สืบค้นงานวิจัย
สภาวะแวดล้อมบริเวณแหล่งหอยลายจังหวัดตราด
กมลรัตน์ พุทธรักษา - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: สภาวะแวดล้อมบริเวณแหล่งหอยลายจังหวัดตราด
ชื่อเรื่อง (EN): Environmental condition of short-necked clam in the enhancing area in Trat Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กมลรัตน์ พุทธรักษา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Kamolrat Phuttharaksa
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาสภาวะแวดล้อมบริเวณแหล่งหอยลาย จังหวัดตราด ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 - เมษายน พ.ศ. 2555 ผลการศึกษาคุณภาพน้ำทะเลทั่วไประหว่างช่วงเวลาที่ศึกษาบริเวณแหล่งหอยลายมีความลึกน้ำ 1.00 - 15.60 (5.89 ? 3.00) เมตร ความโปร่งแสง 0.60 – 11.00 (5.89 ? 3.00) เมตร ความเค็มของน้ำทะเล 15.00 - 36.00 (28.67 ? 3.88) ส่วน/พันส่วน อุณหภูมิน้ำ 24.70 - 32.90 (29.72 ? 1.36) องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 3.20 – 6.70 (5.73 ? 0.54) มิลลิกรัม/ลิตร และความเป็นกรด-ด่าง 7.00 - 9.10 (8.07 ? 0.21) สารแขวนลอยทั้งหมดในน้ำทะเล 0.67-240.67 (13.74 ? 19.09) มิลลิกรัม/ลิตร คลอโรฟิลล์ เอ 0.40 - 16.29 (1.36 ? 1.49) มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ปริมาณธาตุอาหารในน้ำทะเล ได้แก่ ฟอสเฟต 0.20-45.09 (14.42 ? 13.56) ไมโครกรัมอะตอมฟอสฟอรัส/ลิตร ไนไตรท์ 0.01-49.23 (2.16 ? 3.29) ไมโครกรัมอะตอมไนโตรเจน/ลิตร ไนเตรท 0.30 – 62.45 (27.27 ? 17.31) ไมโครกรัมอะตอมไนโตรเจน/ลิตร แอมโมเนีย 1.30 – 8.87 (4.30 ? 2.33) ไมโครกรัมอะตอมไนโตรเจน/ลิตร ซิลิเกต 0.47-99.47 (17.02 ? 13.60) ไมโครกรัมอะตอมซิลิเกต/ลิตร ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชที่พบมี 50 สกุล แพลงก์ตอนพืชกลุ่มเด่น ได้แก่ สกุล Cheatoceros spp. ซึ่งพบมากที่สุด มีความหนาแน่น 2,243-5,239 เซลล์/ลิตร รองลงมา คือ สกุล Thakassionema sp. มีความหนาแน่น 757-9,352 เซลล์/ลิตร และ สกุล Bacteriastrum sp. มีความหนาแน่น 498-1,149 เซลล์/ลิตร คุณภาพของดินตะกอน ค่าร้อยละของปริมาณสารอินทรีย์ในตะกอนดินอยู่ในช่วง 3.08 – 9.25 (6.44 ? 1.36) ปริมาณโลหะหนักในเนื้อเยื่อหอยลายมีแคดเมียม 0.01-0.10 ไมโครกรัม/กรัมของน้ำหนักเปียก ตะกั่ว 0.02-1.14 (0.85 ? 0.45) ไมโครกรัม/กรัมของน้ำหนักเปียก ทองแดง 0.18-6.14 (0.85 ? 0.45) ไมโครกรัม/กรัมของน้ำหนักเปียก และปรอท 0.00 - 100.90 (0.004 ? 0.003) ไมโครกรัม/กรัมของน้ำหนักเปียกคุณภาพน้ำทะเลก่อนและหลังการคราดหอย จากผลการสำรวจในครั้งนี้ความเค็มของน้ำทะเล อุณหภูมิของน้ำ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ค่าความเป็นกรดด่าง และปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ เป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงต่อผลกระทบจากการทำประมงหอยลายได้ค่อนข้างน้อย คำสำคัญ: สภาวะแวดล้อม หอยลาย จังหวัดตราด *ผู้รับผิดชอบ : ๒ หมู่ ๒ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ๒๑๑๖๐ โทร. ๐ ๓๘๖๕ ๑๗๖๔ e-mail: kamol_phut@yahoo.co.th
บทคัดย่อ (EN): Environmental condition of short-necked clam in the enhancing area in Trat Province was studied in May 2011-April 2012. The result from this study showed that water depth 1.00 - 15.60 (5.89 ? 3.00) m, transparency 0.60 – 11.00 (5.89 ? 3.00) m, salinity 15.00 - 36.00 (28.67 ? 3.88) ppt, temperature 24.70 - 32.90 (29.72 ? 1.36) ?C, DO 3.20 – 6.70 (5.73 ? 0.54) mg/l and pH 7.00 - 9.10 (8.07 ? 0.21), TSS 0.67-240.67 (13.74 ? 19.09) mg/l, chlorophyll A 0.40 - 16.29 (1.36 ? 1.49) mg/m3, Nutrient in cloud PO4 was 0.20-45.09 (14.42 ? 13.56) ?g at-P/l, NO2 0.01-49.23 (2.16 ? 3.29) ?g at-N/l, NO3 0.30 – 62.45 (27.27 ? 17.31) ?g at-N/l, NH4 1.30 – 8.87 (4.30 ? 2.33) ?g at-N/l, SiO3 0.47-99.47 (17.02 ? 13.60) ?g at- SiO3/l. Types and quantities of phytoplankton are found in 50 genus including currency dominant phytoplankton groups Cheatoceros spp., Followed by currency Thakassionema sp. Has a density 757-9352 cells / l and currency Bacteriastrum sp. Has a density 498-1149 cells / liter liter of sediment quality. Percentage of the amount of organic matter in the sediment in the range 3.08 - 9.25 (6.44 ? 1.36) of heavy metals in shellfish tissues with cadmium, 0.01 to 0.10 ?g/ g wet weight. Lead 0.02-1.14 (0.85 ? 0.45) ?g / g wet weight copper, 0.18-6.14 (0.85 ? 0.45) ?g / g wet weight Hg 0.00 - 100.90 (0.004 ? 0.003) ?g / g wet weight , and water quality . after the clam rake The results of this survey will be salty. Water temperature The pH Dissolved oxygen Total suspended solids and total average is considered normal. Key words: environment, short-necked clam, Trat Province *Corresponding author: 2 Moo 2, Phe Sub-district, Muang District, Rayong Province 21160 Tel. 0 3865 1764 e-mail: kamol_phut@yahoo.co.th
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 54-0408-55002-003
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-05-31
เอกสารแนบ: http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291470
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดตราด
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: เดือนพฤษภาคม 2554 - เดือนเมษายน 2555
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาวะแวดล้อมบริเวณแหล่งหอยลายจังหวัดตราด
กรมประมง
31 พฤษภาคม 2555
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมประมง
ความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรหอยลายบริเวณแหล่งหอยลาย จังหวัดตราด แนวทางการฟื้นฟูแหล่งหอยลายบริเวณจังหวัดตราด ความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งหอยลาย จังหวัดตราด สภาวะทรัพยากรหอยลายในแหล่งอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์ บริเวณจังหวัดตราด การฟื้นฟูแหล่งพ่อแม่พันธุ์หอยลาย (Paphia undulata)บริเวณจังหวัดตราด ประเมินสภาวะทรัพยากรหอยลายบริเวณช่องเกาะช้าง จังหวัดตราด ความชุกชุมและการแพร่กระจายของหอยลาย (Paphia undulata) ในแหล่งฟื้นฟูพ่อแม่พันธุ์ แนวทางการจัดการทรัพยากรหอยลายในแหล่งอนุรักษ์พ่อแม่พันธุ์แบบชุมชนมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาจังหวัดตราด โครงสร้างประชาคมของสัตว์ทะเลหน้าดิน บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราด ศึกษาการเกิดปรากฏการณ์แมงกะพรุนหลากสี บริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดตราด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก