สืบค้นงานวิจัย
การปฎิบัติงานในบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
ฉกาจ กันเมือง - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การปฎิบัติงานในบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ฉกาจ กันเมือง
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคม เศรษฐกิจบางประการ ตลอดจนลักษณะการปฏิบัติงานในบทบาท หน้าที่คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร การศึกษาในครั้งนี้ ศึกษาจากคณะกรรมการศูนย์บริการฯที่เป็นตัวอย่างประชากรศึกษา ในพื้นที่ 16 ตำบล จำนวนประชากร 120 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows ผลการศึกษาพบว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในเขตอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จบการศึกษาระดับประถม มีตำแหน่งเป็นกรรมการ ประกอบอาชีพหลักและอาชีพรองเป็นเกษตรกร มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 50,001 - 100,000 บาท มีหนี้สิน ไม่เกิน 50,000 บาท สภาพสภาพการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลมีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งการเข้าร่วมประชุม การสำรวจและรวบรวมข้อมูลประจำตำบล การวางแผนปฏิบัติงานศูนย์ถ่ายทอดฯร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง การประสานงานจัดหางบประมาณและบริการจัดการเงินของศูนย์ รวมทั้งการรับรองรายงานต่าง ๆ ส่วนที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ การแจ้งข่าวเตือนภัยให้แก่ชุมชน ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์บริการฯ ความสามารถในการมาปฏิบัติงานที่ศูนย์ได้ตามแผนทุกครั้ง และความพร้อมด้านความรู้ที่จะแนะนำเกษตรกร สำหรับสภาพปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยภาพรวมมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมีน้อย คือ มีค่าเฉลี่ย 2.21 โดยที่เมื่อวิเคราะห์รายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัญหาด้านไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการปฏิบัติงาน และปัญหาด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารวิชาการในการให้บริการไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 2.46 และ 2.39 ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีปัญหาน้อย ได้แก่ ปัญหาด้านการประสานงานกับหน่วยงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง ปัญหาด้านความชัดเจนของนโยบายในการสั่งการ ปัญหาด้านการจัดทำรายงานต่าง ๆ ไม่ได้รับผลตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาด้านความรู้ ความเข้าใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการถ่ายทอดความรู้ และปัญหาด้านการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 2.23, 2.22, 2.18, 2.17, 2.01 และ 2.00 ตามลำดับ ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะได้ดังนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดกิจกรรมการ ส่งเสริมความรู้ให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานให้เกิดความพร้อมที่จะให้บริการ ทั้งในด้านความรู้ทางวิชาการและความรู้ด้านการใช้งานเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการจัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และเอกสารวิชาการต่าง ๆ ที่จะให้บริการแก่เกษตรกรให้มีอย่างเพียงพอแก่ความต้องการ และควรจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันอันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานระหว่างองค์กร ต่อไป
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปฎิบัติงานในบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล จังหวัดเชียงราย บทบาทคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดยโสธร การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอภูเวียง จังหวัดชัยภูมิ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการดำเนินงานศูนย์ ฯ ผลการดำเนินงานเรื่องการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทบาทของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี บทบาทของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดปราจีนบุรี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก