สืบค้นงานวิจัย
การประเมินสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ การต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค และการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกของสารสกัดราข้าวไรซ์เบอรี่
วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การประเมินสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ การต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค และการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกของสารสกัดราข้าวไรซ์เบอรี่
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรรณพร คลังเพชร อุเอโนะ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-02-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-01-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1 เพื่อศึกษำผลของควำมเข้มข้นของเอทำนอลต่อปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมด ฤทธิ์ในกำรต้ำนอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ในกำรต้ำนเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสำรสกัดรำข้ำวไรซ์เบอรี่ 2 เพื่อศึกษำผลของสำรสกัดรำข้ำวไรซ์เบอรี่ต่อกำรส่งเสริมกำรเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติก
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ การต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรค และการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกของสารสกัดราข้าวไรซ์เบอรี่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 มกราคม 2560
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดดาหลา (Etlingera elatiorL.) ต่อแบคทีเรียก่อโรคในพืช การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรียบริเวณรากพืชของข้าวเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณสารแกมมา ออไรซานอล ของข้าวไรซ์เบอรี่ ประสิทธิภาพของสารแอนโธไซยานินสกัดจากข้าวก่ำและซังข้าวโพดไร่สีม่วงต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในทางเดินอาหารลูกสุกรหย่านมและการต้านอนุมูลอิสระในห้องปฏิบัติการ เอนโดไฟติกแบคทีเรียและผลในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าว การศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและกิจกรรมการต้านเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคของสารสกัดสาบแร้งสาบกา สารถนอมอาหารจากขิงสกัดเพื่อเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันพืชและสารต้านแบคทีเรีย (ระยะที่ 2) ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา อิทธิพลของกระแสลมต่อการเจริญเติบโตและการสูญเสียผลผลิตข้าว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก