สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์มันขี้หนู
จิระ สุวรรณประเสริฐ, จารุวรรณ บางแวก, นฤเทพ เวชภิบาล, ดาริกา ดาวจันอัด, เอมอร เพชรทอง, กลอยใจ คงเจี้ยง, อนุวัฒน์ รัตนชัย, จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ, ภัควิไล ยอดทอง, จิตรานุช เรืองกิจ, วิภาลัย พุตจันทึก - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์มันขี้หนู
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Production Technology and Utilization of Hausa Potato
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: -บทคัดย่อ ภายใต้โครงการวิจัยนี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรม กิจกรรมแรกคือ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ ผลิตมันขี้หนู เพื่อให้ได้เทคโนโลยีส าหรับการเพิ่มผลผลิตและสะดวกต่อการจัดการในการปลูกมันขี้หนู โดยมีทั้งหมด 4 การทดลองคือ 1. ผลของชนิด ความเข้มข้น และช่วงเวลาการใช้สารชะลอการเจริญเติบโต ต่ออายุเก็บเกี่ยวและการ ให้ผลผลิตของมันขี้หนู ใช้สารชะลอการเจริญเติบโต 2 ชนิดคือ paclobutazol และ mepiquat chloride โดยเริ่มจากการคัดเลือกความเข้มข้นและช่วงเวลาการฉีดพ่นเมื่อมันขี้หนูอายุแตกต่างกัน พบว่าการฉีดพ่นสาร ชะลอการเจริญเติบโตในการศึกษานี้ไม่ท าให้ทรงพุ่มมันขี้หนูก่อนเก็บเกี่ยวแตกต่างจากการไม่ฉีดพ่น ไม่มีผลท า ให้อายุเก็บเกี่ยวลดลง และไม่ท าให้ผลผลิตแตกต่างไปจากการปลูกตามปกติ 2. การตอบสนองต่อระดับปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในมันขี้หนู เป็นการศึกษาการ ตอบสนองต่อปุ๋ยใส่ปุ๋ยไนตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 12 กก./ไร่ของ N-P2 O5 และ K2 O ในดินที่มีปริมาณธาตุอาหารสูงต่ าแตกต่างกัน 4 สถานที่ พบว่ามันขี้หนูสามารถให้ผลผลิตได้สูงสุด เมื่อได้รับปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 12 กก./ไร่ โดยที่ต้องได้รับปุ๋ยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอัตรา 8 กก./ไร่ด้วย แต่ถ้าฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้ในดินมีอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงก็สามารถใส่น้อยลงหรือไม่ใส่เลยได้ ส าหรับปุ๋ยโพแทสเซียมพบว่า ถ้าในดินมีปริมาณโพแทสเซียมที่ใช้ประโยชน์ได้ที่ระดับมากกว่า 45 mg/kg ก็เพียงพอส าหรับมันขี้หนูที่ได้รับปุ๋ยไนโตรเจนอัตรา 8 กก./ไร่ 3. การปลูกมันขี้หนูระยะชิดร่วมกับการใช้สารชะลอการเจริญเติบโต เมื่อเลือกใช้สาร paclobutazol ที่ความเข้มข้น อัตรา 400 ppm ฉีดพ่นมันขี้หนูที่ปลูกโดยการใช้ยอดปักช าและมีระยะปลูกที่แคบกว่าระยะ 1X1 เมตรตามปกติ พบว่าการใช้ระยะปลูก 75X75 ซ.ม. และ 60X60 ซ.ม.เป็นระยะปลูกที่ให้ผลผลิตได้สูงกว่า การปลูกตามระยะปกติการฉีดพ่นสารชะลอการเจริญเติบโต paclobutazol ไม่ท าให้ได้ผลผลิตสูงกว่า อย่างแตกต่างทางสถิติกับการไม่ใช้ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองที่ 1 4. อิทธิพลของวันปลูกต่อการเจริญเติบโตทางล าต้น การสร้างหัว และการให้ผลผลิตของมันขี้หนู เพื่อต้องการศึกษาผลของการปลูกในเดือนต่างๆ ตลอดทั้งปี โดยเริ่มต้นในกลางเดือนมกราคม 2559 แต่ภาวะน้ าท่วมพื้นที่จังหวัดพัทลุงในเดือนธันวาคม 2559 ท าให้ได้ข้อมูลการให้ผลผลิตเพียงแค่ของการปลูก ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งพบว่าการเจริญเติบโตทางล าต้นเป็นไปตามปกติโดยการปลูกในเดือนพฤษภาคมมีการ เจริญเติบโตทางล าต้นใน 3 เดือนแรกดีกว่าการปลูกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน การปลูกในเดือนมกราคม มีแนวโน้มของการให้ผลผลิตหัวรวมทุกขนาดได้ดีกว่าการปลูกในเดือนอื่นๆ ซึ่งท าให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถปลูก มันขี้หนูได้ตลอดทั้งปีหากมีการบริหารจัดการแปลงและการให้น้ าที่หมาะสม กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งมันขี้หนู ประกอบด้วย 2 การทดลองคือการศึกษา องค์ประกอบทางเคมีและคุณภาพแป้งมันขี้หนู และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแป้งมันขี้หนูระดับอุตสาหกรรม โดยได้น าหัวมันขี้หนูสดที่เก็บรวบรวมมาจาก 10 แหล่งมาท าแป้งฟลาวที่มีความละเอียด ขนาดไม่เกิน 150 mesh 7 ผลวิเคราะห์คุณภาพของแป้งฟลาว พบว่ามีปริมาณโปรตีนประมาณ 2 - 5 เปอร์เซ็นต์ มีอมิโลสต่ าประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์ ค่าความหนืดแป้งสุกสูงสุดค่อนข้างต่ าประมาณ 50 BU เปอร์เซ็นต์สตาร์ชประมาณ 15 - 25 เปอร์เซ็นต์ จากองค์ประกอบทางเคมีหรือคุณภาพแป้ง สามารถบอกให้รู้ว่าเป็นแป้งที่มีความนิ่มเมื่อน าไปท า ผลิตภัณฑ์จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความข้น นิ่ม เหมาะที่จะท าอาหารประเภทกวน การเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันขี้หนู ด้วยการใช้แป้งฟลาวมาทดลองท าเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ชนิดต่างๆ โดยท าการปรับปรุงส่วนผสม พบว่าแป้งฟ ลาวมันขี้หนูสามารถท าอาหารประเภทเบเกอรี่ เช่น เค้ก ทองม้วน และบราวนี่ได้โดยที่คุณภาพไม่ต่างไปจาก การใช้แป้งสาลี ถึงแม้จะใช้แป้งมันขี้หนูทดแทนถึง 100 เปอร์เซ็นต์
บทคัดย่อ (EN): -Abstracts This project consisted of two activities. The first was “Research and Development of Production Technologies for Hausa potato” that aimed to search for techniques or appropriate cultural practises to increase yield of hausa potato. Four experiments were conducted. 1. Effect of concentration and application times of plant growth retardants on harvesting age and yield of hausa potato. To select the suitable condition for two kinds of growth retardant application, paclobutazol and mepiquat chloride at 3 concentration levels 200, 400, 600 ppm and application time at 3, 4 and 5 month after planting were tested in the first and second year. Top 4 treatments were selected to verify in 3 experimental sites in the third year. The conclusion of consecutive experiment from the year 2015 to 2017 revealed that canopy diameter and tuber yield of all treated treatments were not statistical significant difference from the untreated treatment. Harvesting age of treated treatments seem longer than the untreated. 2. Response to application rate of nitrogen phosphorus and potassium fertilizer in hausa potato This experiment aimed to verify effect of N-P-K fertilizer to hausa potato yielding. Combination rates of N – P2O5 – K2O from 0 to 12 kg/rai were tested in the different soil fertility in four experimental sites. Tuber yield of hausa potato has positive respond to N-fertilizer from 0 to 12 kg nitrogen per rai when P2O5 and K2O were in a good proportion. Respond to nitrogen fertilizer was clear in low organic matter content soil (OM < 1.5%). In this case 8 kg P2O5 and 8 kg K2O/rai have been applied to reach the maximum yield. In medium organic matter level soil (OM 1.5 – 3.5%), application of 8 kg N/rai was better than 12 kg N/rai to prevent high portion of small size tuber. At 8 kg /rai of nitrogen fertilizer 8 application rate in low organic matter soil, tuber yield had not been effected when applied phosphorus and potassium fertilizer in medium level available phosphorus content soil and soil that had available potassium content more than 45 mg/kg. 3. Effect of plant growth retardants with narrow-row spacing on growth and yield of hausa potato This experiment was carried out to compared the effect of 400 ppm concentration paclobutazol to hausa potato in 3 different planting space (100 x 50, 75 x 50 and 60 x 60 cm) with normal planting (100 x 100 cm). The results revealed that normal planting space gave the lowest yield. The spacing of 75 x 75 cm and 60 x 60 cm gave the better yield. Application of 400 ppm concentration paclobutazol to 3-month-age hausa potato could not make any statistical significant different of tuber yield from the untreated. 4. Effect of planting dates on vegetative growth, tuber formation and yield of Huasa potato This experiment had conducted in the year 2016. Hausa potato was planted in every month to assess the effect of planting time in each month around the year. The first planting was in mid-January 2016 and planned for the last time in mid-December. Flooding disaster in Phattalung province in December 2016 to January 2017 caused a damage to all of treatments that planted after May 2016. Data of canopy diameter and yield of the first up to fifth month were analysed. Planting in May gave the highest canopy diameter, but the highest tuber yield was obtained from planting in January. Off season planting in March and April also gave the same level tuber yield as a seasonal planting in May. From these results and the former experiment indicate that hausa potato in Thailand can be grown around the year. Activity 2 Development of Products from Hausa Potato Flour : This activity consisted of two experiments, The Study of Chemical Components and Flour Quality of Hausa Potato Flour and The Development of Products from Hausa Potato Flour for Industry. Fine flour of hausa potato (150 mesh) from 10 locations were analyzed. They were found that protein was about 2-5%, low amylose content (15%), maximum viscosity was low (50 BU). Starch content was about 15-20 %. It resulted that flour was good for making soft bakery products. Bakery such as cake, rolled cake sheet and brownie had been made from 100 % of hausa potato flour. These product qualities were accepted. They were not different from products made from wheat flour. 9
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์มันขี้หนู
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2560
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันขี้หนู โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขมิ้นอย่างยั่งยืน การผลิตและการใช้ประโยชน์จากบอระเพ็ด โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นกระจูดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจำปาดะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสำรองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ข้าวลืมผัวจากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์: เทคโนโลยีการผลิตข้าวลืมผัว โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตไผ่เชิงพาณิชย์ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์เคมีและจุลินทรีย์ย่อยสลายทางการเกษตร โครงการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตตะไคร้ต้นพืชท้องถิ่นบนที่สูง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก