สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
วัลลีย์ อมรพล - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Cassava Cultural Practice Management
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วัลลีย์ อมรพล
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนสูงสุด 8 กก./ไร่ ในขณะมันสำปะหลังระบบมันสำปะหลังเดี่ยวตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนสูงสุด 16 กก./ไร่ ส่วน Caและ Mg จากการใส่โดโลไมท์ มีแนวโน้มทำให้มันสำปะหลังมีความสูงเพิ่มขึ้นทั้งสองระบบปลูกพืช และมี % แป้งเพิ่มขึ้นเฉพาะระบบมันสำปะหลังเดี่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการไม่ใส่ และผลของสารอามีทรินต่อผลผลิตและปริมาณแป้งของมันสำปะหลังเมื่อได้รับสารที่อายุต่างๆ พบว่า มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 11 เมื่อได้รับสารอามีทรินที่อัตรา 6.25 และ 62.5 กรัมต่อลิตร ในช่วงอายุตั้งแต่ 14-60 วัน หลังปลูก ให้ผลผลิตหัวสดลดลง 45 % และสารอามีทริน ไม่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์แป้งในหัวมันสำปะหลัง การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวของมันสำปะหลัง ที่มีต่อการปนเปื้อนโลหะหนัก ในผลผลิตหัวสดและมันเส้น พบว่า อายุเก็บเกี่ยว 8 10 12 14 16 และ 18 เดือนปริมาณโลหะหนักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอายุการเก็บเกี่ยวที่เพิ่มขึ้นและปริมาณโลหะหนักที่พบในมันเส้นมีค่ามากกว่าหัวมันสดสำหรับปริมาณสารหนู และแคดเมียม ในหัวมันสด และมันเส้น พบปริมาณต่ำกว่าค่ามาตรฐานทุกอายุการเก็บเกี่ยว และการดูดซับประมาณโลหะหนักแต่ละพันธุ์ในหัวมันสดและผลิตภัณฑ์มันเส้น พบว่า มันสำปะหลังแต่ละพันธุ์มีปริมาณสารหนู (As) และแคดเมียม (Cd) ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน โลหะหนักที่มีค่าเกินมาตรฐาน คือ สารตะกั่ว (Pb) ซึ่งมาตรฐานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนกำหนด ในพืชไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมันสำปะหลังแต่ละพันธุ์มีปริมาณแตกต่างกัน พันธุ์ระยอง 72 มีปริมาณสารตะกั่ว (Pb) ในหัวมันสดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน แต่เมื่อทำให้แห้งเป็นมันเส้น พบปริมาณสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐาน ส่วนปริมาณสารตะกั่ว (Pb) มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 11 เมื่อปลูกในแปลงที่มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินค่อนข้างสูง และมี pH อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการปลูกมันสำปะหลัง มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งในหัวมันสดและมันเส้นและเมื่อปลูกมันสำปะหลังในดินที่มีอินทรียวัตถุค่อนข้างต่ำ pH อยู่ระดับ 5.8-6.1 มันสำปะหลังพันธุ์ระยอง 9 มีปริมาณสารตะกั่ว (Pb) ในหัวมันสดและมันเส้นต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นแนวทางป้องกันการปนเปื้อนธาตุโลหะในมันสำปะหลัง ทำได้โดยการปรับ pH –ของดินให้มีความเป็นกรดน้อยลง และเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เพราะมันสำปะหลังดูดดึงปริมาณโลหะหนักแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดดิน ค่า pH และอินทรียวัตถุในดิน เมื่อค่า pH ของดินเพิ่มขึ้น ทำให้ปริมาณโลหะหนักละลายออกมาสู่สารละลายดินน้อยลง ทำให้พืชดูดดึงตะกั่วลดลง ดังนั้นปริมาณโลหะหนักที่สะสมในพืชจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น หากดินนั้นมี pH เป็นกรด และมีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ำ
บทคัดย่อ (EN): To increase cassava production in present situation of costly chemical fertilizer, it should perform good nutrient management which is specified to production area. Therefore, the response ofcassava to nutrient management in soil ofThailand had been investigated. This aimed to get the most effectively recommendation of fertilizer application for cassava grown on Specific soils. The experiment was conducted on sandy soil loamy soil shallow soil alkaline soilsand clay soil, of Thailand during 2011 to 2015. The experimental design was a split-plot with 3 replications. Main plot consisted of varieties of cassava Sub-plot 10 procedures of fertilizer application i.e. 0-0-0, 16-8-16, 16-8-0 , 0-8-16, 16-0-16, 16-8-8, 8-8-16, 24-8-16 , 16-8-24 and 16-16-16 kg N-P2O5-K2O/rai. The results showed that yields was significantly influenced by varieties and fertilizer in loam.Sandy soils respond to nitrogen and potashfertilization at 16-24 kg./raidid not response of phosphate fertilizers. In shallow soil found that response to nitrogen fertilization at 16 kg. N / rai.Alkaline soils response to nitrogen and phosphatefertilization at 8 kg. /raiand potash at 8-16 kg.K2O /rai.In clay soil response to nitrogen at 8-16 kg.N/raiphosphate at4-8 kg. P2O5 /rai and potash at 8 kg.K2O /rai, however, using fertilizers to maintain thenutrients balance. And great return on investment for cassava production in its sandy soil and the soil should be fertilized with N-P2O5-K2O at 16 to 24-8-16to24 kg./rai. In the shallow soil should be fertilized at 16-8-8 kilogram in the alkaline soils should be fertilized 8-8-8 to 16 kg and clay soil to manure 8-8-8 kg. A study of the means of production to produce varieties of cassava.To get the technology management methods. Recommended only for the production of cassava growing areas showed that the water does not exceed 37.5% AWC fresh root yield of cassava starch and higher than the water.The cassava variety Rayong 9 with the use of water higher than Rayong 11 using inputs in the production of cassava. In sandy soil loamy and sandy soils yield fresh root and starch yield the highest 75% of 16-8-16 fertilizer kg.N-P2O5-K2O/rai. With chicken manure, rice husk 1 ton/rai and the fertilizer 16-8-16 kg.N-P2O5-K2O with organic fertilizer 1 ton/rai with the incorporation of cassava leaves or 3 tons/rai. crop rotation and Sam Cassava and continued every year to maintain productivity levels. And maintain soil fertility. The use of waste materials from industry to replace chemical fertilizers in the production of cassava. Also can increase the yield of cassava has emphatically. But the fertilizer on the soil with irrigation. Make cassava can yield better than other treatments. The fertilizer 15-7-18 rate of 50 kg/rai. For the production of cassava farming. Higher yield than no fertilizer. Kasetsat 50 and did not respond to chemical fertilizers. How to prepare the forest before planting cassava varieties. The germination percentage increased. By soaking with urea 2 grams/lite. The use of chemical fertilizer with organic fertilizer PGPR reduce the use of nitrogen is recommended by 20 % of the soil. And yield increased 8.98 %, while biological PGPR yield increased by higher fertilizer biological PGPR 5% of planting it. Sam cassava with bush beans by planting cassava after one month does not make a difference to the lower yield cassava or manioc solo engagements. Response to nitrogen up to 8 kg/rai, while cassava or tapioca single response to nitrogen up to 16 kg/rai of Ca and Mg of putting dolomite. Tend to make cassava has increased both crops and Starch increase cassava single system only. Compared with the no. And the effect of substances with intrinsic yield and starch content of cassava. When the substance was found in cassava Rayong 11 when the substances are poured at the rate of 6.25 and 62.5 grams/liter range in age from 14-60 days after planting fresh root yield decreased by 45% and substance. Miami intrinsic does not affect in the cassava starch. The objective of this research was to study the effect of harvesting period (8, 10, 12, 14, 16 and 18 months) on the heavy metal contamination in the fresh yield of cassava and cassava chip. The result exhibited that the heavy metal contents were enhanced when increased the harvesting period, in addition, the heavy metal contents in the cassava chip were higher than that the cassava fresh yield. The As and Cd contents in the fresh yield of cassava and cassava chip were lower than that the standard value at all harvesting period. In addition, the As and Cd contents in the fresh yield of cassava and cassava chip in each varieties were lower than that the standard value of China, whereas Pb was higher than that the limitation. The standard value of China in term of the heavy metal contents was lower than 0.2 mg kg-1. The Pb in the fresh yield of cassava in Rayong 72 was lesser than that the standard value of China, in contrast the cassava chip was higher than that the standard value. In addition, the Pb in the fresh yield of cassava and cassava chip in Rayong 11 were lower than that the standard value of China when cultivated in the high organic matter and optimization of the soil pH. The lower organic matter in the soil and mild acidic soil (pH 5.8-6.1) affected to the lower of Pb in the fresh yield of cassava and cassava chip in Rayong 9 when compared to the standard value of China. Therefore, the heavy metal protection process in cassava was able to adapt the reaction of the soil by decreasing the acidic condition and increasing the organic matter in the soil. Since, the heavy metal absorption in the cassava depended on the type of soil, pH and organic matter in the soil. Increasing of the soil pH reduced the dissolving of the heavy metal in the soil solution, resulting in the reduction of the Pb absorption. Thus, the accumulation of the heavy metal contents in the plant tended to increase when acidic pH of the soil and lowering the organic matter.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
เอกสารแนบ: http://dric.nrct.go.th//Search/SearchDetail/292734
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเขตกรรมมันสำปะหลัง
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2558
เอกสารแนบ 1
อาหารจากมันสำปะหลัง สถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังของไทย ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณผล ต่างแบบนอร์แมลไลซ์กับผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องขุดเก็บมันสำปะหลังและเครื่องมือตัดหัวมันสำปะหลังจากเหง้า แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา โครงการย่อยที่ 1 การสำรวจ การเก็บตัวอย่าง และการระบุชนิดเชื้อราที่ก่อโรคในมันสำปะหลัง ในเขตพื้นที่ของอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์มันสำปะหลัง โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบทำความสะอาดมันเส้น การจัดการระบบน้ำที่มีประสิทธิภาพในผลิตมันสำปะหลัง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก