สืบค้นงานวิจัย
สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ชูศักดิ์ อักษรวงศิลป์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชูศักดิ์ อักษรวงศิลป์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาสภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร สภาพการผลิตและการใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลัง และปัญหาอุปสรรคในการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่สุ่มอย่างง่าย จำนวน 400 ราย วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยประมาณ 46 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีสมาชิกเฉลี่ยในครอบครัว เฉลี่ยประมาณ 5 คน พื้นที่ถือครองการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 35 ไร่ เป็นของตนเอง เช่าผู้อื่นเฉลี่ย 11 ไร่ แหล่งเงินทุนได้จาก ธ.ก.ส. มีรายได้จากการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเฉลี่ย 26 ไร่ ใช้พันธุ์ ระยอง 5 แหล่งต้นพันธุ์ได้จากพ่อค้าเอกชน สภาพดินปลูกเป็นดินร่วนปนทราย อัตราการใช้ต้นพันธุ์มากกว่า 325 ต้น/ไร่ ได้รับความรู้จากส่วนราชการ ผลผลิตมันสำปะหลังเฉลี่ย 3,290 กิโลกรัม/ไร่ จ้างแรงงานเฉลี่ย 30 คนในแต่ละฤดูกาลผลิตมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร รายได้จากการปลูกมันสำปะหลังเฉลี่ย 126,857.26 บาท เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ร้อยละ 21.75 ใช้ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง อัตราเฉลี่ย 24 กิโลกรัม/ไร่ ใช้เครื่องขุดในการเก็บเกี่ยว พบโรคแมลงระบาดเล็กน้อย เกษตรกรไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปานกลาง เกษตรกรส่วนใหญ่จำหน่ายผลผลิตให้แก่พ่อค้าในท้องถิ่น ราคาเฉลี่ย 1.20 บาท/กิโลกรัม ต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง เฉลี่ย 1,313.51 บาท/ไร่ เกษตรกรมีปัญหาในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยการผลิตปุ๋ยเคมี ต้นพันธุ์มีราคาแพง ต้นทุนการผลิต/ไร่สูง และประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมและพัฒนา จัดตั้งกองทุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำในไร่นาเกษตรกร ส่งเสริมการใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรเพื่อป้องกันกำจัดโรค-แมลงศัตรูพืช ส่งเสริมการปลูกพืชปรับปรุงบำรุงดิน จัดตั้งตลาดกลางรับซื้อผลผลิตในชุมชนการศึกษาครั้งต่อไป ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การทดสอบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในแปลงมันสำปะหลัง เพื่อเปรียบเทียบผลผลิต เปรียบเทียบพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร ทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการใช้พันธุ์มันสำปะหลังเพิ่มการเพิ่มผลผลิต
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรในตำบลหนองกรวด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อาหารจากมันสำปะหลัง การใช้เทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรโครงการหมู่บ้านมันสำปะหลังพัฒนาในจังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตและการตลาดมันสำปะหลังของเกษตรกร ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกร อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา สภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก