สืบค้นงานวิจัย
คุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน
ศานิต สวัสดิกาญจน์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: คุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน
ชื่อเรื่อง (EN): Quality and Storability of Waxy Corn Seed
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศานิต สวัสดิกาญจน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sanit Sawatdikarn
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): waxy corn
บทคัดย่อ: การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพ และความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน ดำเนินการทดลองที่แปลงปลูกข้าวโพดเทียนในตำบลบ้านเกาะ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยปลูกข้าวโพดเทียนในตำบลบ้านเกราะ จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 3 และ 4 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์เมื่อถึงระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยา กะเทาะเมล็ดออก แล้วนำไปตากแดดจนความชื้นของเมล็ดลดลงเหลือ 10% นำมาบรรจุถุงพลาสติก แล้วเก็บรักษาในสภาพควบคุมเป็นเวลา 300 วัน ทุก ๆ 60 วัน สุ่มเมล็ดข้าวโพดโพดเทียนเพื่อทดสอบคุณภาพ 8 ลักษณะ คือ ความงอก ดัชนีความเร็วในการงอก น้ำหนักของเมล็ด ความชื้นของเมล็ด ความยาวลำต้น ความยาวราก น้ำหนักแห้งของต้นกล้า และการนำไฟฟ้าระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 -มีนาคม พ.ศ. 2548 พบว่า ข้าวโพดเทียนที่ผลิตในตำบลบ้านเกาะมีความงอกสูง โดยทั้ง 3 หมู่บ้าน มีความงอกสูงกว่า 96.50% และเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตจากทั้ง 3 หมู่บ้าน ยังคงมีความงอกสูงกว่า 90% หลังจากเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้นาน 300 วัน
บทคัดย่อ (EN): The objective of this study is to determine the quality and storability of waxy corn seed from three locations where waxy corn is normally cultivated. The experiment was conducted at the waxy corn planting of Tambon Ban Koh in Phra Nakhon Si Ayutthaya province during February to May 2004 and the Department of Agricultural Science, Fculty of Science and Technology, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat Universityduring June 2004-March, 2005. Samples of the waxy corn seeds were planted in three locations namly villages 1, 3 and 4. Harvesting was made at physiological maturity stage and seeds were dried under bag and stored under control condition for 300 days. Seed germination, speed of germination index, seed weight, seed moisture content to 10%. Dried seeds were put in a plastic bag and stored under control condition for 300 days. Seed germination, speed of germination index, seed weight, seed moisture content, stem length, root length, shoot dry weight and electrical conductivity were tested at 60 days intervals. The results showed that 96.50% germination over 90 % after 300 dys of storage.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2549
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คุณภาพและความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเทียน
กรมวิชาการเกษตร
2549
เอกสารแนบ 1
วันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเทียนพันธุ์บ้านเกาะที่ให้คุณภาพฝักและเมล็ดพันธุ์สูงสุด การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สัมพันธ์ กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน Super Bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบปิดสนิทใน super bag ต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการเก็บรักษาข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำกับวิธีการรมด้วยสารเคมีและวิธีเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ผลของ Nano-Chitosan และ Nano-platinum ต่อเชื้อราโรงเก็บในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พริก การยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หลักในสภาพควบคุมอากาศและความชื้น

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก