สืบค้นงานวิจัย
แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ประหยัด มะโนพะเส้า - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง (EN): Approaches to develop Nongyangkrai Community Enterprise Tumbon Tatungluang Ampher Maetha Lamphun Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประหยัด มะโนพะเส้า
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาแนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาการตลาดรวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประชากรในการศึกษา คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยางไคล จำนวน 60 คน ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน แผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล และข้อมูลปฐมภูมิจากการพูดคุย การสอบถาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสังเกตการณ์ การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เวทีชุมชนและเวทีสรุปบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การจัดหมวดหมู่ และวิเคราะห์ SWOT ได้ผลการศึกษา ดังนี้ 1) การบริหารจัดการ พบว่า กลุ่มมีการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีระเบียบข้อตกลงของกลุ่ม มีการบริหารงานตามภารกิจ 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายการตลาด มีแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน มีกิจกรรมของกลุ่มที่จัดทำในช่วงปีที่ผ่านมา และมีการจัดสรรประโยชน์แก่สมาชิกอย่างเป็นธรรม ปัญหาที่พบ ได้แก่ ความไม่เข้าใจกันระหว่างวิสาหกิจชุมชนและชุมชน และความไม่เข้าใจกันของคณะกรรมการกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่สมาชิกทำกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ ทำให้ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์จึงออกสู่ตลาดไม่ต่อเนื่อง การผลิตยังมีต้นทุนการผลิตสูง ยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ดังนั้น วิสาหกิจชุมชนจึงได้กำหนดแนวทางพัฒนาสมาชิกกลุ่มในด้านการผลิต คือ แผนการอบรมให้ความรู้การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3) การพัฒนาด้านการตลาด พบว่า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังมีตลาดอยู่ในวงจำกัดเฉพาะในท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ยังไม่เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ เนื่องจากขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานโดยวิสาหกิจชุมชนได้มีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ตลาดต้องการ 4) ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ การมีวัตถุดิบ การมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ความพร้อมเพียงของกลุ่ม การมีระเบียบข้อบังคับ การระดมทุน (หุ้น) และการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทคัดย่อ (EN): The purposes of this research were to study group management, product and market development as well as to study factor affecting Community Enterprise (CE) development. The population consisted of 60 members of Nongyangkrai CE. The method of this study was Participatory Action Research (PAR). Data were collected by secondary data such as document, database, evaluation potentiality of CE, district agricultural development plan and by primary data such as participating observation, in depth interview, and focus group. The data were analyzed by mind map, grouping, SWOT analysis and descriptive analyze. The findings were as follows: 1) The Group management that this CE manages by committee which divided into 3 parts: production and packaging, buying, and marketing. There is plan for CE development. Last year (2551), there was group activity and shared benefit to member fairly. The problem of CE group was gain between CE and community as well as committee and member. 2) The product and packaging development that members of CE group lack of knowledge and do for supplementary occupation so that activities at group was not continuity. The production is still high cost and is not meet need of customer. There fare, this CE set plan for developing member by training and field trip. 3) The marketing development that there is only local market for the product and packaging is not meet the customer need due to lack of standard instrument. There fare, CE plan to develop product response need of customer. 4) The important factors that influence on CE development were resources, local knowledge, regulation, unity of group as well as supporting from stakeholders.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
เอกสารแนบ: http://www.research.doae.go.th/webphp/projectres/filepdf/lumpoon52.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
แนวทางพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองยางไคล ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
กรมส่งเสริมการเกษตร
2552
เอกสารแนบ 1
กลยุทธการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเอง ปี 2550 วิสาหกิจชุมชนบ้านโนนศิลา ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารบ้านร่องกาศใต้ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านบางชะนี ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กรณีปุ๋ยชีวภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็ง การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวชุมชนบ้านช่องน้ำไหล หมู่ 4 ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี การวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรอย่างนักวิจัย กรณี แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านหนองรีร่วมพัฒนา ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี การพัฒนาชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านห้วยทรายใต้สู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนการฟอกหนังแพะ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก