สืบค้นงานวิจัย
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูส่วนกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีการศึกษา 2515-2519
พูลสุข มังคละพุทธิภักดิ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูส่วนกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีการศึกษา 2515-2519
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พูลสุข มังคละพุทธิภักดิ์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ความมุ่งหมาย เพื่อศึกษาวิธีดำเนินงาน และปัญหาในการดำเนินงานโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูส่วนกลาง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งศึกษาความต้องการด้านนวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร อันพึงจะได้รับจากการดำเนินงานโครงการฝึกหัดครูชนบทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร วิธีการศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยด้วยการส่งแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ อธิการ อาจารย์นิเทศก์ ครูใหญ่โรงเรียนชนบทและเกษตรกร จำนวนทั้งหมด 100 ตัวอย่าง วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยใช้ค่าร้อยละและค่ามัชฌิมเลขคณิต ผลการศึกษา โครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูส่วนกลาง นอกจากจะดำเนินงานเกี่ยวกับทางด้านการเรียนการสอน การพัฒนาโรงเรียนและท้องถิ่นแล้วยังดำเนินงานในด้านการส่งเสริมการเกษตรด้วย วิธีดำเนินงานได้แก่การวางแผนงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาฝึกหัดครูและโรงเรียน ในครงการฝึกหัดครูชนบท มีการจัดประชุมสัมมนาและประสานงานระหว่างสถานศึกษาฝึกหัดครูโรงเรียนในโครงการและท้องถิ่น โดยมีอาจารย์เกษตรรวมอยู่ด้วยกิจกรรม ที่สำคัญที่สุดทางด้านการเกษตรซึ่งเป็นความต้องการของโรงเรียนในชนบทได้แก่ การจัดกิจกรรมที่มุ่งจะปลูกผังทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมแก่นักเรียน แต่ก็มีการดำเนินงานเพียงบางครั้งสำหรับเกษตรกรมีความต้องการความรู้การเกษตรแผนใหม่ การแนะนำแหล่งขายผลิตผลและซื้ออุปกรณ์การเกษตร ปัญหาในการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ขาดการประสานงานที่ดี งบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ทางเกษตรไม่เพียงพอ จากผลการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนชนบทและท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่พึ่งปรารถนาทางด้านการเกษตรน้อยมาก สรุปการดำเนินงานโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูส่วนกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่าที่ควร ทั้งนี้อาจเนื่องจากขาดการประสานงานที่ดี งบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอเป็นส่วนใหญ่ โรงเรียนในชนบทมีความต้องการที่จะปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมแก่นักเรียน แต่ก็มีการดำเนินงานเป็นเพียงบางครั้ง เกษตรกรมีความต้องการความรู้ทางเกษตรแผนใหม่รวมทั้งการแนะนำที่ดีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งน่าจะได้รับการตอบสนองจากโครงการนี้ตามสมควรแก่กำลังของทางสถานศึกษาฝึกหัดครู ข้อเสนอแนะ 1. สถานศึกษาฝึกหัดครูควรจัดให้มีการดำเนินงานตามโครงการในด้านของการ เกษตรเป็นประจำ 2. สถานศึกษาฝึกหัดครูควรจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอ กล่าวคือ ควรบรรจุตำแหน่งอาจารย์นิเทศก์โครงการฝึกหัดครูชนบทโดยตรง จัดอาจารย์เกษตรมาร่วม ในโครงการ และจัดส่งตำรา เอกสารเผยแพร่ความรู้ทางเกษตรแก่โรงเรียนชนบทด้วย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2515
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2519
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ปีการศึกษา 2515-2519
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฝึกหัดครูชนบทของวิทยาลัยครูส่วนกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีการศึกษา 2515-2519
กรมส่งเสริมการเกษตร
2519
ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและเผยแพร่ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2536 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาข้าราชการกรมประมง การศึกษาการดำเนินงานประกวดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2552/53 การศึกษาการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ความต้องการการสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการปฏิบัติงานในพื้นที่ปี 2553 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปัญหาการดำเนินงานส่งเสริมของวิทยาลัยเกษตรกรรม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้ ปี 2544 - ปี 2546 จังหวัดนครปฐม การศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้างานพัฒนาสถาบันเกษตรกรอำเภอเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในภาคกลาง ประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนปี 2546 จังหวัดสตูล

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก