สืบค้นงานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเยาวชนชนบทในจังหวัดขอนแก่น
ฉลอง บุญธรรมเจริญ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเยาวชนชนบทในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง (EN): Appropriate printed media for rural youth development in Khon Kaen Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ฉลอง บุญธรรมเจริญ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเยาวชนชนบทในจังหวัดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างแนวทางการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีรูปแบบ เนื้อหาและชนิดให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการนำไปใช้เผยแพร่ข่าวสาร เพื่อการพัฒนาแก่เยาวชนชนบทของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้านการพัฒนาชนบท เยาวชนชนบทที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษาเป็นเยาวชนหญิงที่มีอายุระหว่าง 10-20 ปี จำนวน 120 ตัวอย่าง จาก 6 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น คือ อำเภอเมือง อำเภอหนองเรือ และอำเภอภูเวียง จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความสนใจในการอ่านของเยาวชนชนบทส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง คือ อ่านเป็นบางเวลาถึงนาน ๆ อ่านครั้งและเป็นการอ่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้มากที่สุด ภายในบ้านมีสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูนเป็นส่วนใหญ่และในระดับหมู่บ้านจะมีสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์มากที่สุด ความถี่ในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทการ์ตูนบ่อยที่สุด รองลงมาคือ หนังสิอพิมพ์ ลักษณะตัวอักษรในสื่อสิ่งพิมพ์ที่เยาวชนชนบทชอบมากที่สุดคือตัวอักษรธรรมดา ลักษณะภาพที่ชอบคือ ภาพถ่ายสีและเป็นสีธรรมชาติ สำหรับเนื้อหาของสื่อสิ่งพิมพ์ที่เยาวชนต้องการมากที่สุด คือให้มีการเสนอหลายเรื่องกว้าง ๆ ในเล่มเดียวกัน และต้องการให้หน่วยงานของรัฐผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการพัฒนาชนบทมากที่สุด คือ เอกสารแนะนำ/คู่มือ รองลงมาคือหนังสือพิมพ์และหนังสือการ์ตูนตามลำดับ จากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์พบว่าระดับอายุของเยาวชนกับความต้องการลักษณะตัวอักษร ลักษณะการใช้สี และระดับการศึกษากับความต้องการลักษณะตัวอักษรมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพศชายและหญิงกับระดับความต้องการ การอ่านหนังสือพิมพ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเยาวชนอายุระหว่าง 10-15 ปี กับกลุ่ม อายุ 16-20 ปี มีความต้องการประเภทจดหมายข่าวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และประการสุดท้ายพบว่า ระดับความต้องการอ่านนิตยสาร/วารสาร และแผ่นโปสเตอร์ของเยาวชนที่แบ่งตามระดับการศึกษา 2 ระดับ คือ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ชื่อแหล่งทุน: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 10008108
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 49,549
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2536
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2536
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดขอนแก่น
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเยาวชนชนบทในจังหวัดขอนแก่น
กรมส่งเสริมการเกษตร
2536
เครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชนบท ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โครงการ พัฒนาเยาวชนบนพื้นที่สูง การรับฟังวิทยุกระจายเสียงของเยาวชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ความสามารถในการรับรู้ข่าวสารการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น โดยผ่านสื่อเทปโทรทัศน์ การส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบืออย่างยั่งยืน กรณีศึกษา:กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การพัฒนากระบวนการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยระบบอัตโนมัติ รูปแบบการทำไร่นาสวนผสมของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกอ้อยแบบให้น้ำเสริมในจังหวัดขอนแก่น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก