สืบค้นงานวิจัย
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการประมงในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต
พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการประมงในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต
ชื่อเรื่อง (EN): Integration of Aquatic Resource Knowledge for Fishery Potential Development in Lum Nam Kam Tee Mee Chewit Project Areas
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ภูวดล Puvadol
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาเชิงบูรณาการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำในครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพปัจจุบันของทรัพยากรสัตว์น้ำ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำภายในพื้นที่โครงการ อันเป็นประโยชน์ในการพิจารณาพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งการพิจารณาเลือกพื้นที่อนุรักษ์พืชพันธุ์และสัตว์น้ำเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์Objective1) เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนครและนครพนม และรวบรวมเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยต่อไป 2) เพื่อศึกษาแนวทางการเลือกพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ การส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง และการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่โครงการแก่เกษตรกรเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนภายใต้หลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง Statusอยู่ระหว่างดำเนินการExpected BenefitPrimary Result : 1) ข้อมูล/ความรู้ด้านทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ำ 2) ข้อมูล/ความรู้ด้านคุณภาพน้ำทางการประมง 3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (อาทิ ชาวประมง เกษตรกร ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ) สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาผลผลิตภายใต้ความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่โครงการIntermidiate Result : 1) ข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อทรัพยากรประมง 2) องค์กรที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประมง กรมชลประทาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ และสร้างความร่วมมือสำหรับการวางแผนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ของทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่Goal Result : 1) การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 2) คณะผู้วิจัยเกิดการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการและกระบวนทัศน์ในการวิจัย 3) คณะนิสิตได้รับการส่งเสริมความรู้ทางวิชาการและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการประมงในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2560
การพัฒนาศักยภาพทางการผลิตด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต จังหวัดสกลนครและนครพนม ศักยภาพของพื้นที่ในการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการประมง สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำจากการประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประเมินความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและแผนการส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกพืชของคลองส่งน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการศึกษาสถานภาพการประมงและสมรรถนะขององค์กรท้องถิ่น เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการ อ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนอง ความคิดเห็นของผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำและคุณภาพแหล่งประมง เพื่อกำหนดเขตการประมง (Zoning) บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (บทความ)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก