สืบค้นงานวิจัย
ประเมินความงอกของถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม 43 สายพันธุ์
ดวงใจ ชะนะพาล - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ประเมินความงอกของถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม 43 สายพันธุ์
ชื่อเรื่อง (EN): Seed germination test of 43 varieties of yardlong bean and cowpea
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดวงใจ ชะนะพาล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Duangjai Chanapan
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สรพงค์ เบญจศรี
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Sorapong Benchasri
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ปัจจุบันการทดสอบความงอกของเมล็ดก่อนปลูกในสภาพแปลงธรรมชาติเป็นสิ่งจำ เนื่องจากเป็นการจัดการ เบื้องต้นว่าจะเลือกปลูกพืชพันธุ์ใดและใช้เมล็ดพันธุ์ปริมาณเท่าใด การทดลองครั้งนี้ได้ทำการประเมินความเร็วในการงอก และเปอร์เซ็นต์ความงอก (seed germination test) ของถั่วฝักยาว และถั่วพุ่มจำนวน 43 สายพันธุ์ โดยได้ทดสอบความ งอก 2 วิธี คือวิธีการเพาะในทราย (in sand) และวิธีเพาะระหว่างกระดาษเพาะ (between paper) ณ สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม สมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) จำนวน 4 ซ้ำๆ ละ 100 เมล็ด พบว่าถั่วฝักยาวและถั่วพุ่มทั้ง 43 สาย พันธุ์มีความเร็วในการงอกและเปอร์เซ็นต์ความงอกแตกต่างกัน โดยการเพาะในทรายพบว่าพันธุ์ Kae มีเปอร์เซ็นต์ความ งอกสูงที่สุดคือ 100 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือพันธุ์ C901 พันธุ์ C6 และพันธุ์ C8 มีเปอร์เซ็นต์ความงอกคือ 99เปอร์เซ็นต์ และสายพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำที่สุด คือพันธุ์ Seu มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากับ 59 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการทดสอบ ความงอกด้วยวิธีการเพาะในกระดาษเพาะพบว่าพันธุ์ Pum, Nik, SayT, Tho, Neu, Wan, MSU1, C28-2, C901, C97-5, C8, SayH, Seu และพันธุ์ Dok มีเปอร์เซ็นต์ความงอกเท่ากันคือ 100 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่พันธุ์ Fak-k มีความงอกน้อย ที่สุดเพียง 77.00 เปอร์เซ็นต์
บทคัดย่อ (EN): : Currently, seed germination test is necessary because the beginning arrangement to choose any vegetable growing. This experiment was to evaluate the speed of germination and germination percentage (seed germination test) of yard long bean and cowpea 43 varieties (43 treatments), tested the germination 2 methods including in sand and between paper test at the Plant Science Department, Faculty of Technology and Community Development Thaksin University, Phatthalung Campus, Phatthalung Province. The experimental design was Completely Randomized Design (CRD) with 4 replications and 100 seeds/replications. The results showed that Kae was 100 percent of germination percentage, followed by C901, C6 and C8 was about 99 percent. The lowest germination percentage was recorded on Seu about 59 percent by in sand method. Between paper germination test method were found Nik, SayT, Tho, Neu, Wan, MSU1, C28-2, C901, C97-5, C8, SayH, Seu and Dok about 100 percent. While, the lowest germinated percentage was found on Fak-k variety of 77.00 percent.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P079 Hor_20.pdf&id=1947&keeptrack=3
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประเมินความงอกของถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม 43 สายพันธุ์
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2558
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การแสดงออกของพันธุ์และสายพันธุ์ถั่วฝักยาวในการปลูกแบบอินทรีย์และแบบใช้สารเคมี การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว American Jointvetchสายพันธุ์ Leeและสายพันธุ์Glenn เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม (1) การเร่งความงอกของเมล็ดถั่ว American Jointvetch สายพันธุ์ Lee และสายพันธุ์ Glenn การจำแนกสายพันธุ์และความต้านทานต่อโรค Streptococcosis ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus) การสร้างพันธุ์ถั่วฝักยาวพันธุ์น่าน 1 การประเมินผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดสายพันธุ์จาก AVRDC การประเมินสายพันธุ์ถั่วพุ่มเพื่อเป็นอาหารสัตว์และปรับปรุงดิน การประเมินสายพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วแดงหลวง ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ผลของลักษณะทางกายภาพที่มีต่อการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์/สายพันธ์ต่าง ๆ การคัดเลือกถั่วเขียวแบบต้นต่อแถว 2 สายพันธุ์ ทัศนคติของเกษตรกรในการเปรียบเทียบลักษณะพันธุ์ถั่วพุ่มกินฝักสด 8 สายพันธุ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก