สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาทางพลศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
สุนทร ละอองนวล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทางพลศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
ชื่อเรื่อง (EN): A Study Movement of Materials the Dynamics in Separate Seed Rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุนทร ละอองนวล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: สุเมธ พลับพลา
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อศึกษา พัฒนาและทตสอบการตัตแยกเมล็ต พันธุ์ข้าว การหาประสิทธิภาพความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวและการหาประสิทธิภาพการงอกของ เมล็ดพันธุ์ข้าว โตยไต้มีการตำเนินการวิจัย เริ่มจากการศึกษาจากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการคัดแยกเมล็ตพันธุ์ การหาความสมบูณ์ของเมล็ตพันธุ์ และงอกของเมล็ตพันธุ์ แล้วทำ การวิเคราะห์และออกแบบสร้างเครื่องคัดแยกเมล็ตพันธุ์ โตยได้ศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อการ คัดแยกเมล็ตพันธุ์ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความเร็วลม 1.5,2.5,3.5 และ 4.5 เมตรต่อวินาที่ และมีการ ออกแบบอัตราการป้อนเมล็ตพันธุ์ 0.2 , 0.3 , 0.4 , และ 0.5 กิโรกรัมต่อวินาที และได้นำเมล็ตพันธุ์ ข้าวที่มีความชื้น 18 เปอร์เซ็นต์ ในการคัตแยก กำหนดวิธีการทตลองและเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นจึงดำเนินการทตลองเพื่อไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าว และการหาประสิทธิภาพการงอกของเมล็ตพันธุ์ข้าว ในการคัตแยกเมล็ตพันธุ์ข้าว โตยใช้ความเร็วลม ในการคัดแยกเมล็ตพันธุ์และมุ่งเน้นค้นหาอัตราส่วนในการป้อนเม ล็ตพันธุ์ข้าว จะเห็นได้ว่าความเร็ว ลมที่เหมาะสมเฉลี่ย 4.0 เมตรต่อวินาที และอัตราส่วนในการป้อนเมล็ตพันธุ์ข้าว0.279 กิโลกรัมต่อ วินาที ทำให้ประสิทธิภาพความสมบูรณ์ของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวมีความ สมบูรณ์ 80 เปอร์เซ็นต์ และมีประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ ข้าวมีความสมบูรณ์ 94.5 เปอร์เซ็นต์
บทคัดย่อ (EN): The research in this The purpose of this research was to develop and test the grain separation. Finding the integrity and efficiency of rice seed germination of rice seeds. They are conducting research. From the study of documents. Theory and research related to segregated seeds. To find the perfect seed. And germination of seeds. And the analysis and design of a sorting seeds. By studying the various factors affecting the separation kerneL. Variables studied were 1.5 , 2.5 , 3.5 and 4.5 meters per second wind speed Poona. And the seed feed rate 0.2 , 0.3 , 0.4 and 0.5 grams per second Giraud. And the grain moisture content at 18 percent in the screening methods and data collection. Then conducted to determine the integrity and efficiency of rice seed germination of rice seeds. Segregation in grain. The wind speed in the separation kernel ratio search and focus on entering grain. It can be seen that the average wind speed of 4.0 m/s. And the ratio in the feed grain.279 kg/s. The integrity of the grain through the grain separation is 80 percent and effective regeneration of grain through the grain separation is 94.5 percent.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาทางพลศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
30 กันยายน 2555
การศึกษาทางพลศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนที่ของวัสดุในการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดแยกและทำความสะอาดของเครื่องแปรสภาพเมล็ดข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับชุมชน นวัตกรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว: เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ปัจจัยในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว การพัฒนาเครื่องต้นแบบตรวจสอบคุณภาพและการปลอมปนเมล็ดพันธุ์ข้าวแบบรวดเร็วด้วยคลื่นแสงอินฟราเรดย่านใกล้แบบเคลื่อนที่ ผลกระทบของโรคเมล็ดด่างต่ออายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ข้าว ผลกระทบของความชื้นระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากแปลงขยายพันธุ์ ผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวจากการคัดทำความสะอาด โดยจัดลำดับตะแกรงที่แตกต่างกันในเครื่องคัดทำความสะอาด เมล็ดพันธุ์แบบตะแกรงและลม ผลกระทบของอัตราเมล็ดพันธุ์ต่อสุขภาพพืชและผลผลิตข้าว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก