สืบค้นงานวิจัย
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งหญ้าปูสนามเพื่อการส่งออกของ จ.ปทุมธานี
สุวิมล พุ่มประทีป - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อเรื่อง: การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งหญ้าปูสนามเพื่อการส่งออกของ จ.ปทุมธานี
ชื่อเรื่อง (EN): Effective Factors to the Management of the Lawn Grass Exporters in Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุวิมล พุ่มประทีป
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สมพร เจนคุณาวัฒน์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: โครงการวิจัยนี้เป็นการออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์ขนส่งหญ้าปูสนาม (หญ้านวลน้อย)เพื่อการ ส่งออก โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้พื่อลดการสูญเสีขและลดเวลาในการใช้แรงงาน การ ขนส่งหญ้าปูสนามเพื่อการส่งออกไปประเทศสิงค์โปร์ บรรจุภัณฑ์ขนส่งนี้สร้างจากวัสดุที่หาง่ายและราคาถูกกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้ใน การส่งออกสินค้าประเภทหญ้าปูสนามได้ ผลจากการทดลองหาประสิทธิภาพการทำงานของบรรจุภัณฑ์ขนส่งหญ้าปูสนามทั้ง 3 รูปแบบพบว่า สามารถบรรจุหญ้าได้ถึง 120 ตารางเมตรต่อ 1 บรรจุภัณฑ์และลดการสูญเสียได้ดีกว่าการบรรจุหญ้าแบบเดิมการ ระบายอากาศด้านล่างและเสริมท่อ PVC ขนาด 3 นิ้ว ยาว 100 เซนติเมตรในแนวตั้งให้ผลดีกว่าและประหยัดกว่า แบบระบายอากาศเฉพาะด้านล่างและดีกว่าแบบเสริม PVC ขนาด 3 นิ้ว ยาว 110 ซม. ในแนวนอน
บทคัดย่อ (EN): The purpose of this study is design and constructs a lawn - grass package for export by apply and using an appropriate technology, that can less time for transport lawn - grass to Singapore. This package produces from the cheap and simply material. Advantage for a manufacturer, that they can pack their lawn - grass for export. The result of this study found , efficiency of this lawn - grass package can contain a grass up to 120 square Meter per 1 package and less the disadvantage better than the old package, that the air can flow only down side. The new package support a PVC tube 3 inch size and 100 centimeter long at vertical of the package, so the air can flow more better than the old package and save the cost for a manufacturer
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งหญ้าปูสนามเพื่อการส่งออกของ จ.ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
30 กันยายน 2551
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ควบคุมกลิ่น และปริมาณเอทิลีนเพื่อการส่งออกทุเรียน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลท้อสด : การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการและการทดลองภาคสนามครั้งที่ 2 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลท้อสด : การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการและการทดลองภาคสนาม ครั้งที่ 1 การศึกษาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการส่งออกดอกปทุมมา การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำมะนาวพร้อมดื่ม การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากผลหม่อน การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากมะนาว การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่าเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก