สืบค้นงานวิจัย
รูปแบบที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง
ธีระชัย พงศ์จรรยากุล - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: รูปแบบที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ธีระชัย พงศ์จรรยากุล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการปรับอาหารเพื่ออนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูปทดแทนไรแดง ดำเนินการทดลองในตู้กระจกขนาด 45x90x45 ซม. ใช้ลูกปลาหลดอายุหลังฟัก 30 วัน จำนวนตู้ละ 100 ตัว ลูกปลาหลดทดลองมีความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 34.46±4.33 มม. น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 130.31±0.05 มก. ความกว้างปากเฉลี่ย 1,236.04±40.61 ไมครอน โดยแบ่งเป็น 6 ชุดการทดลองๆ ละ 3 ซ้ำ คือ กลุ่มควบคุม (Control) อนุบาลโดยใช้ไรแดงตลอดการทดลอง กลุ่มที่ให้อาหารสำเร็จรูปโปรตีน 44.95 เปอร์เซ็นต์ ตลอดการทดลอง (T1) และอีก 4 กลุ่ม (T2-T5) ให้อาหารสำเร็จรูปและไรแดงร่วมกัน โดยค่อยๆ ลดปริมาณไรแดงและเพิ่มปริมาณอาหารสำเร็จรูปเป็นสัดส่วนที่ชดเชยกัน ตามจำนวนวันที่กำหนด คือ 20, 25, 30 และ 35 วัน (T2, T3, T4 และT5) ตามลำดับ จนครบ 42 วัน ผลการทดลองพบว่า ลูกปลาหลดที่ให้อาหารสำเร็จรูปมีอัตราการรอดตายเฉลี่ย ต่ำกว่าทุกชุดการทดลอง (p<0.05) ลูกปลาที่ระยะเวลาการปรับเปลี่ยนอาหาร 30 และ 35 วัน มีอัตรารอดตายไม่แตกต่างกับลูกปลาชุดควบคุม (p>0.05) ลูกปลาที่มีการปรับเปลี่ยนอาหารที่ระยะเวลา 20, 25, 30 และ 35 วัน มีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าลูกปลาชุดควบคุมและชุดที่ให้อาหารสำเร็จรูปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) และขนาดของอนุภาคอาหารที่เหมาะสมกับลูกปลาหลดในช่วงอายุ 30-72 วัน คือ 300-800 ไมครอน สรุปได้ว่าการปรับเปลี่ยนอาหารลูกปลาหลดที่อายุหลังฟัก 30 วัน ใช้เวลาในการปรับสัดส่วนไรแดงและอาหารสำเร็จรูป 30 วัน เป็นรูปแบบที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2562
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/article/view/190922
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
รูปแบบที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาหลดด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2562
เอกสารแนบ 1
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาชะโอนด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาแขยงนวลด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง ระยะเวลาที่เหมาะสมและต้นทุนการผลิตในการอนุบาลลูกปลาพลวงชมพู (Tor douronensis Val, 1842) ด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลปลาซิวสุมาตราด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง การอนุบาลลูกปลาตะเพียนข้างลาย, Systomus johorensis (Duncker, 1904) โดยการใช้อาหารมีชีวิตร่วมกับอาหารสำเร็จรูป (ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาตะเพียนข้างลายด้วยอาหารสำเร็จรูป) อาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาจาด ผลของความหนาแน่นและการใช้ที่หลบซ่อนในการอนุบาลลูกปลาหลด ชนิดอาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาดุกด้าน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาเทพาวัยอ่อนด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนไรแดง การอนุบาลลูกปลาซิวควายพม่า

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก