สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
สมพร ณ นคร - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
ชื่อเรื่อง (EN): A Corporative Research for Development of Productivity of Tubtim Siam Pomelo Farmer Group in Pak Panang Basin
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมพร ณ นคร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วิทูร อินทมณี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลผลิตสัมโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพ ของกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสัมโอในเขตลุ่มน้ำปากพนัง ได้ดำเนินการทดลอง ณ สวนสัมโอคุณวิรัตน์ สุขแสง ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรมราช ตั้งแต่ มิถุนายน 2555- กันยายน 2556 ได้ทำการทดลอง 3 การ ทตลอง คือ 1) การศึกษาการไว้จำนวนผลต่อต้นที่เหมาะสมของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม 2) การศึกษาอายุ ของต้นต่อการพัฒนของผลและคุณภาพของผลผลิตส้มอพันธ์ทับทิมสยาม และ 3) การศึกษาอายุผลใน ระยะการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อการพัฒนาของผลและคุณภาพของผล ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ผลการทตลองที่ การศึกษาการไว้จำนวนผลต่อต้นที่เหมาะสมของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามจากการ ทดลองการไว้ผลต่อต้นของสัมโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีอายุ 4 ปี ไว้ผลต่างกัน 3 อัตราดังนี้ 1) ไว้จำนวนผล ต่อต้น 50 ผล 2) ไว้จำนวนผลต่อต้น 60 ผล และ 3) ไว้จำนวนผลต่อต้น 70 ผล พบว่า การไว้ผลผลต่อต้น จำนวน 50 และ 60 ผล มีน้ำหนักผล น้ำหนักเปลือก น้ำหนักเนื้อผล เส้นผ่าศูนย์กลาง และเส้นรอบวง มี ความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ กับการไว้ผล 70 ผลต่อต้นและการไว้ผลผลต่อต้นของส้มโอ พันธุ์ทับทิมสยามที่มีอายุ 4 ปี จำนวนผลต่อต้นได้ 50, 60 ผล และ70มีการพัฒนาด้านความหนาของ เปลือก ของแข็งที่ละลายน้ำได้ และค่าของกรดที่ไตรเตรทได้ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ผลการทตลองที่ 2 การศึกษาอายุของต้นต่อการพัฒนาของผลและคุณภาพของผลผลิตส้มโอพันธ์ ทับทิมสยาม จากการทตลองอายุของต้น 4, : และ : ปี เพื่อศึกษาการพัฒนาและคุณภาพของผล พบว่า อายุของต้นสัมโอพันธุ์ทับทิมสยามที่อายุ 4 ปี จะมีการพัฒนาของผลด้าน น้ำหนักผล น้ำหนักเปลือก น้ำหนักเนื้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง และส้นรอบวงค่าเฉลี่ยมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง กับ ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่มีอายุ 6 และ 8 ปี และอายุของต้นส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามที่อายุ 4, 6 และ : ปี จะมีการพัฒนาของผลด้าน ความหนาของเลือก ของแข็งที่ละลายน้ำได้ คำของปริมาณกรดที่ไตรเตรทได้ มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ผลการทตลองที่ 3 การศึกษาอายุผลในระยะการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันต่อการพัฒนาของผลและ คุณภาพของผล ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ทำการทตลองกับผลที่มีอายุ 6, 6.5, 7 และ 7.5 เตือน พบว่า อายุการเก็บเกี่ยวผลที่เหมาะสมของสัมโอพันธ์ทับทิมสยาม คือายุ 7 และ 7.5 เดือน โดยที่ผลสัมโอจะมี การพัฒนาของน้ำหนักผล น้ำหนักเปลือก น้ำหนักเนื้อ เส้นผ่าศูนย์กลาง เส้นรอบวง มากที่สุด แตกต่างกัน ทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง กับผลส้มโอที่มีอายุ 6 และ :.5 เตือน และมีคุณภาพภายในต้านของแข็งที่ ละลายน้ำได้ (ความหวาน) สูงที่สุด และมีค่าปริมาณของกรดที่ไตรเตรทได้ต่ำที่สุดแตกต่างกันทางสถิติ อย่างมีนัยสำคัญยิ่ง กับผลส้มโอที่มีอายุ 6 และ 6.5 เดือน เช่นเดียวกัน
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาผลผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามให้มีคุณภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
สมพร ณ นคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
30 กันยายน 2556
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ความต้องการเทคโนโลยีการผลิตส้มโอเพื่อการส่งออกของสมาชิกชมรมผู้พัฒนาคุณภาพส้มโอในจังหวัดนครปฐม การศึกษาไวรอยด์ในส้มโอเพื่อการส่งออกส้มโอ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส้มโอ โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตส้มโอคุณภาพเพื่อการส่งออกในแหล่งปลูกจังหวัดเชียงราย สถานการณ์การผลิตส้มโอเพื่อการส่งออกของเกษตรกรจังหวัดนครปฐม เปรียบเทียบเกษตรดีที่เหมาะสม(ส้มโอ)กับการผลิตส้มโอของเกษตรกรในภาคตะวันตก สภาพการผลิตส้มโอของเกษตรกรในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา การป้องกันกําจัดแมลงศัตรูสําคัญของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม การฉายรังสียูวีบีต่อการชะลอการเหลืองและรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก