สืบค้นงานวิจัย
ความชุกชุมของปลาบริเวณปะการังเทียม จังหวัดนราธิวาส
หัสพงศ์ สมชนะกิจ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ความชุกชุมของปลาบริเวณปะการังเทียม จังหวัดนราธิวาส
ชื่อเรื่อง (EN): Abundance of Fishes Associated with Artificial Reefs in Narathiwat Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: หัสพงศ์ สมชนะกิจ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Hassapong Somchanakij
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Wirot Kongasa
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ความชุกชุมของปลาบริเวณปะการังเทียมจังหวัดนราธิวาส สำรวจปลาด้วยวิธีการสำมะโน ประชากรปลาด้วยสายตาในปะการังเทียมประเภทรถยนต์เก่า และปะการังธรรมชาติ บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดนราธิวาสในปี พ.ศ. 25532554 พบปลารวมทั้งสิ้น ๕๓ ชนิด ปะการังธรรมชาติมีความหลากหลายของ ชนิดสัตว์น้ำที่พบมากกว่าบริเวณปะการังเทียมรถยนต์เก่า และบริเวณปะการังธรรมชาติบริเวณน้ำลึก (25 - 30 เมตร มีความหลากหลายมากกว่าบริเวณปะการังธรรมชาติระดับเขตน้ำตื้น (< 20 เมตร) รูปแบบประชาคม สัตว์น้ำเมื่อพิจารณาที่ระดับความคล้ายคลึงกันที่ร้อยละ 65 แล้วทำให้สามารถแบ่งกลุ่มสถานีได้ 3 กลุ่มอย่าง ชัดเจน คือกลุ่มปะการังเทียมรถยนต์เก่า กลุ่มปะการังธรรมชาติบริเวณน้ำลึก (25 - 30 เมตร) และกลุ่ม ปะการังธรรมชาติระดับเขตน้ำตื้น (< 20 เมตร)
บทคัดย่อ (EN): Abundance of Fishes Associated with Artificial Reefs in Narathiwat Province, explore fish by means of visual census of fish in old cars artificial reef and coral reef in coastal of Narathiwas Province in ๒ogo-๒o๑๑. There were 53 fish species. The variety of coral reef was more than the old cars artificial reef. The variety of coral reef in deep water (25-30 m) was more than coral reef in shallow waters (<20 meters). The similarity at 65 percent was found that there were 3 groups : the car old artificial reef , coral reef in deeper water (25-30 m) and coral reef in shallow water. (<20 m).
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-05-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดนราธิวาส
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2554
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความชุกชุมของปลาบริเวณปะการังเทียม จังหวัดนราธิวาส
กรมประมง
30 พฤษภาคม 2555
กรมประมง
การศึกษาเปรียบเทียบพรรณปลาบริเวณปะการังเทียม ที่จัดสร้างด้วยวัสดุต่างกัน ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ประชาคมปลาในปะการังเทียมที่จัดวางในระดับความลึกน้ำต่างกันบริเวณจังหวัดปัตตานี สัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนพื้นผิวปะการังเทียม จังหวัดนราธิวาส ชีววิทยาบางประการของปลากะสงในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของการเลี้ยงปลาหมอไทยในกระชังในที่ดินพรุ จังหวัดนราธิวาส ศักยภาพของพื้นที่ในการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง ชีววิทยาบางประการของปลากระดี่มุกในพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส การเปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมและผลจับสัตว์น้ำระหว่างแปล่งปะการังเทียมและและกลุ่มปะการังเทียมบริเวณจังหวัดพังงา ความชุกชุมและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนบริเวณชายฝั่งตั้งแต่ เกาะสาหร่ายถึง ต.ปูยู จังหวัดสตูล ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก