สืบค้นงานวิจัย
การเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก
มาโนช ดอนเส - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก
ชื่อเรื่อง (EN): Comparative Study on the Use of Green Manure, Chemical Fertilizer, and Farmyard Manure to Increase Cassava Yield
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มาโนช ดอนเส
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Manoch Donsey
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ดำเนินการวืจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี จำนวนสองแปลง ที่สถานีทดลองพืชไร่ร้อยเอ็ด และสถานีทดลองพืชไร่อุบลราชธานี ในดินชุดโคราชและอุบล ตามลำดับ วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 6 วิธีการ ประกอบด้วย การไม่ใส่ปุ๋ย , ใส่ปุ๋ยเคมี (เกรด 8-8-8 กก. N-P2O5K2O/ไร่), ปุ๋ยคอก (อัตรา 500 กก.ไร่) , ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยคอก, ปุ๋ยเคมี + ปอเทือง , และปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยคอก + ปอเทือง สำหรับปอเทืองทำการปลูกก่อนหนึ่งเดือนแล้วพ่นสารเคมีฆ่าและพ่นสารเคมีฆ่าและตัดต้นมาคลุมดินระหว่างแถวมันสำปะหลัง ผลการทดลองพบว่าในแปลงที่ดินอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงที่สถานีทดลองพืชไร่ร้อยเอ็ด การใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว มีค่าปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ำ การคลุมดินด้วยปอเทืองร่วมกับปุ๋ยเคมี ให้ค่า V/C สูงสุด และการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมีค่า V/C รองลงมา
บทคัดย่อ (EN): In relatively well drained fertile sandy loam soils of the Northeast, the most economical method to increase assava yield is through the application of balanced chemical fertillizer. The poorly drained. relatively infertile loamy sand soils, however, apart from requiring a suitable drainzge sysetem, Soil smelioration is very important. Under subsistant farming conditions, the use of sunnhemp as both mulching material and slow releasing organic fertilizer addition in to the chemical ferliliser seems to justify the added cost of production.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2526
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2526
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปรียบเทียบความสามารถในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก
มาโนช ดอนเส
กรมวิชาการเกษตร
2526
เอกสารแนบ 1
ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณผล ต่างแบบนอร์แมลไลซ์กับผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร อาหารจากมันสำปะหลัง สถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังของไทย ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน การย่อยสลาย และปลดปล่อยธาตุอาหารของพืชปุ๋ยสดภายใต้สภาพดินร่วนปนทราย การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังโดยการจัดการดินและพืช โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS ปุ๋ยเคมี..ฤาชื่อนี้มีปัญหา การใช้ปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การพัฒนาศักยภาพการเพิ่มผลผลิตของมันสำปะหลังภายใต้การจัดการปุ๋ยที่แตกต่างกัน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก