สืบค้นงานวิจัย
อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินทราย
นุชนารถ กังพิศดาร - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินทราย
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of High Grade Fertiliser on Growth of Immature Rubber in Sandy Soil
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นุชนารถ กังพิศดาร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไววิทย์ บูรณธรรม
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินทรายเพื่อหาอัตราและวิธีการใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม เพื่อเป็นคำแนะนำการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องแก่เกษตรกร ทดลองที่สวนยางเอกชน ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปลูกยางพันธุ์ RRIM 600 เมื่อเดือนกันยายน 2535 ระหว่างแถวยางปลูกสับปะรดเป็นพืชแซมยาง วางแผนการทดลองแบบ 1+(3x3) Factorial in RCB จำนวน 3 ซ้ำ ปัจจัยที่ใช้ทดลองมี 2 ปัจจัย ได้แก่ วิธีการใส่ปุ๋ย 3 วิธีคือ หว่าน ขุดหลุม 2 จุด ในแถวยางบริเวณที่ใส่ปุ๋ยแล้วกลบ และขุดแซะรอบต้นบริเวณที่ใส่ปุ๋ยแล้วกลบ อัตราปุ๋ยเม็ดสูตร 16-8-14 จำนวน 3 อัตรา คือ 100, 125 และ 150% ของอัตราที่แนะนำของสถาบันวิจัยยาง เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 ตามคำแนะนำ โดยวิธีขุดแซะรอบต้นแล้วกลบ ผลการทดลองพบว่า อัตราปุ๋ยสูตรสูงและวิธีการใส่ปุ๋ยต่างๆ ทำให้การเจริญเติบโตของต้นยางตั้งแต่หลังปลูกจนถึงอายุ 48 เดือน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และไม่แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยผสม 8-13-7 ตามคำแนะนำ โดยวิธีการขุดแซะรอบต้น อย่างไรก็ตาม การใส่ปุ๋ยอัตรา 125% ของอัตราที่แนะนำร่วมกับการใส่ปุ๋ยโดยวิธีขุดหลุม มีแนวโน้มทำให้ต้นยางเจริญเติบโตดีกว่าการใส่ปุ๋ยผสมสูตร 8-13-7 อัตราที่แนะนำโดยวิธีขุดแซะรอบต้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินทราย
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินร่วนเหนียว โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในเขตภูมิอากาศที่ 1 ผลของการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นสาคู การประเมินการเจริญเติบโตของต้นยางในเขตปลูกยางใหม่ ศึกษาวิธีการตัดแต่งกิ่งยางอ่อน การศึกษาการกระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางลำต้นของต้นกล้ายางพารา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก