สืบค้นงานวิจัย
การเสริมกรดไขมัน EPA และ DHA ในสาหร่ายเซลล์เดียวเข้มข้นจากบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นอาหารปรับสภาพพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว : ผลต่อองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่และลูกหอยระยะวัยอ่อน การเจริญเติบโตและอัตราการรอด
สุวัจน์ ธัญรส, วรพร ธารางกูร - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง: การเสริมกรดไขมัน EPA และ DHA ในสาหร่ายเซลล์เดียวเข้มข้นจากบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นอาหารปรับสภาพพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว : ผลต่อองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่และลูกหอยระยะวัยอ่อน การเจริญเติบโตและอัตราการรอด
ชื่อเรื่อง (EN): Supplementation of EPA and DHA in Microalgal Pastes from Shrimp Pond as Diet for the Tropical Oyster Crassostrea belcheri (Sowerby 1871) Broodstock Conditioning : Effect on Fatty Acids Composition of Eggs and Larval, Growth and Survival
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ผลการศึกษาพบว่าการปรับสภาพพ่อแม่พันธุ์โดยใช้สาหร่ายเซลล์เดียวผสมที่มี Isochrysis golbana และ Chaetoceros calcitrans ในสัดส่วนที่สูงพบมีการสะสมกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง (HUFAs) มากกว่ากลุ่มที่ใช้ Skeletonema costatum และ Tetraselmis suesica ในสัดส่วนที่สูง การศึกษาการทดลองเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัวในสาหร่ายตกตะกอนจากบ่อเลี้ยงกุ้งพบว่ามีผลทำให้ค่าความเข้มข้นของกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวในรังไข่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) การทดลองเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัวในสาหร่ายตกตะกอนจากบ่อเลี้ยงกุ้งพบว่ามีผลทำให้อัตราการรอดกลับสูงกว่าการปรับสภาพพ่อแม่พันธุ์โดยใช้สาหร่ายเซลล์เดียวแบบผสมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนการศึกษาเปรียบเทียบเทียบเทคนิคการปรับสภาพพ่อแม่พันธุ์โดยวิธีต่างๆกัน พบว่าพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาวที่เลี้ยงปรับสภาพในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลพบมีการสะสมกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิด ARA, DHA และปริมาณกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวทั้งหมด (total unsaturated fatty acids) ในรังไข่สูงกว่าพ่อแม่พันธุ์ที่ปรับสภาพโดยการเลี้ยงในธรรมชาติและการเลี้ยงในโรงเพาะฟักโดยการใช้สาหร่ายเซลล์เดียวผสมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ขณะที่พ่อแม่พันธุ์ที่ปรับสภาพโดยการเลี้ยงในธรรมชาติพบความเข้มข้นของกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงชนิด EPA ในรังไข่สูงกว่าพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงปรับสภาพในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลและการเลี้ยงในโรงเพาะฟักโดยการใช้สาหร่ายเซลล์เดียวผสมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเสริมกรดไขมัน EPA และ DHA ในสาหร่ายเซลล์เดียวเข้มข้นจากบ่อเลี้ยงกุ้งเป็นอาหารปรับสภาพพ่อแม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว : ผลต่อองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่และลูกหอยระยะวัยอ่อน การเจริญเติบโตและอัตราการรอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
30 กันยายน 2558
การเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัว (HUFAs) ร่วมกับสาหร่ายเซลล์เดียวเป็น อาหารปรับสภาพพ่อ-แม่พันธุ์หอยตะโกรมกรามขาว: ผลต่อองค์ประกอบ ทางชีวเคมี การเจริญเติบโต และการลงเกาะของลูกหอย ผลของการใช้ Microalgae pastes จากบ่อเลี้ยงกุ้งต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางชีวเคมีของลูกหอยตะโกรมกรามขาว สัดส่วนกรดไขมัน n3:n6 ที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาสวายโมงขนาดเล็ก การเลี้ยงปลาก้างพระร่วงเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ การเลี้ยงปลาซิวใบไผ่เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยอาหารต่างกัน อัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดตายของปลิงทะเล (Holothuria scabra Jaeger, 1833 และ H. atra Jaeger, 1833) ที่เลี้ยงด้วยอาหารต่างชนิดกัน อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด และคุณภาพเนื้อปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยระบบต่างกัน ผลของกระแสน้ำ,ระยะเวลา ที่มีผลต่อการเจริญเติบโต คุณภาพ และวัยเจริญพันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อดิน ศึกษาการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก