สืบค้นงานวิจัย
ผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากการคัดทำความสะอาด โดยจัดลำดับตะแกรงที่แตกต่างกันในเครื่องคัดทำความสะอาด เมล็ดพันธุ์แบบตะแกรงและลม
ภิญโญ ชูเชิด - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากการคัดทำความสะอาด โดยจัดลำดับตะแกรงที่แตกต่างกันในเครื่องคัดทำความสะอาด เมล็ดพันธุ์แบบตะแกรงและลม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภิญโญ ชูเชิด
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ที่ผ่านการคัดทำความสะอาด จากแบบการจัดลำดับตะแกรงที่แตกต่างกัน จำนวน 4 แบบ ของเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์แบบตะแกรงและลม (Air Screen Cleaner) ยี่ห้อ Crippen รุ่น Century Pro 588 ที่มีการแนะนำไว้ในคู่มือการใช้งาน คือแบบที่ 1 จัดแบบ S1 - G1 - G2 - G2 - G2 แบบที่ 2 จัดแบบ S1 - G1 - S2 - S3 - G2 แบบที่ 3 จัดแบบ S1 - S1 - G1 - G1 - G1 และแบบที่ 4 จัดแบบ S1 - S1 - S2 - S3 - G1 ในการทดลองใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ที่ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 12 จังหวัดอุดรธานี ผลิตในฤดูฝน ปี 2547 จำนวน 3 ล๊อต คือล๊อตที่ 105, 106, 107 และผ่านการคัดทำความสะอาดเบื้องต้น โดยใช้แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) โดยมีการจัดลำดับตะแกรงที่แตกต่างกัน 4 แบบ เป็นปัจจัยการทดลอง มี 4 Treatment จำนวน 3 ซ้ำ จากล๊อตเมล็ดพันธุ์ 3 ล๊อต ผลการทดลองพบว่า เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 ที่ผ่านการคัดทำความสะอาดโดยการจัดลำดับตะแกรงที่แตกต่างกันในเครื่องคัดทำความสะอาดแบบตะแกรงและลม ทั้ง 4 แบบ มีคุณภาพไม่แตกต่างกันในคุณภาพที่ทำการศึกษา คือในด้านน้ำหนักต่อปริมาตรของเมล็ดพันธุ์ น้ำหนักต่อ 1,000 เมล็ด ความงอกและความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ จากการศึกษาสามารถใช้กำหนดหลักการได้ว่า ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 6 สามารถคัดทำความสะอาดโดยการจัดลำดับตะแกรงที่แตกต่างกันได้ทั้ง 4 แบบ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาชนิดของเมล็ดพันธุ์ที่เริ่มต้นการคัด และจำนวนตะแกรงของแต่ละขนาดที่มีอยู่สำหรับใช้งาน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากการคัดทำความสะอาด โดยจัดลำดับตะแกรงที่แตกต่างกันในเครื่องคัดทำความสะอาด เมล็ดพันธุ์แบบตะแกรงและลม
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
อัตราการป้อนเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ในการคัดทำความสะอาดด้วยเครื่องคัดทำความสะอาด แบบตะแกรงและลม ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การศึกษาทางพลศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 19 จังหวัดชลบุรี ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การแก้การพักตัวของเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ผลกระทบของความชื้นระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงขยายพันธุ์ ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี การพอกเมล็ดพันธุ์ร่วมกับธาตุอาหารพืชต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ยาสูบ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก