สืบค้นงานวิจัย
โครงการย่อย 2: โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์
แสงทิวา สุริยงค์ - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการย่อย 2: โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์
ชื่อเรื่อง (EN): Subproject 2: Research and Development on Storage Hemp Seed
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: แสงทิวา สุริยงค์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: เฮมพ์ (Cannabis sativa L.) เป็นพืชเส้นใยที่มีแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร เนื่องจากมีศักยภาพที่จะพัฒนาการใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเส้นใยคุณภาพสูง ดังนั้นจึงมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพจำนวนมาก การทดลองนี้จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยการทดลองที่ 1 ทำการศึกษาระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ โดยวางแผนการทดลองแบบ split plot in RCB มีmain-plot คือเฮมพ์จำนวน 4 สายพันธุ์ (V50 แม่สาใหม่ ปางอุ๋ง และห้วยหอย) ส่วน sub-plot คือระยะเวลาการเก็บเกี่ยว 3 วิธี (วิธีที่ 1.เมล็ดมีสีน้ำตาลประมาณ 50%และใบเริ่มมีสีเหลือง 2.) เมล็ดมีสีน้ำตาลประมาณ 80 % มีใบสีเหลืองร่วงหล่น และ 3.) เมล็ดมีสีน้ำตาล 100 %และใบเริ่มแห้ง จึงนำมาทดสอบคุณภาพเมล็ด ผลการทดลองพบว่าความชื้นของเมล็ดลดลงตามระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ส่วนน้ำหนัก 100-เมล็ดแต่ละระยะเก็บเกี่ยวและความงอกของเฮมพ์แต่ละสายพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ แต่การเก็บเกี่ยวด้วยวิธีแรก (เมล็ดมีสีน้ำตาลประมาณ 50%) มีความงอก 71% ความงอกเมล็ดจากการเร่งอายุ 74% ส่วนการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีที่ 2 (เมล็ดมีสีน้ำตาล 80%)และ 3(เมล็ดมีสีน้ำตาล 100%) มีความงอกไม่แตกต่างกันคือ 82% แต่มีความงอกเมล็ดจากการเร่งอายุแตกต่างกันคือ 78 และ 82% ตามลำดับ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างสายพันธุ์และระยะเก็บเกี่ยวมีผลต่อความงอกและความแข็งแรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้สายพันธุ์แม่สาใหม่และห้วยหอยสามารถเก็บเกี่ยวได้ขณะเมล็ดมีสีน้ำตาลประมาณ 80%ในช่อเมล็ดและใบสีเหลืองร่วงหล่น ส่วนพันธุ์ V50 และปางอุ๋งจะมีคุณภาพเมล็ดสูงสุดเมื่อเมล็ดมีสีน้ำตาล 100%และใบเริ่มแห้ง ในการทดลองที่ 2 ศึกษาวิธีเก็บรักษาที่เหมาะสมและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ให้มีคุณภาพดี โดยวางแผนการทดลองแบบ split split plot โดย main plot คือเมล็ดพันธุ์เฮมพ์จำนวน 4 พันธุ์ (ปางอุ๋ง แม่สาใหม่ ห้วยหอย และ V50) sub-plot คือ กรรมวิธีการเก็บรักษา 5 กรรมวิธี และ sub-sub-plot คือระยะเวลาการเก็บรักษานาน 6 เดือนซึ่งการเก็บรักษา 5 กรรมวิธีประกอบด้วยการบรรจุในถุงพลาสติกเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องและการบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์แบบสูญญากาศแล้วเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้อง และในสภาพห้องเย็นที่ 15, 5 และ –4 องศาเซลเซียส โดยสุ่มเมล็ดพันธุ์ในช่วงก่อนการเก็บรักษาและทุกๆเดือนขณะเก็บรักษามาทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผลการทดลองพบว่าสายพันธุ์เฮมพ์ วิธีการเก็บรักษาและระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสามมีผลต่อคุณภาพเมล็ดเก็บเกี่ยวมีผลต่อความงอกและความแข็งแรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยก่อนการทดลองพบว่าความชื้นพันธุ์ V50 ห้วยหอย ปางอุ๋ง และแม่สา มีความชื้นอยู่ที่ 8.62, 7.7, 7.68และ 6.52 เปอร์เซ็นต์ และมีความงอก 85, 92, 91 และ90 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ หลังเก็บรักษาเป็นเวลานาน 6 เดือนแล้วเมล็ดมีความชื้นลดลงและการเก็บเมล็ดพันธุ์ V50 ด้วยการบรรจุในถุงพลาสติกและถุงฟอยล์แล้วเก็บรักษาในอุณหภูมิห้องมีผลให้ความงอกของเมล็ดลดลงเหลือ 71 และ 66 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ส่วนความแข็งแรงของเมล็ดเฮมพ์พันธุ์ที่วัดด้วยวิธี เพาะความงอกจากเมล็ดที่เร่งอายุ พบว่าก่อนเก็บรักษาความงอกของพันธุ์ V50 ห้วยหอย แม่สา และปางอุ๋งมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเร่งอายุอยู่ที่ 83, 79, 82 และ 76 เปอร์เซ็นต์มีค่าต่ำกว่าเมล็ดที่ไม่ได้เร่งอายุและเมล็ดที่เก็บรักษาแล้ว 1 เดือน โดยเฉพาะเมล็ดเฮมพ์สายพันธุ์อ่างขางที่บรรจุในถุงพลาสติกและถุงฟอยล์เก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิห้องสามารถคงความแข็งแรงไว้ได้สูงในช่วง 2 เดือนแรกของการเก็บแต่หลังจากเดือนที่ 3-4 เดือนเมล็ดเริ่มมีความแข็งแรงลดลงมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ และมีเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดหลังจากเร่งอายุมีค่าประมาณ 71 เปอร์เซ็นต์ การเก็บรักษาเมล็ดเฮมพ์ทุกสายพันธุ์ไว้ที่15, 4 และ -4?C นาน 6 เดือนไม่มีผลทำให้ความงอกแตกต่างกันและความแข็งแรงจากผลความงอกเมล็ดที่ผ่านการเร่งอายุไม่แตกต่างกับเมล็ดที่เริ่มต้นเก็บรักษาแสดงว่าการเก็บรักษาในสภาพดังกล่าวเมล็ดยังคงความงอกและความแข็งแรงไว้ในระดับสูง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการย่อย 2: โครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เฮมพ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2553
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ ๑ : โครงการพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 4: การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 6 : การศึกษาวิจัยการรักษาเชื้อพันธุ์และขยายเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2 โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากใยเฮมพ์ โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่1 การพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ โครงการย่อยที่ 5 โครงการวิเคราะห์ปริมาณสาร THC ในเฮมพ์ ผลของ Nano-Chitosan และ Nano-platinum ต่อเชื้อราโรงเก็บในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พริก ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สัมพันธ์ กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนาเครื่องมือแปรรูปเส้นใยเฮมพ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก