สืบค้นงานวิจัย
การสร้างขีดความสามารถในงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
สมใจ วงศ์ตรีภพ, แสงจันทร์ เสนาปิน, กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา - แดงติ๊บ, บุญเสริม วิทยชำนาญกุล, ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล, ศิริพร ศรีอุไรรัตนา, อมรรัตน์ ตั้งประสิทธิภาพ, ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที, วราชินย์ กางโนนงิ้ว, ชุมพร สุวรรณยาน, วรรณวิมล ศักดิ์เสมอพรหม, รพีพรรณ วานิชวิริยกิจ, นิภาพร ก้านทอง, วัฒนา วีรชาติยานุกุล - มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อเรื่อง: การสร้างขีดความสามารถในงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ชื่อเรื่อง (EN): Research to increase efficiency in shrimp production for international competitiveness
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสร้างขีดความสามารถในงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกุ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดล
30 กันยายน 2554
โครงการจัดทำข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน(สาขาอาหาร) กรณีอุตสาหกรรมกุ้ง และซูริมิ การรวบรวมเชื้อพันธุ์มะแขว่นและพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (ชื่อข้อเสนอการวิจัยเดิม “การพัฒนาพันธุ์และประสิทธิภาพการผลิตผักเศรษฐกิจและผักท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันทางการค้าใ โครงการวิจัย และพัฒนาระบบการกระจายสินค้าของอุตสาหกรรมยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกกุ้งของไทย การวิจัยคุณลักษณะจำเพาะต่อการแปรรูปของข้าว 84 พันธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ : การยกระดับการผลิตข้าวฮางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม ความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย การปรับตัวอุตสาหกรรมชาไทยเพื่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) การประเมินความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมและทางเศรษฐกิจ ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากของเหลือทิ้งเหลือใช้จากอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็ง การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจวางแผนการตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการศึกษาเศรษฐกิจสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญของไทย 5 รายการ : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมหนังและเครื่องหนัง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก