สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
เกษตร แนบสนิท - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development of Technology for Appropriate by Farmers’ Participation in Upper Northeast Region
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เกษตร แนบสนิท
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ปลูกยางใหม่ ทำให้พบปัญหาเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยียางพาราที่เหมาะสม และปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การใส่ปุ๋ยเคมีในยางพาราเปิดกรีดให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาโดยการทำงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรจะทำให้ให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยีและได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น เริ่มจากการจัดทำเวทีเสวนาเพื่อคัดเลือกเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4 จังหวัด คือ หนองคาย เลย สกลนคร และนครพนม พบว่า มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วม 38 ราย จึงได้มีการเก็บตัวอย่างดินของเกษตรกรเพื่อนำไปวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในห้องปฏิบัติการ จากนั้นมีการแบ่งแปลงเกษตรกรเป็น 2 ส่วนให้มีจำนวนต้นกรีดใกล้เคียงกัน และทดสอบปุ๋ยเคมีใน 2 วิธีการ คือ วิธีการที่ 1 ใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำสถาบันวิจัยยาง คือ ปุ๋ยเคมีสูตร 30-5-18 อัตรา 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และวิธีการที่ 2 คือ ใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีการของเกษตรกร จากผลการทดสอบ พบว่า วิธีการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง และการใส่ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกรให้ผลผลิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยวิธีการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำให้ผลผลิตมากกว่าร้อยละ 6.1 แต่ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อดูผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า การใส่ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำให้กำไรสุทธิ 11,231 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งสูงกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีตามวิธีของเกษตรกรที่ให้กำไรสุทธิ 8,904 บาทต่อไร่ต่อปี และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ พบว่า วิธีการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ มีต้นทุนค่าปุ๋ยเฉลี่ย 2,250 บาทต่อไร่ มีรายได้จากการขายผลผลิตเฉลี่ย 18,387 บาทต่อไร่ มีกำไรสุทธิเฉลี่ย 16,137 บาทต่อไร่ ส่วนวิธีการของเกษตรกร มีต้นทุนเฉลี่ย 1,865 บาทต่อไร่ มีรายได้ 17,510 บาทต่อไร่ มีกำไรสุทธิ 15,645 บาทต่อไร่ เมื่อเปรียบเทียบจะเห็นว่า วิธีการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำมีกำไรสุทธิ มากกว่าวิธีการของเกษตร จำนวน 492 บาทต่อไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 ดังนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยางน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกยางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำรวจการใช้เทคโนโลยีการกรีดยางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) การวิจัยและพัฒนาศักยภาพยางพาราสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตยางพาราที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การแปรรูปยางแผ่นดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการหนูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การปฏิบัติของเกษตรกรในการจัดการหนูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เทคโนโลยีการปลูกพริกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความคิดเห็นต่อการปลูกปอของเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก