สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตส้มเขียวหวานในจังหวัดน่าน
เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตส้มเขียวหวานในจังหวัดน่าน
ชื่อเรื่อง (EN): Cost - Benefit Analysis of Tangerines Production in Nan Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นิสิตา อินทรจันทร์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ในการศึกษาตื้นทุนและผลตอบแทนการผลิตส้มเขียวหวานในจังหวัดน่าน เก็บข้อมูลโดย ใช้แบบสัมกายณ์กลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกรผู้ปลูกสัมเขียวหวานใน 5 อำเกอ จำนวน 94 ราย ทำการ วิคราะห์ ดันทุนทั้งหมด ผลดอบแทนต่อดันทุนและจุดคุ้มทุน ในปีการผลิต 2550/2551 พบว่า ต้นทุน ทั้งหมด 7,976.57 บาทต่อไร่ ต้นทุนคงที่และดันทุนผันแปรคิดเป็นร้อยละ 41.52 และ 58.48 ตามลำดับ การศึกมาล้นทุน 3 ระยะ พบว่ ดันทุนแรกเริ่มในการผลิต ต้นทุนก่อนให้ผลผลิต และค้นทุนช่างที่ ให้ผลผลิตเท่ากับ 3.12363 3. 72.58 และ 1.68336 บาทต่อไร่ ตามลำดับ ได้กำไรเฉลี่ย 508.34 บาท ต่อไร่ ผลตอบแทนต่อต้นทุน เท่ากับ 1.06 แสดงว่ามีรายรับสูงกว่ารายจ่าย อัตราผลตอบแทนต่อ ดันทุนร้อยละ 6.37 ผลผลิตเฉลี่ย 1.154.41 กิโลกรัมต่อไร่ โดยผลผลิต ณ จุดคุ้มทุน 1.000.45 กิโลกรัม ต่อไร่ และรายรับจากการขายเฉลี่ย 8.48491 บาทต่อไร่ โดยรายรับ ณ จุดคุ้มทุน 7.358.91 บาทต่อไร่ จะเห็นว่าทั้งผลผลิตและรายรับจากการขายสูงกว่จุดคุ้มทุน ดังนั้นการผลิตสัมเขียวหวานในจังหวัด น่านมีกำไรและคุ้มค่าต่อการลงทุน เมื่อพิจารณาจากอัตราผลตอบแทน จากการลงทุนและจุดคุ้มทุน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตส้มเขียวหวานในจังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
30 กันยายน 2551
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอว์เบอร์รี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนการปลูกข้าวของกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกาญจนบุรี การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกรใน ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกหญ้าหวายข้อจำหน่ายของเกษตรกรอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ความเป็นไปได้ในการผลิตกระชายดำเชิงพาณิชย์ การสำรวจต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของเกษตรกร ปีเพาะปลูก 2546/2547 ต้นทุนการผลิตน้ำยางข้น ประสิทธิภาพการผลิตและระยะเวลาคืนทุนการปลูกลำไยในจังหวัดเชียงใหม่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก