สืบค้นงานวิจัย
โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS
สุทิน คล้ายมนต์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS
ชื่อเรื่อง (EN): dbFRec for DOS : A Database for Fertilizer Recommendaion Program
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุทิน คล้ายมนต์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sootin Claimon
คำสำคัญ: ปุ๋ย
บทคัดย่อ: ฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec (Data-base for Fertilizer Recommendation) ใช้โปรแกรม dBASE IV for DOS เป็นระบบฐานข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำการปรับปรุงดินและใช้ปุ๋ยกับ ข้าว พืชไร่ พืชสวน รวม 57 พืช ระบบภาษาไทยใช้ได้ 2 ระบบ คือ ThaiLS ของ MS-DOS หรือการ์ดภาษาไทย iRC VGA Pro สำหรับรหัสภาษาไทยใช้รหัส มอก. (TIS) เพื่อสะดวกในการนำฐานขัอมูลไปใช้งานกับโปรแกรมฐานข้อมูลบนระบบ WINDOWS ในอนาคต ได้จำแนกประเภทของคำแนะนำ เช่น การใช้ปุ๋ยเคมี อินทรีย์ ชีวภาพ สารปรับปรุงดิน ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม หรือใช้ปุ๋ยหลายชนิดร่วมกัน เพื่อผสมผสานคำแนะนำทุกด้านให้สอดคล้องกัน และสามารถเชื่อมโยงเพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลปุ๋ยเคมีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เป็นระบบฐานข้อมูลด้าน ดิน-ปุ๋ย-พืช ที่สมบูรณ์ และเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงระบบด้านดินและปุ๋ยระหว่างกองปฐพีวิทยากับกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และจะเปิดบริการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรมวิชาการเกษตร เนื่องจากโปรแกรมนี้เป็นผลงานของนักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร จึงได้เสนอขอให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาจดทะเบียนโปรแกรม เป็นผลิตภัณฑ์รับรองของกรมวิชาการเกษตรโดยเทียบเคียงกับวิธีการขอจดทะเบียนรับรองพันธุ์พืช
บทคัดย่อ (EN): Database for Fertilizer Recommendation (dbFRec), using dBASE IV for DOS program to create recommendation on soil improvement and fertilizer usage of 57 crops type including rice, field crops and horticulture crops. The program can be used on ThaiLS of MS-DOS or iRC VGA Pro card with TIS Thai code which can be easily transferred to run on WINDOWS database system. The recommendation was arranged and classified into categories, such as application of chemical fertilizer, organic fertilizer, biofertilizer, soil improvement material, secondary nutrients and micronutrients, or combine application of these fertilizers to provide the foundation of package recommendation. The recommendation database can be linked with registered of the two systems. The Soil-Fertil;izer-Crop Database obtained from this linkage also demonstrated a prototype system of information network between related Divisuons within the Department of Agriculture. The group training program will be provided for requested agencies. Since the program was created by the DOA soil scientist, thus it was submitted to the Department of Agricultlure for registered product similar to the registration for crop variety.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2540
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2540
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS
กรมวิชาการเกษตร
2540
เอกสารแนบ 1
การทดสอบการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ ศึกษาวิธีและเวลาการใส่ปุ๋ยยางหลังเปิดกรีดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ย มุมมองที่แตกต่างของการใช้ปุ๋ยเพื่อการผลิตข้าว ความสัมพันธ์ธาตุอาหาร K, Ca, Mg ในดินและใบยาง เพื่อแนะนำการใช้ปุ๋ยยาง การใช้สารยับยั้งการสูญเสียไนโตรเจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยยูเรียในนาข้าว โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง การเปรียบเทียบเศรษฐกิจการใช้ปุ๋ยในการผลิตข้าว อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยต่อคุณสมบัติทางกายภาพของน้ำยาง การวิจัยเบื้องต้นในการใช้ปุ๋ยชีวภาพในนาข้าว การใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวอย่างยั่งยืน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก