สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบพันธุ์ผักที่มีศักยภาพก่อนนำไปส่งเสริม
ประสิทธิ์ โนรี - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การทดสอบพันธุ์ผักที่มีศักยภาพก่อนนำไปส่งเสริม
ชื่อเรื่อง (EN): Varietal Trial of Potential Vegetable before Extension
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประสิทธิ์ โนรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Prasit Noree
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการเปรียบเทียบพันธุ์มะเขือเทศประเภทผลเล็กบริโภคสด จำนวน 6 พันธุ์ ณ สถานีเกษตรหลวงบางด อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Desizn (RCBD) ประกอบด้วย 4 ซ้ำ และ 6 treatments (พันธุ์) ผลปรากฏว่า มะเขือเทศผลเล็กๆ พันธุ์หมายเลข 068 281 16 ให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2,096.6 กรัม/ต้น หรือ 838.64 กก./ไร่ รองลงมาคือพันธุ์ MR/MINT F1 หมายเลข 068 280 16
บทคัดย่อ (EN): A trial on the performance of 6 varieties of cherry tomato was conducted during July to December 1995 at Pangda Royal Project Station, Samerng Ching mai., using Randominzed Complete Block Desizn with 4 replications. It was found that line 068 281 16 gave the highest yield, at 2.096.6 gm./plant or 838.64 kg./rai. Line MR/MINT F, and 068 280 16 gave lower yield
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะผลิตกรรมการเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: RPF-47-009
ชื่อแหล่งทุน: มูลนิธิโครงการหลวง
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: RPF-47-009
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 180,000
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2547
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบพันธุ์ผักที่มีศักยภาพก่อนนำไปส่งเสริม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2547
การทดสอบพันธุ์ผักที่มีศักยภาพก่อนนำไปส่งเสริม การปรับปรุงพันธุ์ผักที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ด้วยรังสีแกมมา (ระยะที่ 2) การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาแบบแช่เย็นในปลาท้องถิ่นบางชนิดที่มีศักยภาพส่งเสริมการ เพาะพันธุ์ การเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกรเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและการส่งออก (1.การปรับปรุงพันธุกรรมสุกรของกรมปศุสัตว์ โดยการทดสอบพันธุ์และกระจายพันธุ์ดีสู่ฟาร์มสุกรของเกษตรกร) การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาแบบแช่เย็นของปลาท้องถิ่นบางชนิดที่มีศักยภาพส่งเสริมการเพาะพันธุ์ในจังหวัดน่าน ศึกษาศักยภาพในการจัดตั้งร้านค้าสหกรณ์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตาก ผลงานนำเสนอประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 เรื่อง ศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทดสอบสารเสพติดในปัสสาวะในประเทศ ปี 2557 ถึง 2559 การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดปลานิล ในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การศึกษาศักยภาพการผลิตและการตลาดสมุนไพรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณีศึกษาขมิ้นชันและไพล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก