สืบค้นงานวิจัย
โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี
สมบัติ สิงห์สี, สุชาติ ผึ่งฉิมพลี, จงกล บุญงาม - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี
ชื่อเรื่อง (EN): Structure and Distribution of Fish Community in the Upstream Area of the Prachinburi River
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาโครงสร๎างและการแพรํกระจายของประชาคมปลาบริเวณพื้นที่ต๎นแมํน้ําปราจีนบุรีทํา การสุํมตัวอยํางด๎วยเครื่องกําเนิดไฟฟูา ขนาด 650 วัตต์ ความตํางศักย์ 220 โวลท์ และชุดเครื่องมือขําย 6 ชํองตา (20, 30, 40, 55, 70 และ 90 มิลลิเมตร) จากจุดสํารวจ 9 จุด โดยสุํมตัวอยํางรวม 4 ครั้ง ใน เดือนธันวาคม 2551 เดือนมีนาคม มิถุนายน และสิงหาคม 2552 แล๎วนําข๎อมูลที่ได๎ไปวิเคราะห์โครงสร๎าง และการแพรํกระจายของประชาคมปลา ผลการศึกษาพบวําโครงสร๎างและการแพรํกระจายของประชาคมปลาบริเวณพื้นที่ต๎นแมํน้ํา ปราจีนบุรี พบพันธุ์ปลารวม 33 ชนิด 15 ครอบครัว มีกําลังผลิตทางประมง 9.6 กก./ไรํ ประสิทธิภาพ อัตราการจับสัตว์น้ํา หรือ C.P.U.E 0.9 กก./ชั่วโมง โครงสร๎างประชากรปลาประกอบด๎วย ปลามีเกล็ด (Carp) เทํากับ 75.75 %ปลาไมํมีเกล็ด 7 ชนิด (Catfish) เทํากับ 21.22 % ปลากินเนื้อ (Murrel) เทํากับ 57.58 % และปลาอื่นๆ (Misc.) เทํากับ 3.03 % สัดสํวนปลากินพืชตํอปลากินเนื้อ เทํากับ 1: 1.46 ดัชนีความ หลากหลายเฉลี่ยมีคํา 1.39 น้ําในพื้นที่ต๎นน้ําแมํน้ําปราจีนบุรี มีคุณภาพดี อุณหภูมิอากาศมีคําระหวําง 28.8-33.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ํามีคําระหวําง 25.0-29.0 องศาเซลเซียส คําความเป็นกรดเป็นดํางอยูํ ระหวําง 7.0-8.6 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 5.3-9.0 มก./ลิตร ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อิสระที่อยูํใน น้ํา 2.9-4.6 มก./ลิตร ความกระด๎างของน้ํา 46-82 มก./ลิตร ความเป็นดํางของน้ํา 72-102 มก./ลิตร และ ความโปรํงแสงของน้ําอยูํระหวําง 40-80 ซม.
บทคัดย่อ (EN): A study on Structure and Distribution of Fish Community in the Upstream Area of the Prachinburi River was investigated by mobile generator 650 w 220 v and a set of gillnet sampling (20, 30, 40, 55, 70 and 90 mm) from 9 stations at Prachinburi provinces. Field survey was conducted in December 2008, March, June and September 2009. Data was analyzed to finding out the fish community structure and distribution pattern of dominance fish. The status of Fisheries Resource in Prachin river had studied from December 2008 March April and September 2009 The results were: there were 33 species and families in 20 which a standing crop was 9.6 kg per rai. The C.P.U.E was 0.9 kg per hour. The fish structure was composed of Carp=75.75 %, Murrel = 57.58 %, Catfish = 21.22 % and Misc. = 3.03 % and forage per carnivore was 1:1.46. A Diversity Index of fish was 1.39. The water quality parameters included temperature 28.8-33.0 o C for air and 25.0-29.0 o C for surface water , pH 7.0-8.6 , dissolved oxygen 5.3-9.0 mg/l , free carbondioxide 2.9-4.6 mg/l , hardness 46-82 mg/l, alkalinity 72-101 mg/l and transparency 40-80 cm.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-04-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี
กรมประมง
30 เมษายน 2553
กรมประมง
โครงสร้าง และการแพร่กระจายของประชาคมปลาในพรุควนเคร็ง โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ำเจ้าพระยา โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในทุ่งสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โครงสร้างประชาคมปลาในหนองหารจังหวัดสกลนคร โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในแม่น้ำชี การศึกษาการแพร่กระจายของปลิงทะเล พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงสร้างและการกระจายของประชาคมปลาในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก