สืบค้นงานวิจัย
สมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของต้นหอมแห้งและเหง้าขิงอ่อนแห้ง
ช่อลัดดา เที่ยงพุก - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: สมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของต้นหอมแห้งและเหง้าขิงอ่อนแห้ง
ชื่อเรื่อง (EN): Physical and Sensory Properties of Dried Green Shallot and Dried Young Ginger Rhizome
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ช่อลัดดา เที่ยงพุก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chowladda Teangpook
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อุไร เผ่าสังข์ทอง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Urai Paosangtong
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ศึกษาการทำแห้งต้นหอม และเหง้าขิงอ่อน โดยวางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบด้วย 2 สิ่งทดลอง คือ  นึ่ง (ต้นหอมนึ่ง 1 นาที  และขิงอ่อนนึ่ง 2 นาที) และไม่นึ่ง ก่อนนำไปอบแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อนอุณหภูมิ 50 °C จนตัวอย่างมีค่า aW < 0.6 นำผลิตภัณฑ์มาหาปริมาณผลผลิต วัดสี  ค่า water activity (aW) อัตราการคืนตัว และนำมาคืนตัวเพื่อทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบความชอบ ทดสอบกับผู้ชิม 30 คน โดย 1 - 7 hedonic scaling วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการทดลองพบว่าการต้นหอมและขิงนึ่งมีสีเข้มกว่า ส่วนค่า aW และอัตราการคืนตัวไม่ต่างกัน และผู้ชิมชอบต้นหอม และขิงไม่นึ่งมากกว่า โดยเฉพาะ สี เนื้อสัมผัส และกลิ่นรส
บทคัดย่อ (EN): Dried green shallot and young ginger were studied in CRD experimental design with 2 treatments of untreated control and 1 min steam blanching of green shallot and 2 min of young ginger. The samples were dried with hot air dryer at 50 °C until aW less than 0.6. The color, aW, rehydration rate, percent yield of dried green shallot and young ginger were measured. The rehydration products were evaluated in sensory quality by 30 test panels, using 1 - 7 hedonic scaling. The data were analyzed at 0.05 significant levels. The results showed that the intensity of color of steamed green shallot and young ginger were higher while their aW and rehydration rate were not significantly different (p > 0.05). The panelists preferred untreated dried green shallot and dried young ginger with moderately like, especially for color, odor and texture properties.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/246092/168240
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของต้นหอมแห้งและเหง้าขิงอ่อนแห้ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การศึกษาหาแนวทางการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับผลิตขิงผง การทำหญ้าแพงโกล่าแห้ง โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องบดแห้งและทอดทุเรียน ตะกั่วในขิงแห้ง การศึกษาผลของสภาวะในการอบแห้งต่อคุณภาพของขิงแห้ง ผลของความแก่อ่อนและสภาวะการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งแบบสุญญากาศ ที่มีต่อคุณภาพของส้มแขกแห้ง ผลของสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินชุดบ้านจ้อง ( กลุ่มชุดดินที่ 29 ) ต่อการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวของขิงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เมื่อมีการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขิงในพื้นที่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย สารหนูในเห็ดหอมแห้ง การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตขิงปลอดสารเคมีในกลุ่มชุดดินที่ 29 การควบคุมโรคกล้าแห้งของต้นอ่อนข้าวหอมมะลิ 105 โดยชีววิธี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก