the silkworm egg production process and protect the environment. The experiments were conducted at The Queen Sirikit Sericulture Center (Khon Kaen) from October 2015 to September 2018,. The results showed that artificially hatched by acid treatment after chilling method (reishin), when preserved in Walk-in Chamber Temperature and Temperature and Humidity Chamber, showed each of which did not different. However, the length of storage time had an effect on the hatching percentage of the eggs. The length of storage time suitable period is 60-100 days, and all treatments had percent of silkworm egg hatching over 90%. The second experiment investigated the storage process of by hibernate method. The result showed the different level of altitudes preserve affected the hatching percentage of silkworm eggs. The results were analyzed of the two places of silkworm egg preservation didn’t make the percentage of silkworm egg hatching any different. The artificial hatching silkworm eggs, J108xNanglaisaraburi with distilled water, it is suitable for common acid treatment (sokushin). Although, the advantages of using the hydrochloric acid solution for artificial hatching is the high hatching percentage. If hydrochloric acid is replaced to distilled water (calculated temperature or less than the calculation of 1OC) for 5 seconds can activate the silkworm egg to hatch. The result showed average percentage of hatching was not much lower. But there was no effect on the average weight of 5 instar, fresh cocoon weight, cocoon shell weight, and percent percentage of cocoon shell and production of cocoons
เลขทะเบียนวิจัยกรม: -
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2022/01/2563-19.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบการปรับเทคโนโลยีการเก็บรักษาและการฟักเทียมไข่ไหม
กรมหม่อนไหม
2561
เอกสารแนบ 1
กรมหม่อนไหม
การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากเก็บที่ 5 °ซ ในช่วงระยะเวลาสั้น การทดสอบทำไข่ไหมแบบบรรจุกล่อง ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการเก็บไข่ไหม 5 °C และเวลาในการจุ่มกรดของไข่ไหมชนิด Reishin การเลี้ยงไหมเปรียบเทียบระหว่างไข่ไหมซึ่งได้จากการเก็บรักษาและการฟักเทียมที่ต่างกัน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก