สืบค้นงานวิจัย
ลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายของจุลชีพที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเล
ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา - มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่อง: ลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายของจุลชีพที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเล
ชื่อเรื่อง (EN): Molecular Genetics and Species Composition of Microorganisms in Marine Sponges
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้ ทําการศึกษาคัดแยกแบคทีเรีย จากฟองน้ําทะเล 16 ชนิด ที่เก็บจากพื้นที่ใน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารีบริเวณเกาะแรด อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบวามีแบคทีเรียที่อาศัยอยูกับฟองน้ําในปริมาณที่ แตกตางกันคือ ครั้งที่ 1 ในเดือนมกราคม 2555 ฟองน้ําจํานวน 11 ตัวอยาง คัดแยกแบคทีเรียที่มีลักษณะ โคโลนีได 86 ไอโซเลต โดยมีปริมาณแบคทีเรียเจริญไดแตกตางกัน คือฟองน้ําครกสีน้ําตาลเหลือง RAD55- B-POR02 พบมีปริมาณต่ําสุดที่ 1.1 x 105 สวนฟองน้ําเคลือบสีมวง RAD55-A-POR02 Haliclona sp."purple" มีสูงสุดที่ 6.1 x 106 โคโลนีตอกรัม ครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม เก็บตัวอยางฟองน้ํา ได 5 ตัวอยาง คัดแยกแบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีได 40 ไอโซเลต โดยมีปริมาณแบคทีเรียเจริญไดแตกตางกัน คือ ฟองน้ํากอนสีขาว RAD55-G-POR01 พบมีปริมาณต่ําสุดที่ 1.1 x 105 โคโลนีตอกรัม สวนฟองน้ํา เคลือบบางสีแดง RAD55-F-POR02 มีปริมาณสูงสุด 4.88x106 โคโลนีตอกรัม ดังแสดงในตารางที่ 1 และ แผนภาพที่ 1 และทําการเก็บรักษาสายพันธุแบคทีเรียในอาหารเลี้ยงเชื้อ modified Zobell 0.3% agar เพื่อใชในการศึกษาตอไป เมื่อทําการคัดเลือกไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ เมื่อนําแบคทีเรียที่คัดแยกจากฟองน้ําจํานวน 78 สายพันธุ มาทําการตรวจสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญ กับตัวแทนแบคทีเรียกรัมบวกไดแก Staphylococcus aureus ATCC25923; Bacillus subtillus ATCC6633; และกรัมลบไดแก Pseudomonas aeruginosa ATCC27853; Vibrio anguilarum; Escherichia coli ATCC25922) ดวย วิธี Disc Diffusion Agar Assay พบวา แบคทีเรียที่คัดแยกจากฟองน้ําจํานวน 10 สายพันธุ ไดแก R55B1-4, R55B2-9, R55F1-9, R55F1-10, R55F2-2, R55F3-2, R55F3-11, R55G1-3, R55G1-6or, R55G2-1BK, แสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียท7ดสอบไดดี คิดเปนรอยละ 12.8 ของแบคทีเรียที่ ทดสอบ โดยในจํานวนนี้มีแบคทีเรียทะเล 4 สายพันธุ ไดแก สายพันธุ R55B 1-4, R55B2-9, R55B2- 11Br, R55F1-9, R55G2-1BK, แสดงฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียทดสอบไดทั้ง 4 แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ ของแบคทีเรียที่อาศัยอยูกับฟองน้ําที่จะเปนแหลงใหมของสารออกฤทธิ์ชีวภาพที่นาสนใจที่จะทําการวิจัย ตอไป ดังแสดงในตารางที่ 2
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
เอกสารแนบ: https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/281612
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ลักษณะทางพันธุกรรมและความหลากหลายของจุลชีพที่อาศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา
30 กันยายน 2553
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในถิ่นอาศัยของฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย การสะสมตะกั่วและทองแดงในฟองน้ำทะเล ดินตะกอน และน้ำทะเล บริเวณจังหวัดระยอง ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำทะเลที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ความผันแปรของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมของปะการังอ่อน, Sinularia May, 1898 (Octocorallia, Alcyonacea) ที่พบบริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ความผันแปรของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพันธุกรรมของปะการังอ่อน, Sinularia May, 1898 (Octocorallia: Alcyonacea) ที่พบบริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ลักษณะทางพันธุกรรมของยีน NSP-2 ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสที่แยกได้จากสุกรที่ติดเชื้อร่วมของสายพันธุ์อเมริกาเหนือและยุโรป การคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ทนโลหะหนักจากฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาแบคทีเรียพร้อมใช้สำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อม การติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย การศึกษาความหลากหลายของยีน HSP 70 ในไก่พื้นเมืองไทยสายพันธุ์ต่างๆ ความหลากหลายทางชีวภาพของโคพีพอดและไมซิด บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้ และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก