สืบค้นงานวิจัย
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ระดับธุรกิจ ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ยวงเพชร อิฐรัตน์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ระดับธุรกิจ ในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ยวงเพชร อิฐรัตน์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ระดับธุรกิจในจังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สภาพการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการและข้อคิดเห็นของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการ ประชากรเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใน 25 กลุ่ม 18 อำเภอ/กิ่งอำเภอ จำนวน 802 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย จำนวน 267 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า F-test ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 44.7 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 4.7 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทำนาและ มีพื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ย 16.3 ไร่ ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรพบว่า สมาชิกแม่บ้าน-เกษตรกรเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเฉลี่ย 3.5 ปี มีหุ้นกลุ่มเฉลี่ย 6.8 หุ้น มูลค่าหุ้นถือครองเฉลี่ย 267.6 บาท/คน สาเหตุที่เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพราะต้องการรับความรู้ด้านเคหกิจเกษตร การเข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉลี่ย 7.1 ครั้ง/ปี สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการด้านการผลิต การประชุมพิจารณาจัดทำแผนการผลิต เป็นตัวแทนกลุ่มในการทำกิจกรรมต่างๆ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะทำการผลิตและเป็นผู้จำหน่าย สมาชิกส่วนใหญ่มีการพัฒนาการผลิตในด้านการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือ การคัดเลือกวัตถุดิบ รูปแบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต สถานที่ การสร้างเครือข่ายและปริมาณการผลิต สมาชิกส่วนใหญ่มีการพัฒนาการตลาดในด้านการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น มีแหล่งจำหน่ายเพิ่มขึ้นและระยะเวลาการจำหน่ายตลอดปี กลุ่มมียอดจำหน่ายสินค้าสูงสุด 3,200,000 บาท/ปี ต่ำสุดา 18,800 บาท/ปี ส่วนใหญ่กลุ่มจะไม่มีการรับรองมาตรฐานสินค้าและอยู่ระหว่างดำเนินการขอมาตรฐาน สมาชิกกลุ่มทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร สมาชิกส่วนใหญ่มีการบริหารจัดการกลุ่มในด้านทราบสถานะทางการเงินของกลุ่มเข้าร่วมประชุมกลุ่มทุกครั้ง แบ่งหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มชัดเจน สมาชิกกลุ่มมีความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกประเด็น ด้านปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ พบว่า ด้านการตลาดเป็นปัญหาอยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษากับปัญหาในการดำเนินโครงการ พบว่าสมาชิกกลุ่มที่มีอายุแตกต่างกันจะมีปัญหาด้านการตลาด การขาดความรู้และเทคโนโลยี และการขาดเงินทุนหมุนเวียนที่แตกต่างกันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่0.05 ส่วนสมาชิกกลุ่มที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีระดับของปัญหาที่ไม่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะควรสนับสนุนให้ความรู้สมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น ด้านการผลิต การบรรจุภัณฑ์ การตลาด การวิเคราะห์งบการเงินอย่างง่าย การประสานแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กลุ่มกู้ยืมไปขยายกำลังการผลิต เสริมสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายและข้อเสนอแนะในการวิจัย ครั้งต่อไปควรทำการวิจัย ความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสินค้าชุมชน เพื่อนำผลวิจัยมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ระดับธุรกิจ ในจังหวัดร้อยเอ็ด
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในจังหวัดมุกดาหาร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 จังหวัดพิษณุโลก ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรจังหวัดยโสธร ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ศึกษาเฉพาะกรณีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 จังหวัดเพชรบุรี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี ผลการดำเนินงานโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2544-2546 ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กรุงเทพมหานคร ความต้องการฝึกอบรมการแปรรูปสินค้าเกษตรของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรปี 2546-2547 ในอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อโครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ปี 2546 ในจังหวัดนครราชสีมา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก