สืบค้นงานวิจัย
ปริมาตรที่เหมาะสมของน้ำกลั่นในการเก็บรักษาไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) เพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ
ปริญญา พันบุญมา - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ปริมาตรที่เหมาะสมของน้ำกลั่นในการเก็บรักษาไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) เพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ
ชื่อเรื่อง (EN): An Optimization of suitable distilled water on preservation of Thai Fairy shrimp (Branchinella thailandensis) for Aquatic Animals Feed
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปริญญา พันบุญมา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Parinya Panboonma
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเก็บรักษาไรน้ำนางฟ้าไทยโดยใช้น้ำกลั่น ปริมาตรต่างๆ คือ คือ 10, 20, 30 และ 40 มิลลิลิตรต่อไรน้ำนางฟ้าไทย 100 กรัม เปรียบเทียบกับชุดควบคุมที่ไม่ใส่น้ำกลั่น แล้วเก็บที่อุณหภูมิ -4 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 วัน หลังสิ้นสุดการทดลองพบว่า ระดับโปรตีนและไขมัน ของไรน้ำนางฟ้าไทยที่ใส่ น้ำกลั่น 10 และ 20 มิลลิลิตร มีค่าใกล้เคียงกับ ไรนางฟ้าไทยไม่ใส่น้ำกลั่น (ชุดควบคุม) แต่สูงกว่าน้ำกลั่น 30 และ 40 มิลลิลิตร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์ (p < 0.05) แต่เปอร์เซ็นต์เถ้ามีผลในทางตรงกันข้าม คือ ใส่น้ำกลั่น 40, 30, 20 มิลลิลิตร มีเปอร์เซ็นต์เถ้ามากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) กับใส่น้ำกลั่น 10 และ 0 มิลลิลิตร (ชุดควบคุม) มีเปอร์เซ็นต์เถ้าใกล้เคียงกันโดยไม่แสดงความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) ส่วนคาร์โบไฮเดรต และเยื่อใยมีค่าใกล้เคียงกัน เท่ากับ 9.67-12.52 และ 3.24-3.57 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่แสดงความแตกต่างกันทางสถิติ (p > 0.05) ดังนั้นในการเก็บรักษาไรน้ำนางฟ้าไทยสามารถเก็บรักษาได้ในน้ำกลั่นที่มีปริมาตร 0-20 มิลลิลิตร
บทคัดย่อ (EN): The purpose of this study was to identify the optimization of suitable distilled water on preservation of Thai Fairy shrimp (Branchinella thailandensis) for aquatic animals feed. The experiment consisted of 4 levels of distilled water with 1 control i.e. 10, 20, 30 and 40 ml/ Thai Fairy shrimp 100 g then kept at -4 o C. After 30 days, it was found that protein and lipid of Thai Fairy shrimp kept in 10 and 20 ml distilled water is similarly to group of without distilled water (control) but higher than 30 and 40 ml distilled water by statistic significance (p <0.05). The percentage of ash revealed that the distilled water at levels of 40, 30 and 20 ml gave percentage of ash more significant s tatistically (p <0.05) than other groups but distilled water 10 and 0 ml (control) were non different statistically (p> 0.05). The results on both carbohydrates and fiber showed that there were no significant differences (P>0.05) by 3.24 - 9.67 and 12.52 - 3.57 %, respectively. Thus the preservation of Thai Fairy shrimp could be preserve in distilled water at a volume of 0 - 20 ml.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=O019 Fis07.pdf&id=2233&keeptrack=5
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปริมาตรที่เหมาะสมของน้ำกลั่นในการเก็บรักษาไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) เพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2559
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การใช้ไรน้ำนางฟ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำเศรษฐกิจในจังหวัดตรัง ผลของการเก็บรักษาไรน้ำนางฟ้าไทยต่อคุณค่าทางโภชนาการและปริมาณแคโรทีนอยด์ การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของไรน้ำนางฟ้าสิรินธรและไรน้ำนางฟ้าไทย ปริมาณน้ำอิสระในอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำ รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการเพาะฟักไข่ไรน้ำนางฟ้าไทย การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย (Branchinella thailandensis) ด้วย อาหารต่างชนิดกัน เพื่อเป็นอาหารเร่งสีปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris Curvier, 1893) การเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการสำหรับการตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของอาหารสัตว์น้ำ การเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทยด้วยยีสต์มีชีวิตร่วมกับจุลินทรีย์ EM ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำอิสระกับความชื้นในอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์น้ำ ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ยังคงประสิทธิภาพ (วันหมดอายุ)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก