สืบค้นงานวิจัย
สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ลาร์จไวท์-แลนด์เรซระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา และปากช่อง 1
ศรชัย คงสุข - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ลาร์จไวท์-แลนด์เรซระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา และปากช่อง 1
ชื่อเรื่อง (EN): Reproductive performance of Largewhite-Landrace and Crossbred sows between Irish and Canadian Lines and Pak-chong 1 sows.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศรชัย คงสุข
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: จากการศึกษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ลาร์จไวท์-แลนด์เรซระหว่างสายพันธุ์ ไอร์แลนด์และแคนาดา และปากช่อง 1วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมต่อลักษณะ จ านวนลูกหย่านมต่อแม่ต่อปี ซึ่งจะได้คัดเลือกหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมในการที่ใช้เป็นแม่พันธุ์ลูกผสมสองสาย เพื่อ ผลิตลูกสุกรขุน สุกรลูกผสมที่เลี้ยงใน สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ข้อมูลการให้ลูกจ านวน 98 ครอก โดย ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะที่ท าการศึกษา ได้แก่ สายพันธุ์แม่ล าดับครอกที่คลอด ฤดูกาลและ ปีที่แม่สุกร คลอดพบว่า ปัจจัยที่ศึกษาไม่มีอิทธิพลต่อลักษณะ จ านวนลูกเกิด/ครอก จ านวนลูกเกิดมีชีวิต/ครอก จ านวนลูก เมื่อ 3 สัปดาห์/ครอก และจ านวนลูกหย่านม/ครอก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.45+1.66, 10.14+1.64, 9.99+1.62 และ 9.86+1.62ตัว ตามล าดับ นอกจากนี้สายพันธุ์ไม่มีผลต่อลักษณะจ านวนลูกหย่านม/แม่/ปี(P>0.05) น้ าหนัก แรกเกิด/ครอก น้ าหนักแรกเกิด/ตัว น้ าหนักเมื่อ 3 สัปดาห์/ครอก น้ าหนักเมื่อ 3 สัปดาห์/ตัว น้ าหนักหย่านม/ ครอก และน้ าหนักหย่านม/ตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.78+2.01, 1.46+0.40, 61.80+3.97, 6.26+0.92, 77.45+4.36และ 7.99+1.02กิโลกรัม ตามล าดับ ค าส าคัญ: สมรรถภาพการสืบพันธุ์, สุกรลูกผสม, แลนด์เรซ, ลาร์จไวท์, ปากช่อง 1 1 เลขทะเบียนวิจัย52(1)-0206-008 2 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 3 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
บทคัดย่อ (EN): The objectives of this study were to reproductive performance of Large white (Irish and Canadian) Landrace(Pak-Chong1) crossbred sows. The objective to study reproductive performance of crossbred sow for weaning piglets per sow per year, which will beappropriate crossbred sow for produce fattening. Data collected were 98 litter from Srisaket Livestock and Testing Station. The characteristics of the study include mother breed, number of litter, season and year of birth. The result showed that effect of breed parity and month-year were no significant difference on each traits (P>0.05).The average of number pig born (NPB), number of pig born alive (NPA), litter size at weaning (LITSWEAN), piglets per sow per year (PSY) were 10.45+1.66, 10.14+1.64, 9.86+1.62 head, respectively. The average of birth weight per head (BWT), weaning weight per litter (WEANWTLIT) were 1.46+0.40 kg,7.99+1.02 kg, respectively. Keywords: Reproductive performance, Crossbred sows,Largewhite, Landrace, Pak Chong 1 1 RegisteredNo :52(1)-0206-008 2 UbonratchataniLivestock and Testing station. Ubonratchatani. 34000. 3 Srisaket Livestock and Testing station. Srisaket. 33000.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ลาร์จไวท์-แลนด์เรซระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา และปากช่อง 1
ศรชัย คงสุข
กรมปศุสัตว์
30 กันยายน 2554
กรมปศุสัตว์
โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 18. สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ ลาร์จไวท์-แลนด์เรซ ระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา 2. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร (2.2 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์แคนาดาของสถานีวิ 2. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร (2.4.ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์ แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ของศูน 2. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร (2.3. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์ แลนด์เรซสายพันธุ์เยอรมัน-ไอร์แล 2.4.ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์ แลนด์เรซสายพันธุ์ไอร์แลนด์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานีในสภาพฟาร์มเกษตรกร ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์ แลนด์เรซสายพันธุ์เยอรมัน-ไอร์แลนด์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางในสภาพฟาร์มเกษตรกร การตรวจหา Suilysin และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของ เชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่แยกได้จากสุกรป่วย สุกรปกติที่เป็นพาหะของโรคและคนที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิค PCR 1.ประสิทธิภาพการผลิตของสุกรพันธุ์แท้ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายสุกร (1.6 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์พะเยาเพื่อผลิตแม่พันธุ์ลูกผสมสองสายของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัต สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของสุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ลาร์จไวท์-แลนด์เรซ ระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา และปากช่อง 1 การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก