สืบค้นงานวิจัย
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
วัฒนชัย สุภา - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อเรื่อง (EN): Higher efficiency and cost reduction of rice production in Phitsanulok province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วัฒนชัย สุภา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Wattanachai Supa
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การผลิตข้าวของเกษตรกรในปัจจุบัน มีแนวโน้มใช้ต้นทุนการผลิตต่อไร่สูงขึ้น จากการเพิ่มปัจจัยการผลิตที่สาคัญ ได้แก่ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ การใช้ปุ๋ยเคมี การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว การถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่และจัดทาชุมชนต้นแบบ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง โดยดาเนินการในพื้นที่ ตาบลท่าช้าง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ทาการ ประชาพิจารณ์ วิเคราะห์พื้นที่ คัดเลือกเกษตรกร ถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดงานรณรงค์สาธิต ประเมินผลการยอมรับ จัดทาแปลงส่งเสริม จานวน 300 ไร่ และแปลงเรียนรู้ จานวน 20 ไร่ แบ่งเป็น 12 กรรมวิธี มีปัจจัยหลัก คือ อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ปัจจัยรอง คือ การจัดการศัตรูข้าว และการใช้ปุ๋ย ผลการดาเนินงาน มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จานวน 50 ราย สามารถลดต้นทุนเฉลี่ย จาก 4,950 บาทต่อไร่ เป็น 3,350 บาทต่อไร่ การจัดทาแปลงเรียนรู้ พบว่า การปลูกแบบหยอดเมล็ดพันธุ์อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกับการจัดการศัตรูข้าวแบบผสมผสาน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน มีค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อไร่ต่าที่สุด 3,974 บาทต่อไร่ และเกษตรกรร้อยละ 90.4 มีความพึงพอใจ และยอมรับเทคโนโลยี
บทคัดย่อ (EN): Currently, the rice production cost trends to be increased caused by the higher use rate of seed, fertilizer and pesticides. Technology transfer to properly reduce the rice production cost in specific area and organize community sample model was conducted using public hearing, area analysis, farmer representative selection, technology transfer, demonstration activities and acceptable evaluation at Tumbol Thachang, Amphur Prompiram, Phitsanulok province. Twelve techniques related to the rate of seed use as major factor and integrated pest control and fertilizer application as minor factor were performed in 300 rai extention area and 20 rai farm practice area. The result revealed that the total of 50 farmers joined this program could reduce rice production cost from 4,950 Bath per rai to 3,350 Bath per rai. The lowest production cost at 3,974 Bath per rai was found when seed drilling technique were applied at 10 kilogram per rai with integrated pest control program and the use of fertilizer based on soil fertility analysis was applied. In addition, most of farmers (90.4%) satisfied and accepted this introduced technology.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/329702
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดนครนายก ต้นทุนการผลิตน้ำยางข้น การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตโคเนื้อของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดพิษณุโลก การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้องค์ความรู้ใหม่ในการจัดการศัตรูข้าวเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวในนาชลประทาน การพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดโรคข้าวเป็นชีวภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ลดต้นทุนการผลิตข้าว รูปพรรณข้าวขึ้นน้ำผลผลิตสูง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก