สืบค้นงานวิจัย
การผลิตและการตลาดสับปะรดในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
อัคนีวุธ กลับน่าม - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การผลิตและการตลาดสับปะรดในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อัคนีวุธ กลับน่าม
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของเกษตรกรในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สภาพการผลิตและการตลาดสับปะรดของเกษตรกร ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการผลิตและการตลาดสับปะรดได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 141 ราย โดยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตและค่าไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรปลูกสับปะรดมากที่สุดระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน เกษตรกรเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 92.9) ใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช เกษตรกรทั้งหมดใช้ปุ๋ยเคมี ใช้สารอีเทรลผสมยูเรียเพื่อบังคับการออกดอก และเก็บเกี่ยวโดยการนับอายุ ส่วนการจำหน่ายสับปะรดปรากฏว่าเกษตรกรส่วนมาก (ร้อยละ 76.6) จำหน่ายผลผลิตทั้งเพื่อบริโภคสด และโรงงานแปรรูป สำหรับปัญหาของเกษตรกร คือปุ๋ยเคมีราคาแพง ดอกเบี้ยเงินกู้สูง และราคาผลผลิตต่ำ นอกจากนั้นจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า เกษตรกรที่มีแรงงานในครอบครัวเพื่อการผลิตสับปะรด ขนาดพื้นที่ทำการผลิตสับปะรด ประสบการณ์การผลิตสับปะรด และรายได้จากการจำหน่ายสับปะรดแตกต่างกัน มีปริมาณผลผลิตสับปะรดต่อไร่และวิธีการจำหน่ายผลผลิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2536
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2536
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การผลิตและการตลาดสับปะรดในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
กรมส่งเสริมการเกษตร
2536
สภาพการผลิตสับปะรดจังหวัดหนองคาย การเปรียบเทียบการผลิตและการตลาดยางพารา ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดหนองคาย ปี 2549 การผลิตและการตลาดสับปะรด จังหวัดเพชรบุรี การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดโรงงาน ปีการเพาะปลูก 2552/2553: กรณีศึกษา ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย การศึกษาสถานการณ์การผลิตการตลาดในประเทศและตลาดส่งออกหม่อนไหม สภาพการผลิตและการตลาดขมิ้นชัน การพัฒนาวิธีการผลิตหน่อพันธุ์สับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด โครงการวิจัยการศึกษาระบบการผลิตสับปะรด การศึกษาระบบการผลิตและการตลาดของกะหล่ำปลี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก