สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่2)
เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่2)
ชื่อเรื่อง (EN): Model Development of Integrated Rice Production Technology Transfer by Smart Farmers to Target Farmers in Non-Irrigated Areas Suphanburi Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่2)” แก่กรมการข้าว โดยมี นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม เป็นหัวหน้าโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีแบบชาวนาสู่ชาวนาโดยเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่นาน้ำฝนที่มีการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการผลิตข้าว สู่เกษตรกรเป้าหมายจังหวัดสุพรรณบุรี และจัดทำคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีและวิธีการจัดการการผลิตข้าวที่ผ่านการถอดบทเรียนจากเกษตรกรต้นแบบไปใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายต่อไป จากการศึกษาวิจัยพบว่า กรมการข้าวได้คัดเลือกชาวนาต้นแบบของ อ.หนองหญ้าไซ ซึ่งมีแนวทางการทำนาที่เหมาะสมกับพื้นที่นาน้ำฝนที่มีความแห้งแล้งและดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยการพัฒนานาน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตข้าว รวมทั้งปลูกพืชชนิดอื่นๆ ร่วมกับการทำนา เพื่อเพิ่มรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบให้ชาวนารายอื่นๆ โดยพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีแบบชาวนาต้นแบบสู่ชาวนา ตามผลการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนของ ตามแบบของนายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เกษตรกรปราดเปรื่อง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การพัฒนาเทคโนโลยีเฉพาะพื้นที่แบบเกษตรกร มีส่วนร่วม การพัฒนาครูชาวนาต้นแบบควบคู่ไปกับการพัฒนาเครือข่ายชาวนา และขยายผลเทคโนโลยีต้นแบบสู่ชาวนาในพื้นที่ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรต้นแบบหรือครูชาวนาประจำท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีคุณสมบัติ 2 ต้องสร้าง 3 ต้องมี และ 4 ต้องรู้ ของการเป็นครูชาวนา ภายใต้หลักการประยุกต์และพัฒนาวิชาการ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และปรับใช้ให้เป็นรูปแบบวิธีการผลิตข้าวคุณภาพดีที่เหมาะสมเฉพาะพื้นที่ ประโยชน์ที่จะได้รับของโครงการนี้ คือ กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานภาครัฐ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพดีในพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวมทั้งการพัฒนาครูชาวนาต้นแบบกับการพัฒนาเครือข่ายชาวนา เพื่อขยายผลในพื้นที่เป้าหมายที่มีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-01-04
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-01-03
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี (ปีที่2)
กรมการข้าว
3 มกราคม 2560
กรมการข้าว
การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดีเชิงบูรณาการ โดยเกษตรกรต้นแบบสู่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตลำไยอินทรีย์ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน การใช้พื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งของเกษตรกรในเขตชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ สภาวะการปลูกแห้วจีนของเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี สภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดหนองคาย การยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรี สภาพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชุมพร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก