สืบค้นงานวิจัย
การสื่อสารภายในองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร กรณีศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง
ปียรัตน์ ประมุขชัย - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การสื่อสารภายในองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร กรณีศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปียรัตน์ ประมุขชัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วารีทิพย์ อินทวิพันธุ์
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่องการสื่อสารภายในกรมส่งเสริมการเกษตร กรณีศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาลักษณะและวิธีการสื่อสารภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ตลอดจน ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรต่อลักษณะการสื่อสารภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ผลการศึกษาสรุปได้ว่า วิธีการสื่อสารที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเห็นว่ามีการใช้มาก คือการสั่งงานด้วยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.36 คะแนนจัดเป็นวิธีการสื่อสารที่อยู่ในระดับมาก ส่วนวิธีการสื่อสารที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นว่ามีการใช้งานน้อย คือ การใช้โปรแกรมสนทนาทางคอมพิวเตอร์ เช่น MSN Skype มีคะแนนเฉลี่ย 1.24 คะแนนซึ่งจัดเป็นวิธีการสื่อสารที่อยู่ในระดับน้อย สภาพการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ เมื่อมีปัญหาในการทำงาน สามารถปรึกษาผู้บังคับบัญชาได้ มีคะแนนเฉลี่ย 2.43 คะแนน จัดเป็นการสื่อสารที่อยู่ในระดับเกิดขึ้นเป็นประจำ ส่วนสภาพการติดต่อสื่อสารที่ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด ได้แก่ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้รับการชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง(ผอ.กองขึ้นไป) ได้คะแนน 1.97 คะแนน เป็นสภาพการสื่อสารที่ไม่เคยเกิดขึ้น ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กรที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นด้วยมากที่สุด และไม่เห็นด้วยน้อยที่สุด คือข้อความคิดเห็นที่ว่า การสื่อสารในองค์กร ทำให้ทราบถึงนโยบายและความเคลื่อนไหวของกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนข้อความคิดเห็นที่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นด้วยน้อยที่สุดและไม่เห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ การสื่อสารในองค์กรทำให้มีข่าวลือเกิดขึ้นในหน่วยงานน้อยลง เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร้อยละ 44.6 คิดว่ากรมส่งเสริมการเกษตรมีการติดต่อ สื่อสารภายในที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเห็นว่า สิ่งที่ควรเพิ่มเติมมากที่สุด คือ ระบบเสียงตามสาย และ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรร้อยละ 51.5 คิดว่าภายในกรมส่งเสริมการเกษตรมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารภายใน ได้แก่ ปัญหาความล่าช้าของระบบหนังสือราชการที่มีขั้นตอนมากจนเกินไป ปัญหาการสื่อสารไม่ชัดเจน และเป็นการสื่อสารทางเดียว ปัญหาของระบบอินเตอร์เน็ตที่มีความล่าช้าและล่มบ่อยครั้ง ปัญหาเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์ในการสื่อสารมีไม่เพียงพอ และปัญหาช่องทางการสื่อสารน้อย ทำให้ไม่สามารถสื่อสารได้ทั่วถึงกัน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสื่อสารภายในองค์กรของกรมส่งเสริมการเกษตร กรณีศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลาง
กรมส่งเสริมการเกษตร
2553
การศึกษาความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการวัชพืชของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร การศึกษาการประสานงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันอุดมศึกษา ปัจจัยบางประการที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงหนือ การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดยะลา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรในเขตจังหวัดจันทบุรี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรในเขตจังหวัดชลบุรี ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรต่อการถ่ายโอนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก