สืบค้นงานวิจัย
การแข่งขันการลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาชลประทานเขตกรุงเทพมหานคร
นิตยา รื่นสุข - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การแข่งขันการลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาชลประทานเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง (EN): Competition in reducing rice production cost in irrigated areas in Bangkok
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิตยา รื่นสุข
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Nittaya Ruensuk
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สุกัญญา บินอะหมัด
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Sukanya Binamud
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากผลการดำเนินการแผนงานการจัดการเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม เพื่อการลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตนาชลประทานในปี 2552-2553 พบว่า เกษตรกรที่เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯและปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ 954-2,734 บาท/ไร่ โดยที่ผลผลิตข้าวไม่ลดลงและมีหลายรายที่ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากที่เคยปฏิบัติมา เพื่อเป็นการประเมินผลการยอมรับเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกร จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันการลดต้นทุนการผลิตข้าว ให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯมาปรับใช้ในพื้นที่ด้วยตัวเอง ดำเนินการที่แขวงคลอง 10 เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ผลการดำเนินงาน พบว่า เกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดอยู่ที่ 3,734 บาท/ตันข้าวเปลือก ส่วนต้นทุนการผลิตสูงที่สุด คือ 8,850 บาท/ตันข้าวเปลือก เนื่องจากเกษตรกรรายนี้มีค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่ดินให้สม่ำเสมอ เมื่อมองภาพโดยรวม เกษตรกรที่เข้าโครงการฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้เฉลี่ย 2,000 บาท/ตันข้าวเปลือก เทคโนโลยีที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยอมรับและนำไปปรับใช้ 3 อันดับแรก คือ 1.การลดอัตราเมล็ดพันธุ์จาก 25-30 กก./ไร่ มาเป็น 10-20 กก./ไร่ 2. การลดการใช้ปุ๋ย เป็นการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และ/หรือใส่ปุ๋ยโดยสังเกตสีใบข้าว 3. การเตรียมดินโดยไม่มีการเผาฟาง นอกจากนี้ในด้านของการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว เกษตรกรมีการสอบถามผู้รู้ก่อนการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าว ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีลงได้
บทคัดย่อ (EN): Results of rice production technologies management for reducing cost of rice production in irrigated area program in the year 2010 to 2011 showed that the farmers who joined to this project could reduce production cost of 954 - 2,734 baht/rai, the yield was not reduced, but increased in some cases. To evaluate the adoption, a competition for reducing rice production cost was set for farmers’ adaptation of the knowledge from the project to their field by themselves. The competition was set at Klong 10 subdistrinct, Nongjok distrinct, Bangkok. The result showed that the farmers could reduce the cost as much as 3,734 baht/ton of paddy. The highest cost was 8,850 baht/ton of paddy because of land leveling cost. However the farmers could reduce production cost by 2,000 baht/ton of paddy on average. The top 3 adopted technologies were : 1) reduced seed rate from 25 - 30 kg/rai to 10-20 kg/rai 2) reduced fertilizer rate by using fertilizer based on soil analysis and/or using fertilizer by observation from leaf color. 3) preparation of the land without straw burning was adopted. Beside, the farmers consulted researchers before spraying pesticides which lead to reduced cost of chemicals.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/328983
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การแข่งขันการลดต้นทุนการผลิตข้าวในนาชลประทานเขตกรุงเทพมหานคร
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตนาชลประทาน การใช้เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวของชุมชนต้นแบบเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) การปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดต้นทุนการผลิตข้าวพื้นที่จังหวัดสระบุรี การลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดนครนายก การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว จังหวัดชัยนาท การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวในจังหวัดมหาสารคาม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก