สืบค้นงานวิจัย
ชนิดและปริมาณของสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนพื้นผิวปะการังเทียมที่จัดวางในระดับความลึกน้ำต่างกันบริเวณจังหวัดปัตตานี
วราภรณ์ เดชบุญ, วิโรจน์ คงอาษา, ศักดิ์ณรงค์ จันทร์บัณดิษฐ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ชนิดและปริมาณของสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนพื้นผิวปะการังเทียมที่จัดวางในระดับความลึกน้ำต่างกันบริเวณจังหวัดปัตตานี
ชื่อเรื่อง (EN): Species and Percent Cover of Sessile Macrofauna Communities on Artificial Reefs by different depth in Pattani Province
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาชนิดและปริมาณสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนพื้นผิวปะการังเทียมที่จัดวางในระดับความลึกต่างกัน 3 ระดับ น้อยกว่า 10 เมตร 10-15 เมตร และมากกว่า 15 เมตร บริเวณจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2557 ศึกษาที่ระดับความลึกละ 4 แห่ง สัตว์เกาะติดบนพื้นผิวปะการังเทียมขนาด 17x 50 เซนติเมตรถูกนำขึ้นมาคัดแยกชนิดและปริมาณ พบว่าความเค็มมีค่าระหว่าง 30-37 ppt ความขุ่นใสมีค่าระหว่าง 3.40-11.97 เมตร และแท่งปะการังเทียมซ้อนทับกันสูงสุด 4 ชั้น ลักษณะพื้นทะเลส่วนใหญ่เป็นทรายถึงทรายปนโคลน ชนิดของสัตว์เกาะติดที่พบบนพื้นผิวปะการังเทียมที่จัดวางในระดับความลึกทั้ง 3 ระดับ เท่า 17 18 และ 22 ชนิด ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): The study on species and percent cover of sessile macrofauna communities on artificial reefs installed at 3 different depths, less than 10 meters, 10-15 meters and more than 15 meters in the area of Pattani Province was conducted between April and September 2014. 4 sites of AR in each depth level was investigated. Sessile macrofaunas were removed from the AR in the area of 17 x 50 centimeters in order to identify species and quantity. It was found that salinity in the area of AR was 30-37 ppt, transparency was 3.40-11.97 meters and the complex of the AR block was made up to 4 levels. The sea bottom of AR area was sand –muddy sand. Species composition of sessile macrofaunas in each depth level was 17 18and 22 species, respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชนิดและปริมาณของสัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนพื้นผิวปะการังเทียมที่จัดวางในระดับความลึกน้ำต่างกันบริเวณจังหวัดปัตตานี
กรมประมง
30 กันยายน 2557
กรมประมง
ประชาคมปลาในปะการังเทียมที่จัดวางในระดับความลึกน้ำต่างกันบริเวณจังหวัดปัตตานี สัตว์เกาะติดขนาดใหญ่บนพื้นผิวปะการังเทียม จังหวัดนราธิวาส การศึกษาเปรียบเทียบพรรณปลาบริเวณปะการังเทียม ที่จัดสร้างด้วยวัสดุต่างกัน ในจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ศักยภาพของพื้นที่ในการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง การศึกษาลักษณะพื้นทะเล การจมตัว และชนิดสัตว์น้ำที่อาศัยบริเวณกองปะการังเทียม จังหวัดเพชรบุรี การเปรียบเทียบโครงสร้างประชาคมและผลจับสัตว์น้ำระหว่างแปล่งปะการังเทียมและและกลุ่มปะการังเทียมบริเวณจังหวัดพังงา ความชุกชุมของปลาบริเวณปะการังเทียม จังหวัดนราธิวาส องค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืชทะเล และแพลงก์ตอนสัตว์ทะเล บริเวณแหล่งปะการังเทียมบ้านเกาะมุก จังหวัดตรัง การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการจัดสร้างและบริหารจัดการปะการังเทียมจังหวัดเพชรบุรี การศึกษาชนิด ปริมาณ และมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ทางด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2557

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก