สืบค้นงานวิจัย
ผลของสมุนไพรปวกหาดที่มีฤทธิ์ขับถ่ายพยาธิต่อการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงโดยเกษตรกร
อรอนงค์ พิมพ์คำไหล - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ผลของสมุนไพรปวกหาดที่มีฤทธิ์ขับถ่ายพยาธิต่อการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงโดยเกษตรกร
ชื่อเรื่อง (EN): ORIGINAL
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อรอนงค์ พิมพ์คำไหล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ผลของสมุนไพรปวกหาดที่มีฤทธิ์ขับถ่ายพยาธิต่อการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงโดยเกษตรกร * อรอนงค์ พิมพ์คำไหล 1 นิธิศ จิตนิยม 2 จำรัส ใจลังกา 3 บทคัดย่อ ศึกษาการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงโดยเกษตรกร โดยใช้ไก่รวม 402 ตัว เลี้ยงในพื้นที่ของเกษตรกร 20 ราย แบ่งเกษตรกรออกเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 5 ราย กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมไม่มีการให้สมุนไพรปวกหาดและยาถ่ายพยาธิ กลุ่มที่ 2 ให้สมุนไพรปวกหาดปริมาณ 50 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักไก่ 1 กิโลกรัม กลุ่มที่ 3 ให้สมุนไพรปวกหาดปริมาณ100 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักไก่ 1 กิโลกรัม และกลุ่มที่ 4 ให้ยาถ่ายพยาธิ Mebendazole ชนิดออกฤทธิ์กว้าง ปริมาณ 100 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักไก่ 1 กิโลกรัม ทำการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 เดือน ผลการทดลองปรากฏว่า ไก่ที่มีอายุเริ่มต้น แรกเกิด – 4 สัปดาห์ ไก่กลุ่มที่ 3 และ 4 มีการเจริญเติบโตดีที่สุดโดยมีน้ำหนักตัวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลอง 1,414.00 + 140.19 และ 1,276.71 + 107.52 กรัม ตามลำดับ สูงกว่าไก่กลุ่มที่ 1 ที่มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยเมื่อสิ้นสุดการทดลองเท่ากับ 729.00 + 221.66 กรัม อย่างมีนัยสำคัญยิ่ง (P0.05) โดยไก่กลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4 มีน้ำหนักตัวเฉลี่ยเท่ากับ 1,370.00 + 57.69, 1,366.30 + 54.39, 1,483.33 + 61.68 และ 1,547.73 + 60.26 กรัม ตามลำดับ ดังนั้น สมุนไพรปวกหาดปริมาณ 50 และ 100 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักไก่ 1 กิโลกรัม สามารถใช้ถ่ายพยาธิในไก่ ทดแทนการใช้ยาถ่ายพยาธิ Mebendazole ชนิดออกฤทธิ์กว้าง ปริมาณ 100 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักไก่ 1 กิโลกรัม โดยเฉพาะในไก่ที่อายุไม่เกิน 9 สัปดาห์ ผลการศึกษาอิทธิพลของสมุนไพรปวกหาดและยาถ่ายพยาธิ Mebendazole ในการกำจัดพยาธิภายในไก่ โดยการตรวจหาไข่พยาธิในมูลไก่ พบว่า สมุนไพรปวกหาดในปริมาณ 100 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักไก่ 1 กิโลกรัม สามารถกำจัดพยาธิภายในไก่ได้ เช่นเดียวกับยาถ่ายพยาธิ Mebendazole ชนิดออกฤทธิ์กว้าง ปริมาณ 100 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักไก่ 1 กิโลกรัม (P<0.01) คำสำคัญ สมุนไพรปวกหาด พยาธิ การเจริญเติบโต ไก่พื้นเมือง * ทะเบียนวิจัยเลขที่ : 51 (1) – 0116 (5) 029 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ถนนห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 3 ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชียงราย 200 ม.7 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 The Effects of Herb: Artocarpus lakoocha Roxb. Effected on the Digestive Pathological Growth of Native chickens Raised by Farmers* Onanong Pimkumlai 1 Nitit Jitniyom 2 Chamrat Chailungka 3
บทคัดย่อ (EN): This research was to study the growth of 402 native chickens raised by 20 farmers, divided into four groups, five people per each. Control group was the first (T1), without using herb, and medicine. The second (T2) and the third group (T3) used herb : Artocarpus lakoocha Roxb, 50 and 100 mg/kg weight chicken respectively. The last group (T4) used Mebendazole, 100 mg/kg weight chicken. Collecting data in six months. The results showed as follow : the study started at the age of chickens from birth – four weeks, T2 and T3 had an average weight at the end of the experiment : 1414.00 + 140.19 and 1276.71 + 107.52 gm, respectively, higher than the chickens in T1, 729.00 + 221.66 gm, significantly more (P0.05). Therefore Artocarpus lakoocha Roxb, amount of 50 and 100 mg/kg weight chicken can using as same as Mebendazole at the age of chicken not more than nine weeks. The result found that : Artocarpus lakoocha Roxb, and Mebendazole had the same effect by using to deworm chicken by detecting parasite eggs in the manure, in the same amount of 100 mg/kg weight chicken, could remove parasites (P<0.01). Key words : Artocarpus lakoocha Roxb. Herb, Parasite, Growth Performance, Native chicken * Registered No. : 51 (1) – 0116 (5) 029 1 Chiang Rai Provincial Livestock Office T.Wiang Amphoe Mueang Chiang Rai, Chiang Rai 57000 2 The 5th Region Livestock Office, Huaykaew road Mueang Chiang Mai 50300 3 Chiang Rai Livestock Technology Transfer and Research Center 200 m.7 T.Baando Amphoe Mueang Chiang Rai, Chiang Rai 57100
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสมุนไพรปวกหาดที่มีฤทธิ์ขับถ่ายพยาธิต่อการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงโดยเกษตรกร
กรมปศุสัตว์
30 กันยายน 2551
กรมปศุสัตว์
ผลของสมุนไพรบอระเพ็ดที่มีต่อการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงโดยเกษตรกรในโรงเรือนตาข่าย ผลของสถานที่ การศึกษา สายพันธุ์ และวัตถุประสงค์การผลิตในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อรายได้ของเกษตรกรในวังทอง เมือง บางระกำ และอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผลของระดับโปรตีนและพลังงานต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองลูกผสม การใช้สมุนไพรหนอนตายอยาก เมล็ดน้อยหน่า และปวกหาดถ่ายพยาธิในสุกรของเกษตรกรรายย่อย การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตของไก่พื้นเมืองและลูกผสมระหว่างไก่พื้นเมืองกับโร๊ดไอร์แลนด์เรด สมรรถภาพการเจริญเติบโตและองค์ประกอบซากของไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงด้วยข้าวเปลือกงอก ผลของระดับโปรตีนและระบบการเลี้ยงต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของไก่พื้นเมืองลูกผสม ผลของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบกึ่งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อ ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา ชนิดและอัตราปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไม้หอมกฤษณา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก